Rok 2020 v púchovskom rybárskom hnutí

181

Rok 2020 očami podpredsedu MO SRZ Púchov

Koniec roku 2019 až do marca 2020 prebiehal v našej organizácii podobne ako predchádzajúce roky. Pripravili sme platby známok a povolení pre rok 2020, objednali tlačivá a známky, na začiatku roka 2020 od januára sme normálne začali vydávať doklady rybárom, ktorí mali splnené všetky svoje povinnosti – zaplatené známky a povolenky na rok 2020, odovzdané Záznamy o úlovkoch v roku 2019 a odpracované brigády na našich revíroch. V priebehu mesiacov január až marec sme pripravovali podklady pre členskú schôdzu naplánovanú na začiatok apríla, pripravili sme rozpočet na rok 2020, naplánovali sme zarybnenie jednotlivých revírov na celý rok aj s plánovanými jarnými a jesennými pretekmi dospelých ako aj pretekmi detí. Aké však bolo naše rozčarovanie, keď v priebehu marca na Slovensku a teda aj v okrese Púchov začala prvá vlna ochorenia COVID 19 a s tým aj obmedzenie vychádzania a stretávania sa ľudí vo väčšom množstve. Preto sme museli hľadať riešenie vydávania dokladov. Najbezpečnejšie pre nás aj s ohľadom na našich rybárov bolo vydávanie dokladov vo vonkajších priestoroch pod privádzačom pri Váhu na strane Horných Kočkoviec. Z dôvodu koronavírusu sme museli odložiť naplánovanú Členskú schôdzu. Taktiež jarné preteky dospelých a detí sme museli zrušiť. Zarybnenie revírov však prebehlo podľa plánu zarybnenia.

V letných mesiacoch sa zdalo, že COVID 19 slabne a že sa vráti život do normálu. Začali sme plánovať jesenné preteky Cipkov memoriál , ale v priebehu septembra sa opäť a ešte s väčšou silou vrátil koronavírus vo svojej druhej vlne a museli sme zrušiť z dôvodu ochrany rybárov aj jesenné preteky. Zarybnenie však pokračovalo podľa zarybňovacieho plánu a dnes môžeme povedať, že naplánované celoročné zarybnenie úspešne prebehlo, takže rybári si mohli prísť na svoje, čoho dôkazom budú sumáre úlovkov pri odovzdaní Záznamov o úlovkoch na konci roku 2020. Upozorňujeme, že Záznamy musia byť odovzdané do 15. januára.
Členská schôdza v roku 2020 nemohla byť uskutočnená z dôvodu obmedzenia počtu ľudí, ktorí sa mohli stretnúť na jednom mieste a preto nám RADA SRZ odporučila, aby sme pre tento rok v predsedníctve schválili hospodárenie za rok 2019, rozpočet na rok 2020, dodatočné zarybnenie revírov a účtovnú uzávierku.
Veríme, že v budúcom roku sa podarí poraziť túto chorobu aj vďaka správaniu sa každého jedného z nás, že sa nájde vo svete liek na toto ochorenie a že už nás nebude obmedzovať v pohybe, v stretávaní sa a prejdeme opäť do normálneho života. Preto prajem všetkým rybárom veľa zdravia, veľa krásnych chvíľ strávených pri vode pri výkone rybárskeho práva a veľa krásnych aj trofejných úlovkov.

Dalibor Piška, podpredseda MO SRZ Púchov

Zloženie členskej základne Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Púchov v roku 2020

V roku 2020 tvorilo našu členskú základňu 1206 členov, 94 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 26 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ.
Dospelí a mládež:
Púchov a okolie – 574
Lednické Rovne – 197
Beluša + Pružina – 239
Dolné Kočkovce – 37
Spolu dospelí a mládež : 1047 z toho 38 mládež, 34 žien a 209 dôchodcov a 36 ZŤPS členov.
Deti rok 2020
Púchov a okolie – 48 z toho 12 dievčat
Lednické Rovne – 27 z toho 3 dievčatá
Beluša + Pružina – 27 z toho 5 dievčat
Dolné Kočkovce – 15 z toho 1 dievča
Lysá pod Makytou – 16 z toho 1 dievča
Spolu 133 detí a z toho 22 dievčat
V roku 2020 boli vydané povolenia na rybolov v tomto zložení:
Miestne povolenie kaprové 815 ks a 115 ks pre deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 18 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené121 ks
Zväzové povolenie kaprové 336 ks a 20 ks pre deti
Miestne povolenie pstruhové 239 ks
Zväzové povolenie lipňové17 ks
K štatistike pridávame aj informáciu o členoch, ktorí opustili naše rady. V roku 2020 zomreli naši členovia:
Fujerík Ladislav – člen SRZ od roku 1980, zomrel vo veku 68 rokov
Bednár Štefan – člen SRZ od roku 1994, zomrel vo veku 64 rokov
Švec Peter – člen SRZ od roku 2014, zomrel vo veku 61 rokov
Gargulák Karol – člen SRZ od roku 1950, zomrel vo veku 83 rokov
Golítko Juraj – člen SRZ od roku 2018, zomrel vo veku 58 rokov
Kudlej Ladislav – člen SRZ od roku 1973, zomrel vo veku 75 rokov
Čacho František – člen SRZ od roku 1990, zomrel vo veku 63 rokov
Kleberc Alexander – člen SRZ od roku 2010, zomrel vo veku 74 rokov
Mierny Miroslav – člen SRZ od roku 1969, zomrel vo veku 67 rokov
V roku 2020 činnosť organizácie riadil 10 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia.
Výbor MO v roku 2020 zasadal sedemkrát. Pozornosť bola zameraná na prípravu a vydávanie povolení na rybolov v zložitej pandemickej situácii, prípravu členskej schôdze, ktorá sa pre covid 19 nekonala. Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, prípravou školenia a skúšky nových členov a ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.
Na jar v roku 2020 sa konalo školenie a skúšky nových členov. Zo 45 žiadateľov o vstup do našej organizácie a po vyhodnotení testov, výbor schválil 43 žiadostí o vstup do našej organizácie.

