Aktuálne spod Lachovca

155

Retrospektívne o roku 2020 a výhľade na rok 2021

V novembri uplynuli dva roky od komunálnych volieb a tak máme za sebou už viac ako polovicu volebného obdobia. Rok 2020 bol naozaj veľmi špecifický (nielen) pre naše mesto a jeho obyvateľov vzhľadom na pandémiu spôsobenú korona vírusom a s ňou spojené obmedzenia a iné reštrikcie, na ktoré nie sme zvyknutí a ktoré pretrvávajú dodnes.

VMČ č.1 v minulom roku zasadal 4x a z toho 3x v jurisdikcii nového režimu “per rollam”. Riešených bolo celkom 30 podnetov od občanov a riešili a uzavreli sme aj dve nové petície podpísané 65 + 35 obyvateľmi.

Ak to zoberiem z hľadiska rozvojových investícií Pod Lachovcom sme chytali “mačku za chvost” v ostatných mesiacoch roka. Realizovala sa oprava chodníka popred Základnú školu J.A.Komenského, obnovil sa asfaltový koberec časti Komenského ulice pred Jednotou s vytvorením zastávkového pruhu pre MAD vďaka zdrojom z “vládneho úveru”… Na mestskom cintoríne pribudlo v kolumbáriu 42 miest a dokončili sme obnovu prvkov na DI Za cintorínom.

No a už zo schváleného štátneho rozpočtu vieme, že ani v prvom roku tretej dekády tretieho tisícročia nebudeme na tom ekonomicky v prognózovanej recesii o nič lepšie a čaká nás uťahovanie opaskov, pretože tie požičané “helikoptérové, alebo pandemické“ peniaze z EÚ sa jedného dňa musia začať splácať.

Aj napriek tomu sa po dlhých rokoch osobného snaženia a neúspešných pokusov konečne podarilo pripraviť v Ekonomickej komisii (čítate správne nie v Investičnej) historicky prvý prognostický investičný plán na rok 2021. Tento návrh bol v MsZ prierezovo podporený celým poslaneckým zborom. Pre MČ Pod Lachovcom sú schválené tri investície a to: chodník a cesta popred BD 664, 665 a 666 na Komenského (od križovatky s Kuzmányho po ZŠ Gorazdova), cesta a schody k amfiteátru na Ilonke a križovatka Staré pumpy, ktorej realizácia sa odkladá od roku 2019 pre problém súkromného pozemku pod časťou križovatky. Na MsÚ je návrh nového jednoduchého riešenia z VMČ, zatiaľ bez odozvy z oddelenia investícií a realizácia sa tak presunula do roku 2021… ako aj projektové dokumentácie požadované v uzneseniach z VMČ.

Na úplný záver chcem všetkým obyvateľom MČ Pod Lachovcom, obyvateľom Púchova a čitateľom Púchovských novín zaželať osobne, aj v mene VMČ, hlavne zdravie a úspešný nový rok, aby bol lepší ako bol ten, s ktorým sme sa nedávno tak netradične potichu rozlúčili.

Pavel Melišík, poslanec MsZ, predseda VMČ č.1