Aktuálne spod Lachovca

314

Vstup do mesta. Každý z vlastných skúsenosti vie, že prvý dojem je dôležitý v mnohých oblastiach života a platí to aj pre vstupné „brány“- ulice, či križovaty. Väčšina je relatívne v slušnom technickom aj vizuálnom stave. Nedá sa to však povedať o vstupe po odbočení zo Vsetínskej cesty na Komenského ulicu, kde sú už desaťročia „chrastami“ križovatky s ulicou J. Kráľa (viď PN č.37.) a ľavá strana úseku od križovatky s Gorazdovou ulicou popred RD a BD č.666, 665, 664, až po križovatku s Kuzmányho ulicou. VMČ Pod Lachovcom v rámci dlhodobého plánu rozvoja presadil prípravu projektovej dokumentácie obnovy a opravy tohto úseku. Zadanie projektu bolo spracované v spolupráci občanov týchto BD s VMČ a oddelením IVaŽP. Projektová dokumentácia je spracovaná s rozpočtovými nákladmi cca 70 tisíc EUR a pripravená pre realizáciu.

Zasadnutie VMČ v máji 2018.

Zasadnutie VMČ č.1. Pod Lachovcom. Výbor vznikol podľa platných Zásad pre činnosť VMČ na ustanovujúcom zasadnutí 7.04.2016 v počte 5 členov – poslanci Ing. D. Lako a P. Prešnajder, za občanov Ing. P. Melišík, Bc. P. Kuchta a p.Pientka, za predsedu bol zvolený Ing. P. Melišík. 18.04.2016 schválil VMČ svoj volebný program. V máji 2016 sa poslanec P. Prešnajder vzdal mandátu poslanca aj členstva vo VMČ a na post poslanca nastúpil Ing. P. Melišík… Koniec volebného obdobia sa nezadržateľne blíži a tak bolo zvolané na 23.10.2018 ostatné zasadnutie VMČ Pod Lachovcom, aby členovia zhodnotili výsledky svojej práce. Výbor počas svojho trvania zasadal 10 krát a prijal celkom 27 Uznesení. Pod Lachovcom sa uskutočnili historicky prvé verejné zasadnutia 18.10.2017 a 24.5.2018. Na rokovaní 23.10.2018 Výbor vzal na vedomie informáciu o KV 2018 a o vzdaní sa P. Hudáka kandidatúry na post poslanca, detailnú informáciu o úspešnom plnení svojho volebného programu a schválil rámcový plán rozvoja MČ na roky 2019-2022. Predseda na záver poďakoval členom za ich dva a polročnú aktívnu tímovú prácu vo VMČ.

Zasadnutie VMČ v máji 2018.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom