Bývalý konateľ MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. Andrej Šamánek žiada o vyplatenie 450 tisíc eur

364

Koncom roka 2016 bolo spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. doručené vyjadrenie spoločníka a bývalého konateľa Ing. Andreja Šamánka k návrhu na odkúpenie obchodného podielu spoločnosti a ponuka na uplatnenie predkupného práva.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.so sídlom v Púchove zastupujúca Ing. Šamánka listom oznamuje, že jej klient považuje návrh mesta Púchov na odkúpenie jeho obchodného podielu spoločnosti za sumu 2.504,- eur za neakceptovateľný. Ponúkaná odplata podľa neho v žiadnom prípade nekorešponduje s jeho trhovou hodnotou. Ing. Šamánek je ochotný pristúpiť k odpredaju svojho obchodného podielu v spoločnosti za predpokladu, že ponúknutá odplata za prevod bude ekvivalentná jeho všeobecnej trhovej hodnote. Keďže podľa neho navrhovaná cena toto kritérium v žiadnom prípade nespĺňa, návrh mesta odmieta.

Ing. Šamánek sa ďalej obracia na MsBP vo veci informovania o zámere predať svoj vlastnícky podiel. Spoločníci mesto Púchov a Ing. Vladimír Motúz majú podľa spoločenskej zmluvy predkupné právo. Ak je na strane mesta Púchov záujem na odkúpenie jeho obchodného podielu, Ing. Šamánek je ochotný rokovať o odpredaji svojho obchodného podielu za cenu 450.000,- eur. V prípade, ak zo strany mesta Púchov nebude záujem na odkúpenie obchodného podielu za túto cenu, bude nútený domáhať sa zrušenia svojej účasti v spoločnosti. Ako dôvod uvádza permanentne zlé vnútorné vzťahy spoločníkov spoločnosti, keď majoritný spoločník mesto Púchov nekoná v záujme naplnenia účelu spoločnosti (dosiahnutia čo možno najvyššieho zisku), ale naopak sleduje svoje záujmy vyplývajúce z jeho postavenia ako verejnoprávneho subjektu, čiže koná v prospech občanov. Pričom vraj zneužíva svoje väčšinové postavenie v spoločnosti na úkor minoritných spoločníkov a naviac MsBP údajne znemožňuje Ing. Šamánkovi ako spoločníkovi uplatniť jeho právo podieľať sa na obchodnom vedení spoločnosti. Z týchto dôvodov je pripravený domáhať sa zrušenia svojej účasti v spoločnosti na príslušnom súde.

Ak spoločníkovi jeho účasť spoločnosti zruší súd, vzniká mu právo na vyrovnací podiel. Podľa vyjadrenia ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE ŠTRBÁŇ, s.r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy predstavuje jeho vyrovnací podiel hodnotu 10 percent z čistého obchodného imania spoločnosti. Pre účely vyplatenia tohto podielu je rozhodujúca výška čistého obchodného imania podľa riadnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom účasť Ing. Šamánka zanikla. Za týchto okolností považuje za primerané vychádzať z aktuálnej hodnoty čistého obchodného imania spoločnosti stanoveného na základe poslednej schválenej účtovnej uzávierky (za rok 2015), ktorá predstavuje hodnotu 4.465.163,- eur. Vychádzajúc z tohto výpočtu Ing. Šamánek stanovil svoju ponukovú cenu za prevod svojho obchodného podielu na mesto vo výške 450.000,- eur.

1 web Lako 2016

Stanovisko predsedu súčasnej Dozornej rady MsBP, s.r.o. Ing. Daniela Laka:

Pre osvieženie mysle sa vráťme o niekoľko rokov späť. Niekoľko krát sa menili podiely na zisku. Prelomový však môžeme považovať dátum 5.12.2002, kedy sa konalo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia Mestského bytového podniku. Od tohto dátumu začalo mesto navyšovať svoj majetkový podiel v spoločnosti. Majetok spoločnosti vo výške 2.127.000,-Sk (70.603,- eur) bol rozdelený nasledovne:

Mesto         2.067.000,-SK (68.611,- eur)  97,18%

Ing. Motúz       30.000,-SK (996,- eur)         1,41%

Ing. Šamánek  30.000,-SK (996,- eur)         1,41%

Bez vedomia a súhlasu Mestského zastupiteľstva, navrhol bývalý primátor M. Michalec zmenu v odstavci XII – zmena vyporiadacieho podielu spoločnosti na čistom obchodnom imaní spoločnosti nasledovne :

Mesto               80%

Ing. Motúz        10%

Ing. Šamánek   10%

Za túto zmenu hlasovali všetci spoločníci kladne. Týmto činom, získali minoritný spoločníci osobitné výhody. To nebolo všetko. Proces navyšovania základného imania zo strany mesta pokračoval do tej miery, že základné imanie Mestského bytového podniku k 31.12.2014 bolo už v sume: 1.817.999,-EUR (54 miliónov Sk). Od roku 2002 až doteraz jedine Mesto Púchov vkladalo svoj majetok do MsBP a dvaja spoločníci (Ing. Motúz a Ing. Šamánek) nevložili do majetku nič. Preto ich podiel na základnom imaní spoločnosti klesol na 0,055 %. Napriek tejto skutočnosti, väčšinový vlastník majetku – mesto Púchov v zastúpení bývalého primátora Michalca – nezmenšil podiely Ing. Motúza a Ing. Šamánka na zisku a vyrovnacích právach na túto výšku. Prečo?

Vďaka hlasovaniu dňa 5.12.2002 o zmene spoločenskej zmluvy a doterajším vkladom mesta Púchov do MsBP vznikol dnešný stav:

podiel vložený     –     podiel na zisku a vyrovnacích právach

Mesto           99,890%                         80% (namiesto 99,89%)

Ing. Motúz      0,055%                         10% (namiesto 0,055%)

Ing. Šamánek 0,055%                         10% (namiesto 0,055%)

Uvedené kroky napadol pri kontrole aj Najvyšší kontrolný úrad. V protokole NKÚ (je zverejnený aj na internete) sa konštatuje, že toto rozdelenie (80% podiel mesta a po 10% fyzické osoby) je v neprospech mesta Púchov. Pri nakladaní s majetkom mesta ako subjektu verejného práva bol zástupca mesta povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Uvedeným konaním majoritný vlastník a súčasne subjekt verejnej správy (mesto Púchov zastupoval M. Michalec) znehodnotil majetok mesta vložený do obchodnej spoločnosti v prospech súkromných osôb v sume 361.608,-eur, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 2 predmetného zákona.

Vráťme sa do súčasnosti. Vďaka rozhodnutiu valného zhromaždenia Mestského bytového podniku zo dňa 5.12.2002 získali minoritný spoločníci (súkromné osoby Ing. Motúz a Ing. Šamánek) podľa ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE ŠTRBÁŇ, s.r.o.  nárok na čistom obchodnom imaní vo výške približne 900.000,- eur (27 miliónov Sk), každý po 450.000,- eur (13,5 milióna Sk). Pritom ale do spoločnosti vložili každý len po 996,- eur!

Občania, kto by to z vás nechcel? Vložíte 996,- eur (30 tisíc Sk) a za pár rokov chcete za svoj vklad vyplatiť 450.000,- eur (13,5 miliónov Sk)?

Ku cti Ing. Motúza slúži, že on si tento absurdný nárok – vyplatenie 450.000,- eur – zatiaľ neuplatnil. A verím, že ani neuplatní. Má predsa svoju česť a ľudskú hrdosť. Nebude žiadať to, čo mu nepatrí. Ale ako vidíme, inak je to u Ing. Šamánka. Ktovie, čo by mu na jeho konanie povedal jeho nebohý otec Zdeno a nebohý strýko Vlasto Šamánek. To boli ľudia, ktorých si vážil celý Púchov. Za svoj život odviedli nesmierny kus dobrej a poctivej práce a mali by patriť medzi čestných občanov mesta. Nikdy nežiadali to, čo im nepatrí.

Alebo je to v prípade nároku Ing. Andreja Šamánka inak? Žeby mu to niekto naradil a on musí takto konať?

Záver: Ak súd rozhodne o tom, že mesto bude musieť vyplatiť Ing. Šamánkovi 450.000,- eur a rovnakú čiastku by žiadal aj Ing. Motúz, mesto bude musieť vyplatiť 900.000,- eur. Po vydelení počtom obyvateľov (cca 18.000 ľudí) vychádza zaplatiť na jedného obyvateľa Púchova čiastku 50,- eur!

M. Michalec, ktorý za mesto odsúhlasil tento ničím nezdôvodniteľný a pravdepodobne nezákonný krok, dnes tvrdí, že na valnom zhromaždení dňa 1.10.2014 sa pokúsil dať do súladu podiel na základnom imaní a podiel na zisku, čiže Ing. Motúz a Ing. Šamánek mali namiesto 10% len 0,055%. Je zaujímavé, že hneď na ďalšom valnom zhromaždení dňa 11.12.2014 (mesiac po prehraných voľbách) odsúhlasil ako zástupca väčšinového vlastníka pôvodný – pre mesto nevýhodný – stav! Ale podiel na hlasovacích právach, ktorý je základom pre výpočet vyrovnacieho podielu nezmenil! A ešte zaujímavejšie je, že uvedené dva zápisy neboli doručené do obchodného registra! Na základe podnetu NKÚ a mesta Púchov, aj tento prípad rieši Národná kriminálna agentúra. Verím, že ho vyrieši čo najskôr. Uvidíme, kto sa bude smiať nakoniec. Či to bude Ing. Andrej Šamánek a spol. alebo občania Púchova.

20.2.2017

Spracoval a foto: S. Flimmel