Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania pandemických opatrení

272

V uplynulom týždni polícia zaznamenala vyše 800 porušení pandemických opatrení, skontrolovala vyše 33-tisíc občanov. Špeciálna pracovná skupina pôsobiaca na Národnej kriminálnej agentúre monitoruje aj sociálne siete. Nenávistné prejavy napĺňajúce znaky trestného činu bude trestne stíhať. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran o tom informoval na tlačovej konferencii v utorok 30. novembra 2021.

Policajti sa podľa Štefana Hamrana v praxi stretávajú s mnohými občanmi, ktorí vítajú ich prítomnosť v uliciach. „Narážame však aj na úzku skupinu spoluobčanov, ktorí sa intenzívne domáhajú svojich práv, ale zabúdajú na svoje povinnosti,“ poznamenal. Deklaroval, že polícia pri udeľovaní sankcií prihliada na individuálne okolnosti a závažnosť priestupku. Pri arogancii, odmietaní či agresii je podľa policajného prezidenta namieste aj uplatnenie represívnych opatrení.

Počas uplynulých dní zaznamenala polícia najčastejšie porušenia zákazu vychádzania a zákazu otvorenia prevádzok, nenosenie rúška a porušenia lekárom stanovenej karantény.

Štefan Hamran poukázal napríklad na prevádzku, ktorá nerešpektovala opatrenia ani následné sankcie vrátane najvyššej pokuty 5000 eur. Prípad preto postúpili Úradu verejného zdravotníctva SR – prevádzkovateľovi hrozí pokuta až do 20-tisíc eur a odňatie živnosti. Pre útok na infektológa Pavla Jarčušku čelia obvineniu z výtržníctva tri osoby.

Výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení od 22. do 28. novembra 2021

Takmer 12 000 policajtov skontrolovalo viac ako 33 200 osôb, pričom zaznamenali 817 priestupkov a deliktov.

Išlo o porušenie lekárom stanovenej karantény v 17 prípadoch, porušenie povinnosti nosenia rúška v 271 prípadov, porušenie zákazu otvorenia prevádzok v 11 prípadoch, porušenie zákazu vychádzania v 515 prípadoch.

V blokovom konaní bolo riešených 473 prípadov, napomenutím 239 prípadov, postúpených na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva 76 prípadov a v riešení je ešte 29 prípadov.

Pribudli priestupky na úseku zdravotníctva: polícia zaznamenali tri prípady, ktoré sú ešte v riešení.

Výsledky od začiatku roka 2021

Od začiatku roka polícia zaznamenala 68 226 priestupkov a deliktov. Išlo najmä o porušenia lekárom stanovenej karantény (1 780 prípadov ), porušenie povinnosti nosenia rúšok (21 255 prípadov ), porušenie zákazu otvorenia prevádzok (154 prípadov ) a porušenie zákazu vychádzania (45 034 prípadov).

V blokovom konaní bolo vybavených 50 565 prípadov, napomenutím viac ako 8 504 prípadov, 6 550 prípadov policajti postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ďalších 2 607 prípadov je ešte v riešení.

Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných opäť v Prešovskom kraji (12 967), Košickom (9 989) a Banskobystrickom (9 320), najmenej v Trenčianskom (5 907) a Nitrianskom kraji (6 865).

Priestupky na úseku zdravotníctva § 29 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Priestupku sa dopustí ten, kto

1. úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,

v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu,

poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu.

2. Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku.

3. Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 500 eur.

4. Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.

MV SR