Aktuálne spod Lachovca

232

Prvé zasadnutie VMČ v roku 2021

Predseda VMČ zvolal pozvánkou zo 7.03.2021 riadne zasadnutie Výboru mestskej časti č.1. Pod Lachovcom. Zasadnutie sa uskutočnilo formou „per rollam“ od 08. do 11.03.2021 formou obežníkovej mailovej a telefonickej komunikácie, vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a platné protiepidemiologické opatrenia. Po skončení zasadnutia predseda konštatoval, že svoje stanoviská k predloženým materiálom jednoznačne vyjadrili 4 členovia VMČ z piatich, čím bolo zasadnutie uznášaniaschopné.

Podľa schváleného programu bola ako prvá prerokovaná Výročná správa za rok 2020, ktorú predložil predseda VMČ. Výbor v minulom roku zasadal 4x, z toho 3x v režime “per rollam”. Riešených bolo celkom 30 podnetov od občanov a riešili a uzavreli sme aj dve petície iniciované 100 obyvateľmi. V správe sú rámcovo zhodnotené aj rozvojové aktivity za rok 2020 a výhľad na tento rok. Kriticky je hodnotený prístup MsÚ pri práci so Zápismi a Uzneseniami VMČ, čo sťažuje a brzdí presadzovanie rozvojových zámerov v našej mestskej časti.

V druhej časti boli riešené personálne záležitosti, keď Ing. Melišík po piatich rokoch vo funkcii oznámil k 1.04.2021 rezignáciu na funkciu predsedu VMČ, čo výbor zobral na vedomie. Následne prebehla voľba nového predsedu v zmysle platných Zásad o činnosti VMČ časť 4. bod 1 („Na čele výboru je predseda, ktorým je vždy poslanec MsZ zvolený výborom“), z čoho vyplynulo, že jediným kandidátom vo voľbách bol Ing. Daniel Lako, ktorý aj bol zvolený všetkými zúčastnenými členmi VMČ č.1.

V tretej časti Ing. Melišík podal informáciu o stave plnenia podnetov podaných na VMČ a informáciu o investičných akciách pripravovaných na rok 2021. Zoznam akcií pre rok 2021 bol schválený v decembrovom MsZ. Jedná sa v podstate o prvú etapu investícií. Po spracovaní účtovnej závierky za rok 2020 bude podľa výsledkov hospodárenia v prípade prebytku spracovaný návrh na druhú etapu. Pri výbere akcií sa bude vychádzať z plánu investícií schválenom na ostatnom zasadnutí VMČ č.1 v roku 2020.

Vzhľadom na to, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní je vládny návrh Plánu obnovy z fondov EÚ navrhujeme aktualizovať PD na zateplenie ŠJ a ŠKD na ZŠ J.A.Komenského a pripraviť ho ako samostatný projekt pre budúce výzvy z pripravovaného Fondu obnovy (EÚ), program 1. Zelená ekonomika.

Podľa informácií z MsÚ sa aktualizuje PD chodníka a rekonštrukcie časti ulice Komenského v rozpore s pôvodnou PD a bez chodníka. Výbor akceptuje rozšírenie rekonštrukcie cestného telesa v celej šírke vrátane spevnenia krajnice, požaduje však zachovať v PD aj výstavbu prístupového chodníka k trom BD č.663, 664 a 665, niektorým RD a pre deti k ZŠ Gorazdova, na ktorý sa akosi v minulosti „zabudlo“ a ktorý v tejto časti ulice dlhodobo chýba.

Okrem týchto akcií výbor požaduje urýchlene riešiť, opravy výtlkov po zime na všetkých uliciach, obnovu VDZ a začať s opravami kanalizačných vpustí v celej MČ Pod Lachovcom. Požaduje tiež aktívnejšie pristúpiť v spolupráci s majiteľom NsP Zdravie k riešeniu parkoviska pri Zdraví pre zamestnancov, kde sa predpokladá prírastok 36 nových PM.

Na záver Ing. Melišík poďakoval všetkým členom za doterajšiu spoluprácu a novému predsedovi želá veľa úspechov v jeho práci v prospech občanov našej mestskej časti Pod Lachovcom.

Pavel Melišík, poslanec MsZ