Zber kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov

406

Od 1.1.2021 sú mestá a obce povinné zaviesť a prevádzkovať zber kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov. Mesto Púchov už v roku 2018 v rámci pilotného projektu rozmiestnilo 15 ks takýchto nádob na najväčšom sídlisku Sedlište. Cieľom tohto projektu bolo overiť, bez ohľadu na zákonné povinnosti, či takýto systém v praxi môže reálne fungovať. Pochybností bolo veľa vzhľadom na povahu tohto druhu odpadu – ide o odpad s vysokou vlhkosťou rýchlo podliehajúci hnilobným procesom a s tým spojenými javmi ako je napr. zápach, vytekanie štiav a pod. V neposlednom rade, naša najväčšia obava bola o čistotu materiálu. Ide však o odpad, ktorý pri uložení na skládku odpadu podlieha anaeróbnemu rozkladu bez prístupu vzduch, čo spôsobuje vznik tzv. skládkového plynu – metánu. Na druhej strane, pri správnom vytriedení a spracovaní na kompostárni možno z tohto odpadu vyrobiť kvalitné hnojivo. Už samotný názov odpadu „biologicky rozložitelný“ napovedá, že do takýchto kontajnerov sa nesmie vhadzovať iný druh odpadu – nerozložiteľné plastové obaly.

Projekt sa rýchlo ujal a na naše prekvapenie, aj keď sa vždy našli výnimky, ľudia si postupne zvykli a poctivo vysýpali odpad z plastových obalov. Nemarili tým prácu ostatných ľudí, ktorí pristupovali k triedeniu zodpovedne. Tento odpad – na rozdiel od „suchých recyklovateľných zložiek“ ako sú papier, plasty, kovy a sklo nemôže prechádzať triediacou linkou a teda tieto obaly zostávajú súčasťou tohto odpadu pri ďalšom spracovaní. Ako je známe o plastoch, sú prakticky nerozložiteľné, podliehajú však rozpadu. Rozpadávajú sa na tzv. mikroplasty, ktoré sa spolu s kompostom budú dostávať do pôdy ako hnojivo a následne do potravinového reťazca. Výsledkom tohto pilotného projektu bolo, že v roku 2020 sme vyzberali takmer 40 ton odpadu. Výstupom projektu bolo tiež rozhodnutie, že pri zavádzaní systému do ostatných častí mesta budú použité nádoby o objeme 240 L, počet ktorých sa bude podľa úrovne zapojenia občanov dopĺňať tak, aby na každom stanovišti bol dostatočný objem týchto nádob pre všetkých občanov.

V tomto roku sme zber kuchynského odpadu rozšírili aj do ostatných častí mesta v rámci HBV. Celkovo sa rozdalo 95 ks nádob. Nádoby sme opatrili nálepkami, čo do odpadu patrí a čo do odpadu nepatrí. Tiež sme rozvešali letáčiky na vchodové dvere. Niektorí ľudia však akoby nevedeli čítať. Síce sa zapoja do zberu, doma poctivo oddeľujú kuchynský odpad od ostatných odpadov, keď však prídu k hnedému kontajneru, vhodia tam odpad aj s plastovým odpadom. Z jednotlivých prípadov môžem spomenúť veľké vrece múky, ktoré bolo v papierovom vreci ale naviac ešte dôkladne zabalené v plastovom vreci z Continentalu určeného na balenie pneumatík. Alebo asi kompletne vyprázdnená mraznička a zamrazené produkty jednotlivo zabalené v plastových obaloch a ešte raz zabalené do igelitového vreca. Ale aj množstvo malých mikroténových sáčkov naplnených bioodpadom. Bohužiaľ takto maria prácu ostatných ľudí, ktorí rešpektujú upozornenia na nádobách. Takýto odpad bohužiaľ musí byť zosypaný spolu s ostatným komunálnym odpadom a skončí na skládke odpadu. Vyžaduje to však neustálu kontrolu týchto nádob, extra zvoz mimo harmonogramu a s tým spojené náklady, ktoré musíte ako občania zaplatiť. Preto prosím všetkých ľudí, ktorí sa do systému zapoja, aby rešpektovali toto upozornenie a nevhadzovali do nádob odpad v obaloch.

Ladislav Halas, PTSM