Novoročný príhovor primátorky mesta

75

Milí Púchovčania,
je mi cťou sa Vám prihovoriť na začiatku nového roku, ktorý bude pre mňa, ale i pre Vás rokom nádeje a viery, že to spoločne zvládneme a pomaly sa začneme vracať do bežného života.

Zhodnotiť rok 2020 je veľmi ťažké, pretože sme každý jeden z nás prežívali niečo, s čím sme sa doposiaľ nestretli. Neskutočné obavy o zdravie a životy blízkych a s tým spojené obmedzenia v osobnom i pracovnom živote, ktoré smerovali k šetreniu nielen vo vašich domácnostiach, ale aj v samospráve, sa odzrkadlili i v uskutočnených akciách a investíciách mesta.

Je to už takmer rok, čo sme sa začali ako mesto zaoberať krízovou situáciou súvisiacou s koronavírusom a prijímať opatrenia smerujúce k zníženiu výdavkov tak, aby ste Vy – občania tohto mesta, nepocítili negatívne finančné dopady, ktoré pandémia priniesla aj do nášho mesta. Napriek jarnému pozastaveniu všetkých investičných akcií som rada, že nám finančná situácia v dôsledku prijatých úsporných opatrení dovolila zrealizovať, prípadne aspoň začať niektoré väčšie investičné zámery v meste. Spomeniem aspoň niektoré. Rozšírenie Materskej školy Lienka v Púchove, v ktorej sa nám podarilo otvoriť novú triedu a prijať ďalších 20 detí. Významnou investíciou v roku 2020 je rekonštrukcia základnej umeleckej školy, ktorej výsledkom bude aj vytvorenie dvoch nových učebných priestorov v podkroví budovy, pričom táto investícia by mala byť ukončená v druhom štvrťroku 2021. Počas minulého roka sme pre základnú umeleckú školu zabezpečili taktiež novú kanalizačnú prípojku a odstránili tak havarijný stav dlhodobo komplikujúci situáciu v tejto ustanovizni.

Vybudovali sa nové spevnené plochy vo vnútrobloku na Ulici 1. mája a tiež bolo doplnené verejné osvetlenie v troch lokalitách v meste. V závere roka sme sa mohli pochváliť rekonštrukciou oplotenia hlavného cintorína v meste, kde bolo doplnených 42 buniek kolumbária a takisto sme pracovali na zabezpečení odvodnenia komunikácií na Vŕšku a verejného priestranstva pred garážami za Farským kostolom všetkých Svätých. Nestihli sme už dokončiť rekonštrukciu striešky na veži objektu hasičskej stanice v mestskej časti Horné Kočkovce a opraviť sociálne zariadenie v Dome kultúry Hoštiná, v priebehu najbližších týždňov však tieto práce budú dokončené.

Teším sa, že sa v závere kalendárneho roka podarilo opraviť niektoré komunikácie a chodníky v meste a niektorých mestských častiach (mestská časť Ihrište, v Púchove to bolo Nábrežie slobody, Komenského ulica, Vodárenská ulica, Ulica športovcov popri futbalovom štadióne, Námestie slobody pri rímsko-katolíckom kostole, časť miestnej komunikácie medzi ulicami Obrancov mieru a Štefánikova), ako aj obnoviť niektoré detské ihriská. Samozrejme, že v opravách komunikácií a chodníkov budeme pokračovať aj tento rok. Máme schválenú investíciu rekonštrukcie Ulice Terézie Vansovej, Komenského, Hoštinskej, vnútrobloku na Ulici Ferka Urbánka, komunikáciu v Nosiciach k hydrocentrále, opravu ciest na Vieske i v Ihrišťoch a tiež napríklad dokončenie križovatky na Ulici Janka Kráľa.

Počas predchádzajúceho roka sme sa venovali príprave projektových dokumentácií tak, aby sme mohli okamžite zareagovať na pripravované výzvy zo strany štátu, a to napríklad na vybudovanie jaslí, ale týkali sa aj nadstavby objektu SOV a vybudovania nových parkovacích miest v meste, napríklad na Nábreží slobody, Štefánikovej ulici. V tomto kalendárnom roku plánujeme pokračovať v budovaní parkovacích miest na Ulici obrancov mieru, Gorazdovej i Okružnej. Rozbehli sme prípravu projektu pre náučný chodník Pamätný les v našom lesoparku, ale i projekty na vybudovanie vodovodov a kanalizácie na Hoštínskej ulici i na Samotách a vo Vieske – Bezdedove. Hoci sa nám nepodarilo uspieť pri podaní žiadosti na Ministerstve dopravy a výstavby SR o poskytnutie dotácie pri výstavbe nájomných bytov v Kolonke, nevzdali sme to a v súčasnosti sme v procese úpravy projektu tak, aby sme mohli v tomto roku opäť podať žiadosť o dotáciu. Verím, že tentokrát budeme úspešní a podarí sa nám tento rok odštartovať aj samotnú realizáciu výstavby dvoch bytoviek s nájomnými bytmi.

