Aktuálne spod Lachovca: Novinky…

130

Medzi horúce novinky Pod Lachovcom určite patrí zbúranie historickej tehlovej vilky s vežičkou na ulici J. Kráľa neďaleko križovatky s Kuzmányho ulicou, aj napriek „viacročným nepochopiteľným snahám“ zachovať tento historický artefakt v pôvodnom stave čo najdlhšie…

Stav hrubej stavby III. etapy kolumbária na mestskom cintoríne je predzvesťou toho, že 25 urnových miest určite pribudne ešte tento rok.

Že sa dajú okrem investícií realizovať aj opravy komunikácií, ktoré určite potešia nielen obyvateľov priľahlých rodinných, či bytových domov, dokazuje oprava cca 120 bm cesty vedúcej od Hoštínskej k vynovenému amfiteátru na Ilonke, kde sa už v týchto dňoch môžete reálne stretnúť aj s vílou Lachovienkou. Bol to najhorší úsek tejto komunikácie, ktorého opravy sa dlhodobo dožadovali miestni obyvatelia a v poslednom čase intenzívne aj návštevníci novovznikajúceho lesoparku. Obnovy asfaltového zvršku sa dočkal aj chodník pred BD č.1258 Za cintorínom.

Po nedávnej konzultácii s projektantom SPP-Distribúcia možno rámcovo upresniť, že realizácia výmeny potrubí ZP bude v našej MČ prebiehať cca od marca do novembra 2023. Došlo k zmene zámeru viesť rozvody v chodníkoch a po novom povedú prevažne v pôvodných trasách v telesách vozoviek s maximálnym využitím technológie pretláčania – bez výkopov. Najviac dotknutá rozkopávkami bude ulica J. Kráľa od kruháča pri Zdraví po Staré pumpy, celá Kuzmányho ulica a bohužiaľ aj nedávno rekonštruovaná Komenského ulica od križovatky s Kuzmányho po uličku okolo cintorína. Čiastočne Vodárenská a Za cintorínom – od rohu cintorína po a popred BD 1258, potom popred BD 1260 až po CSS… V tejto etape sa rozkopávky nedotknú ulíc Pod Lachovcom, Sládkovičovej a Podjavorínskej, kde ešte nie je stanovený termín výmeny. Obyvatelia starších RD sa musia pripraviť aj na to, že plynomery sa budú premiestňovať podľa platných noriem z pivníc k plotom. Dobrou správou je, že investor sa zaviazal v miestach výkopov opraviť teleso vozovky v šírke jedného jazdného pruhu.

Na záver článku, aj volebného obdobia (VO) sa chcem poďakovať všetkým za podnety, či spoluprácu pri výkone mandátu poslanca. A keďže október je mesiac úcty k starším a v našej MČ je asi najväčšia koncentrácia seniorov aj vďaka Senior klubu, DOS, či CSS, chcem všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, pokojné a aspoň také pestré dni, aké nám „maľuje“ v týchto dňoch v prírode nastupujúca jeseň.

Pavel Melišík, poslanec MsZ za VO č.1.