Roman Rovný, tajomník Mo SRZ Púchov

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2019/2020

Krúžky mladých rybárov v MO SRZ Púchov začali svoju činnosť koncom septembra 2019. Krúžky pracovali v CVČ Púchov, v Beluši, v Lednických Rovniach, v Dol. Lieskove a v Lysej pod Makytou. Deti pracovali pod vedením vedúcich krúžkov, podľa schválených harmonogramov. V ročníku 2019/2020 začalo navštevovať krúžky 119 detí, z čoho bolo 98 chlapcov a 21 dievčat. Na jeseň, za pekného počasia, bola výuka realizovaná pri vode, kde si deti zdokonaľovali lovné techniky a tí mladší sa priúčali základom lovu rýb udicou.
Na začiatok mája boli naplánované detské preteky, ktoré sa mali konať na Lednických Rovniach, no z dôvodu protipandemických opatrení ohľadne šírenia vírusu Covid-19, sa nakoniec plánované preteky neuskutočnili.
V polovici apríla sa vždy v minulosti konali skúšky mladých rybárov, na základe ktorých výsledkov im boli vydané povolenia na rybolov. Z rovnakého dôvodu ako preteky, museli byť aj tieto skúšky nakoniec zrušené. Výbor neskôr na svojom zasadnutí rozhodol, že deťom ktoré navštevovali krúžky, budú vydané povolenia pre tento rok aj bez vykonania testov. Chcel by som ako vedúci pre činnosť s deťmi a mládežou poďakovať vedúcim krúžkov, ako aj výboru MO SRZ Púchov. Verím, že spolupráca bude aj v budúcom roku dobrá a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých nástupcov športového rybárstva.

Radoslav Šedý, vedúci sekcie detí a mládeže MO SRZ Púchov

Čistota vôd v správe MO SRZ Púchov v roku 2020

V roku 2020 sa riešili viaceré prípady znečistenia pstruhových potokov. Prvý prípad bol nahlásený z obce Lednica, kde do potoka Lednica bol dňa 10. 7. 2020 popoludní z nákladného automobilu – fekálu neznámej značky – vypustený neznámy obsah tmavej až čiernej farby v hornej časti Lednice a táto farba potoka sa tiahla celou Lednicou a postupne až k prítoku zo Zubáka. Incident nahlásili občania Lednice p. Šeligová Miroslava a p. Loduha Jaroslav. Na miesto znečistenia prišiel Piška Dalibor a Šerý Bohumil. Bola odobratá vzorka vody. Úhyn rýb nebol zaznamenaný, ale v tej kalnej vode nemusel byť viditeľný, preto sme sa rozhodli, že situáciu budú sledovať ešte na druhý deň ráno Loduha a Šerý a v prípade úhynu rýb budeme postupovať nahlásením na Políciu a Životné prostredie. K úhynu ani na druhý deň nedošlo.
K ďalšiemu prípadu došlo dňa 3.6.2020 na potoku Vydrnka v obci Vydrná, kde bol otrávený približne 300 metrový úsek potoka. Tu sa našlo uhynutých 17 kusov pstruha potočného vo veľkosti 20-25 cm. Ryby už boli v začiatkoch rozkladu, takže k otrave mohlo dôjsť 3 až 5 dní predtým. Prípad bol spôsobený vypustením žumpy do potoka. Hlavný hospodár Šajdák Rastislav nahlásil tento úhyn na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline, ktorá časť podnetu odstúpila na riešenie podľa zákona obci Vydrná a príslušnému orgánu štátnej vodnej správy Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie.
V treťom prípade dňa 21.8.2020 oznámil hlavný hospodár Šajdák Rastislav na Slovenskú inšpekciu životného prostredia Žilina úhyn rýb – pstruh potočný a slíž – na potoku Biela Voda v intraviláne obce Lazy pod Makytou a zároveň na Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Púchove. S udalosťou bol oboznámený aj starosta obce. Inšpekcia požiadala o odber vzoriek povrchovej vody. K úhynu rýb došlo v úseku dlhom cca 700 metrov. Uhynulo približne 50 ks pstruha potočného veľkosti okolo 20 cm, 2 kusy 32 cm a veľké množstvo malých jedincov do 12 cm PP a slíža. Na základe záverov obhliadky inšpekcia rozhodla, že uvedená udalosť naplnila znaky mimoriadneho zhoršenia vôd, ktoré spôsobilo zaobchádzanie s betónovou zmesou pri vykonávaní betonárskych prác. Pri operatívnom meraní boli zistené zvýšené hodnoty pH (od 8,3 až do 12,6). Výbor MO splnomocnil hlavného hospodára MO Rastislava Šajdáka k zastupovaniu našej MO SRZ Púchov na jednaniach ohľadne riešenia ohláseného mimoriadneho zhoršenia vôd na toku Biela Voda v k.ú. Lazy pod Makytou zo dňa 21.8.2020. Firma, ktorá škodu spôsobila ju uznala a je ochotná vzniknutú škodu uhradiť.

Dalibor Piška, referent čistoty vôd