Nezabúdame ani na oblasť zelene a odpadového hospodárstva. Verím, že ste určite zaregistrovali ako bolo mesto krásne zakvitnuté počas celého roka, keďže boli doplnené trvalkové záhony, a tak mesto žiarilo farbami počas celého roka. Táto krása zostala zvečnená aj na Vašich fotografiách, ktoré ste nám zasielali počas celého minulého roka v rámci fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu mesta Púchov, počas všetkých štyroch ročných období.

Veľkou plánovanou investíciou, ktorej príprave sa mesto venovalo počas uplynulého roku, bol manažment projektu Kompostárne mesta Púchov, kde hodnota realizácie predstavuje sumu presahujúcu 2 milióny eur a v prípade jeho úspešnej realizácie to bude znamenať veľký prínos v oblasti spracovania biologického odpadu.

Pripravovali sme sa aj na zavedenie zberu BRKO v meste Púchov, kde bolo obstaraných 240 kusov nádob a taktiež bola pripravená zmena zberu textilu v meste, kde sme získali nového partnera. Všetky tieto zmeny v odpadovom hospodárstve, ako aj nové nádoby na biologicky rozložiteľný odpad i elektroodpad a textil, budú v priebehu najbližších dní viditeľné vo vybraných lokalitách v Púchove. Schválená je tiež významná investícia vybudovania polopodzemných kontajnerov v piatich lokalitách v meste. Nezabúdame myslieť ekologicky. V parku pri Župnom dome pribudlo dažďové jazierko, financie naň získalo mesto z projektu Klíma nás spája.

Celý rok 2020 sa niesol najmä v otázke sociálnej pomoci občanom nášho mesta, od jari sme intenzívne zabezpečovali pomoc pre tých najzraniteľnejších z nás. Medzi prvými na Slovensku sme okrem roznášania ochranných rúšok a dezinfekcie zabezpečovali nákupy potravín pre seniorov a osamelých občanov a zriadili sme taktiež transparentný účet mesta „Púchov spolu proti koronavírusu“, z ktorého sme finančné príspevky venovali tým, ktorých pandémia finančne zasiahla. Aj vďaka vašim príspevkom sa podarilo vyzbierať do dnešného dňa takmer 9000 eur. Takouto formou sme mohli prerozdeliť pomoc doposiaľ viac ako 40 konkrétnym rodinám. Aj posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo o sociálnej pomoci občanom. Tú plánujeme od tohto roka rozšíriť nielen zvýšením finančnej čiastky dávky v hmotnej núdzi, ale taktiež rozšírením možnosti zapojenia sa do projektu stravovania za jedno euro pre seniorov a zabezpečením novej služby „sociálneho taxíka“.

Som však rada, že predchádzajúci rok bol aj rokom prejavu solidarity občanov vo vzťahu k tým, ktorí pomoc či už z hľadiska zdravotného, alebo finančného potrebujú, a to zapojením sa do pomoci cez Mestský šatník Veci za úsmev, kde si môžu nielen ekonomicky slabšie rodiny či jednotlivci, ale aj rodiny uprednostňujúce recyklované oblečenie pred nákupom nového, za úsmev zabezpečiť ošatenie či obuv, posteľnú bielizeň, prípadne hračky a iné potreby do domácnosti. Pomoc nám poskytol aj Slovenský Červený kríž a tiež spoločnosť Lidl Slovenská republika. V spolupráci s nimi sme mohli rozdať trvanlivé potraviny a drogériu tým, ktorí to potrebovali.

Celý uplynulý rok sme sa v samospráve snažili nielen šetriť, ale i zapájať sa do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov do mesta zo strany štátu – či už na úhradu nákladov spojených s prvou vlnou pandémie, ale i s celoplošným testovaním a touto usilovnou činnosťou zamestnancov mestského úradu sa podarilo zabezpečiť do rozpočtu mesta finančné prostriedky v rozsahu takmer 366.000 eur.

Osobne ma teší, že sa naše mesto stále umiestňuje na vysokých miestach v práci s portálom Odkaz pre starostu, aj v roku 2020 získalo Mesto Púchov 2. miesto v riešení podnetov obyvateľov. V súvislosti s týmto krásnym ocenením, ktoré je tým najlepším ukazovateľom a dôkazom toho, ako Mesto Púchov komunikuje so svojimi občanmi a plní ich opodstatnené požiadavky, chcem poďakovať všetkým pracovníkom mestského úradu a mestskej polície, ktorí aktívne pracujú na tomto projekte a v neposlednom rade hlavne pracovníkom Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorí promptne plnia jednotlivé podnety občanov.

