Zasadala bytová komisia

355

Dňa 10.10.2018 zasadala Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve Púchov.

Rokovanie viedol predseda komisie poslanec Cyril Crkoň. Hlavným bodom rokovania bol návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2017 prerokovanie pripomienok predstaviteľky nájomníkov mestských bytov Z. Ťapkovej. Keďže sa pozvaná Z. Ťapková nedostavila, predseda komisie navrhol začať rokovanie komisie bodom rôzne a počkať, či sa v priebehu rokovania komisie nedostaví.

Zmeny v cestovných poriadkoch MAD

V bode rôzne zástupca ADP J. Daniž informoval členov komisie o pripravovaných zmenách v cestovných poriadkoch, ktoré sa budú týkať liniek 6, 6š, 60, 61, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť miestnej časti Nosice. Zapracované zmeny boli na základe podnetov občanov z OV Nosice. Žiadosťou o zmenu CP a zápisnicou OV Nosice sa komisia zaoberala dňa 21.08.2018 na výjazdovej komisii. J. Daniž dal komisii na zváženie, či zmeny CP budú zapracované už od 1.11.2018 alebo sa počká na zmenu grafikonu ŽSR, ktoré budú známe 9.12.2018. Zmena CP si vyžiada mesačne viac ako 350 prejazdených kilometrov. Komisia odporučila zmeniť cestovné poriadky liniek 6,6š,60,61 k dátumu 1.11.2018.

Ďalej J. Daniž informoval členov o ďalšom priebehu podania žiadosti ohľadom výzvy na nákup autobusov, do ktorej sa zapojilo ADP a SAD Prievidza. Momentálne majú z VÚC potvrdenie, že projekt odporúčajú a posúvajú na príslušné ministerstvo. Ide o nákup nízkopodlažných ekologických 11m dlhých autobusov. Bude potrebné aktualizovať plán preferencie a následne ho aj zrealizovať, s čím je spojené aj zafinancovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu zastávky Conti-sever, čo je potrebné začleniť do rozpočtu pre budúci rok 2019.

Požiadavky na čakáreň, parkovacie miesta a autoumýváreň

Poslanec R. Špaček pripomenul členom komisie žiadosť ohľadom vybudovania čakárne na autobusovej zastávke Nosice 1. Žiadosť o určenie vlastníctva pozemkov bude postúpená na oddelenie výstavby. Konateľ Púchov servis s. r. o. I. Andrejčík informoval členov komisie o žiadosti obyvateľov zo Štefánikovej ulice č.810, kde by vo vnútrobloku privítali vytvorenie parkovacích miest. Táto požiadavka sa preverí na výjazdovej komisii. Ďalej sa komisia zaoberala žiadosťou SVB domu 1260 Púchov ohľadom vyznačenia zákazového vodorovného dopravného značenia –  žltej čiary v zákrute k domu 1260, vchod 15, kde má dochádzať ku kolíznym situáciám. Táto žiadosť sa taktiež preverí na výjazdovej komisii.

Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťami o zriadenie samoobslužných autoumyvární. Dopravný inžinier neodporúča podporiť investičné zámery výstavby samoobslužných autoumyvární na parkovacích miestach pred OC STOP SHOP, nakoľko by ubudlo viacero parkovacích miest a dochádzalo by k nadmernému zaťaženiu vjazdu z križovatky s Tescom. Členovia komisie súhlasili so stanoviskom dopravného inžiniera. Komisia sa opätovne zaoberala podnetom zo strany MsP, aby bola osadená dopravná značka P1-daj prednosť v jazde z výjazdu z parkoviska pri Tescu. Dopravný inžinier súhlasí a odporúča danou dopravnou značkou sprehľadniť dopravnú situáciu. Žiadosť bude spoločnosti Tesco poslaná referentom dopravy, nakoľko sa jedná o súkromný pozemok.

Návrh Dodatku k VZN č.4/2017 bude prerokovaný neskôr

Keďže sa predstaviteľka nájomníkov Z. Ťapková z pracovných dôvodov ospravedlnila a na rokovanie komisie neprišla, predseda komisie navrhol stiahnuť bod z programu komisie. Ďalej navrhol zvolať komisiu, kde sa za účasti pozvaných odborníkov bude komisia zaoberať pripomienkami Z. Ťapkovej. Po zapracovaní pripomienok komisia následne postúpi návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2017 na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva.