Aktuálne spod Lachovca

142

Platí, že aj malými krokmi sa posúvame dopredu a toto pravidlo platí aj pre rozvojové aktivity Pod Lachovcom. Výbor mestskej časti č.1. odovzdal na MsÚ 22.08.2017 požiadavky na opravy všetkých miestnych komunikácii Pod Lachovcom. Cieľom komplexného dokumentu bolo hlavne s nízkymi nákladmi výrazne zlepšiť technický stav komunikácií. Dňa 19.10.2017 som inicioval rokovanie s technickým riaditeľom PVS, a.s., na ktorom sme sa dohodli na postupe opráv s tým, že upadnuté ventily opravili prakticky okamžite a väčšinu kanalizačných poklopov v ich vlastníctve v roku 2018.

Kanalizačné vpuste sú vo vlastníctve mesta a tak sme v uzneseniach zo zasadnutí VMČ pravidelne urgovali zahájenie aspoň tých evidentne nebezpečných vpustí, až sme sa konečne dočkali. V 19. týždni pracovníci známej externej firmy VINKstav, s.r.o. Považská Bystrica (realizovali aj vyššie uvedené opravy poklopov pre PVS v roku 2018), na vysokej profesionálnej úrovni za plnej cestnej prevádzky vrátane premávky MAD, len s krátkodobým technologicky nevyhnutným obmedzením premávky do jedného pruhu, sa pustili do práce. V I. etape opravili Pod Lachovcom „len“ dve vpuste na Ulici J. Kráľa, ale ako ma ubezpečila vedúca oddelenia DSaBP Ing. Mikušcová ešte v tomto roku bude nasledovať aj ďalšia etapa.

Tá veta z úvodu platí aj pre túto mini investíciu, pretože po Ulici J. Kráľa premáva prakticky väčšina okružných liniek MAD a hlboko prepadnuté kanalizačné vpuste dávali a ešte niektoré stále dávajú zabrať hnacím systémom „našich“ autobusov, ale aj ostatným motorovým vozidlám, čo zvyšuje náklady na údržbu aj prevádzku a samozrejme aj nebezpečenstvo vzniku dopravných nehôd. Preto je prisľúbená druhá etapa viac ako akútna a jej spustenie je potrebné čím skôr.

Pavel Melišík, poslanec MsZ