Mesto Púchov v roku 2020 oslavovalo významné výročia – 777. výročie prvej písomnej zmienky o Púchove, 550. výročie od udelenia mestských práv, 145. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Púchov, 100. výročie púchovského futbalu, 50. výročie púchovského volejbalu. Veľmi nám bolo ľúto, že sme si nemohli tieto udalosti pripomenúť veľkými oslavami, hoci program bol pripravený vo veľkolepom štýle. Verím, že v tomto roku už budeme môcť osláviť v plnom rozsahu napríklad 50. výročie založenia Folklórneho súboru Váh i výročia divadelných súborov, ktoré si pripravujú pre tento účel svoje nové premiérové predstavenia.

Teší ma, že sa podarilo schváliť poslancami mestského zastupiteľstva taktiež pomoc pre niektorých podnikateľov v meste Púchov spočívajúcej v možnosti prevádzkovania letnej terasy počas trvania mimoriadnej situácie bez nároku na odplatu. Veľa prevádzok túto možnosť využilo a zmiernilo tak finančné dopady súvisiace s podnikaním počas nie veľmi priaznivého obdobia. Ako mesto sme podali pomocnú ruku aj podnikateľom, ktorí prevádzkujú svoju činnosť v mestských priestoroch, poskytli sme výraznú zľavu na nájomnom počas krízy.

Jeseň v našom meste sa okrem krásneho počasia niesla najmä v duchu celoplošného testovania, ktoré mesto zabezpečovalo v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky v troch etapách. Výsledky testovania neboli pre náš okres priaznivé, čo v podstate pociťujeme aj v týchto dňoch, keďže prísne obmedzenia sú stále v platnosti. Verím, že toto obdobie prekonáme. Bude k tomu potrebné ostať trpezlivými a zodpovednými.

Zostáva nám však nádej a viera, že budúci rok bude rokom porozumenia a splnených snov, pretože „sen, ktorý nemáš, sa ti nikdy nemôže splniť.”

Je dôležité v týchto časoch neprepadnúť negativizmu a panike, ale bojovať a byť zodpovedným voči sebe a ostatným, pretože len vtedy to zvládneme ako jednotlivci, ako mesto i ako štát. Prvý január bol aj štátnym sviatkom, pripomenuli sme si 28. výročie vzniku Slovenskej republiky a možno aj z tohto titulu je dôležité byť jednotným a spájať sa v základnej myšlienke v boji s celosvetovým ochorením. Ako niekto už raz povedal „stavajme medzi sebou mosty a nie múry“ a nechajme srdcia otvorené. Nedajme sa vtiahnuť do šíriacej sa zloby a nenávisti, ktorá vládne v spoločnosti i na sociálnych sieťach. Atmosféra, v akej naša spoločnosť momentálne žije, nie je nemenná a tvoríme ju my všetci. Strata dôvery v autority tohto štátu sa prenáša do bežného života a sociálne siete sú plné vulgárností, hrubosti, urážok. Skúsme to zastaviť, skúsme začať od seba a spoločne to dokážeme. Saint Exupéry to povedal veľmi pekne – niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.

K prianiam do nového roka je dôležité poďakovať i za rok predchádzajúci. A preto ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa zapájali do pomoci mestu, i do jeho rozvoja. Ďakujem pracovníkom mestského úradu, poslancom mestského zastupiteľstva, externým spolupracovníkom, konateľom a zamestnancom mestských obchodných spoločností, pedagógom i nepedagogickým pracovníkom v školských zariadeniach. Poďakovanie patrí taktiež všetkým seniorom a seniorským organizáciám pôsobiacim v meste Púchov, ktorí aj napriek neľahkej situácii ostávajú plní pozitívnej energie a tešia sa na ďalšie aktivity, ktoré si v prípade zlepšenia podmienok s príchodom nového roka plánujú. Ďakujem všetkým vytrvalým podnikateľom, ktorí to i v tejto nepriaznivej situácii stále nevzdávajú a bojujú za zachovanie vytvorených pracovných miest. Veľké poďakovanie patrí všetkým zdravotníkom i dobrovoľníkom v prvej línii, ktorí nielen počas Vianoc, ale počas celého kalendárneho roka pracujú v plnom nasadení, častokrát bez ohľadu na odmenu a voľný čas, ktorý pre záchranu zdravia obetujú.

Milí Púchovčania, želám Vám, aby ste nový rok 2021 prežili predovšetkým v zdraví a láske, pretože „každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky. Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.“ Prajem Vám, nech je pre Vás rok 2021 rokom splnených prianí a životných úspechov. Ďakujem Vám!

Katarína Heneková