Aktuálne spod Lachovca

288

Lachovec po ťažbe. Zvuk motorových píl na Lachovci po niekoľkomesačnej „revitalizačnej ťažbe“ utíchol a tak nejako postupne utíchlo aj rozhorčenie občanov nad stanoviskom pracovníčky Mestského úradu uverejnenom v lete v Púchovských novinách. V máji tohto roku mesto podalo projekt na výzvu MPaRV SR s názvom Folklórne tradície pohraničia z operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Z diskusií a stretnutí s občanmi je pre nich len ťažko predstaviteľné, že by obnovený objekt na Ilonke s celkovými predpokladanými investičnými nákladmi 270 tis. EUR mal byť uprostred ťažobného lesa a v stave v akom ho po ťažbe zanechal nájomca. Je nevyhnutné, aby Lachovec bol preklasifikovaný z ťažobného lesa na lesopark. Vtedy to dostane svojho pána a Lachovec bude slúžiť našim občanom ako skutočná oddychová zóna.

Bezpečnosť pre chodcov „Pri starých pumpách“. V apríli roku 2017 bola pracovníkmi PTSM realizovaná kompletná zmena zvislého dopravného značenia križovatiek ulíc J. Kráľa a Komenského ulice, ako ju my domáci voláme „Pri starých pumpách“. Dá sa povedať, že v príprave tohto projektu dopravného značenia sa akosi zabudlo na bezpečnosť chodcov. Podľa meraní pracovníkov Žilinskej univerzity pre dopravnú štúdiu, prejde touto križovatkou od 6:00 do 18:00 cca 2.000 áut len z a na ulicu J. Kráľa a tak logicky medzi obyvateľmi bytových domov č.1651, 1652 a okolitých rodinných domov už dlhodobo rezonuje otázka doriešenia chodníka a vodorovného dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Chcem ich a nielen ich aj s kolegom Ing. Danielom Lakom ubezpečiť, že VMČ č.1 má v pláne rozvoja pripravené aj riešenie tohto problému už v budúcom roku. Na rokovaní MsZ 26.09.2018 bol urobený prvý krok, keď bola Uznesením č.106/2018 schválená kúpa pozemku do vlastníctva mesta od spoločnosti Slovnaft, ktorý je potrebný pre realizáciu riešenia.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom