Átrium v Materskej škole sv. Margity v Púchove

117

Miesto: ZŠ a MŠ sv. Margity Púchov
Rok vzniku: 2020
Vedúci a asistenti: Tatiana, Mária a Andrea
Počet detí: 5 detí na jedno stretnutie
Počet skupiniek: 5
Počet stretnutí za týždeň: 5
Vekové rozhranie detí: 4 – 6 rokov

Na Slovensku máme 57 miest, ktoré pracujú s konceptom Katechéz Dobrého pastiera. Jedným z nich je aj Materská škola sv. Margity v Púchove, ktorá sa okrem základnej výchovy a vzdelávania, snaží ponúknuť aj hodnoty, ktoré vychádzajú z kresťanského života. Na pomoc si pribrali aj Katechézy Dobrého pastiera. O Átriu, ktoré sa nachádza v materskej škole sv. Margity nám viac povedala Tatiana Bednárová a jej kolegyne Mária Kotlasová a Andrea Poláčková.

Začiatok našej cesty

S myšlienkou zriadiť átrium v našej materskej škole prišla naša pani riaditeľka PaedLic., Ing. Ľubica Mišíková, PhD. s podporou pána dekana Mgr. Stanislava Stolárika. Túžila obohatiť a pozdvihnúť život našich detí a dať im možnosť priblížiť sa k Bohu. Jedného dňa prišla s ponukou a možnosťou zúčastniť sa certifikovaného kurzu Katechéz Dobrého pastiera, ktorú sme s radosťou prijali. Tešili sme sa, že aj my sa môžeme stať súčasťou budovania viery detí v našej materskej škole. Okrem odbornej prípravy boli kurzy zamerané aj na prehĺbenie našej náboženskej skúsenosti a taktiež nás naučili ako máme načúvať deťom a tak ich privádzať k Ježišovi – Dobrému pastierovi.

Týždeň, čo týždeň sa deti tešia na stretnutie s Ježišom

V átriu sa stretávame každý deň od pondelka do piatka popoludní, pričom každý deň je iná skupina detí. V jednej skupine je 5 detí vo vekovom rozhraní 4-6 rokov. Všetky deti veľmi rady navštevujú Átrium a týždeň, čo týždeň sa tešia na stretnutie s Ježišom. V prostredí átria sa deti v tichosti učia vykonávať činnosti každodenného života, pričom zažívajú radosť cez Božie slovo a liturgiu, ktorá im pomáha ešte viac sa priblížiť k Bohu. Taktiež majú príležitosť zvoliť si primeranú činnosť, ktorá vychádza z ich aktuálnej vnútornej potreby, čo vedie k zlepšeniu ich sebaovládania, nezávislosti a samostatnosti. Naše átrium je špecifické tým, že je súčasťou denného programu v rámci škôlky. Je veľmi malé, avšak útulné. Vďaka tomu máme materiál vždy po ruke a deti na dosah.

Ježiš sa prihovára i nám

Vďaka katechézam, ktoré deťom prezentujeme, môžeme žasnúť spolu s nimi a tak, ako sa Ježiš prihovára im, tak sa vo veľkej miere prihovára i nám. Čím viac máme pochybnosti o deťoch, ktoré sa v istých chvíľach nedokážu stíšiť a načúvať, tým viac nás napĺňa Božia prozreteľnosť a milosť. Vďaka tomu sme objavili, že keď to všetko odovzdáme do Božích rúk, tak tie sa v tej chvíli stávajú ochrannými krídlami a deti malými anjelmi. V takých chvíľach neprestajne žasneme aj my nad nekonečnou Božou láskou a starostlivosťou.

 „Chcem, aby si ich odniesla do átria Ježišovi.“

Keďže sme aj učiteľky a s deťmi, ktoré chodia do átria, sa stretávame každý deň v triede, vidíme, že katechézy majú presah aj do každodenného života našich detí. Spomínam si, ako po našom úplne prvom stretnutí v átriu, prišlo jedno dievčatko naspäť do triedy a nakreslilo desať obrázkov pre Ježiša. Prišlo ku mne so slovami: ,,Chcem, aby si ich odniesla do átria Ježišovi“. Toto hyperaktívne dievčatko sa dokázalo stíšiť a sústredene kresliť. Tu vidíme, že iba jedno stretnutie s Ježišom v átriu, sa tak veľmi dotklo jej srdca, že ju naplnila túžba darovať mu niečo zo seba.

Tak ako pre deti aj pre mňa je každá katechéza niečím výnimočná. Spomínam si na katechézu Zvestovanie Panne Márii, Horčičné zrnko, Vzácna perla, Dobrý pastier či Mená dieťaťa, ktoré vo mne zanechali veľkú emóciu. Môjmu srdcu je veľmi blízky modlitbový kútik, ktorý je pre mňa miestom, kde sme s deťmi skrze modlitbu najbližšie k Ježišovi a môžeme ho vnímať ako Dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky.

„Pretože ja som tá Perla, ktorú Ježiš hľadal.“

Deti a ich reakcie, či kresby ma neustále prekvapujú.

Spomínam si na katechézu Horčičné zrnko. Dieťa, ktoré vôbec nechodilo do kostola, žaslo nad malinkým zrnkom, ktoré malo na prste a povedalo: „Nebeské kráľovstvo je nekonečné a určite sa tam zmestí celá naša planéta!“

Alebo dievčatko, ktoré nemalo doma ideálnu rodinu, si vďaka katechéze Mená dieťaťa (Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja) uvedomilo, že Ježiš je pre ňu Večný Otec.

Môjho srdca sa veľmi dotklo, keď po prezentácii podobenstva o Vzácnej perle, prišlo ku mne dievčatko a povedalo mi, aby som ju volala princezná Perla. Samozrejme som sa jej spýtala: „Prečo?“ Nad jej odpoveďou mi nezostávalo nič iné, len žasnúť: „Pretože ja som tá perla, ktorú Ježiš hľadal.“

Takýchto zážitkov je veľa a ja som vďačná Bohu, že môžem byť toho svedkom.

Túžime sa i naďalej vzdelávať

Chceli by sme sa aj naďalej vzdelávať a odovzdávať skúsenosti našim zverencom. V tom nám je veľmi nápomocná možnosť permanentnej formácie, ktorú nám ponúka Občianske združenie Átrium Dobrého pastiera. Vďaka ich obetavej práci a tiež entuziazmu, láske a pokoju, môžeme my, aj naše átrium ďalej rásť.

„Neboj sa, ja ti pomáham.“ (Iz 41,3)

Všetkým, ktorí cítia v srdci túžbu otvoriť átrium alebo pracovať v átriu, by sme chceli odkázať, aby sa nebáli. Ako hovorí moja kolegyňa z átria Majka: „K práci v Katechézach Dobrého pastiera ma inšpirovali kolegyne, ktoré už v átriu pracovali. Keď opisovali priebeh stretnutia a ako to deti pretvára, pocítila som túžbu byť súčasťou tohto diela. Súčasne si uvedomujem, že to nie je moja zásluha, ale Božia milosť a vedenie Ducha Svätého“.

Čím dlhšie sme na tejto spoločnej ceste spoznávania nekonečnej Božej lásky k nám a deťom, tým viac sa utvrdzujeme v tom, že sme na správnom mieste. To všetko sa deje vďaka Jeho starostlivosti a my sme veľmi vďačné, že môžeme byť nástrojmi v Jeho rukách.

Zdroj: OZ Átrium Dobrého pastiera