Poslanci odvolali hlavného kontrolóra

607

Uplynulý týždeň v stredu 22. februára zasadalo mestské zastupiteľstvo v Púchove. Rokovalo od 9. do 17. hodiny v hlavnej sále púchovského Divadla. Väčšinu rokovania bolo prítomných 18 poslancov, chýbal len odcestovaný Rudolf Marman.

V úvode zasadnutia MsZ vystúpil s emotívnym prejavom poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko. Vzápätí poslanecký klub, ktorý predstavuje väčšinu MsZ, požiadal o 15-minútovú prestávku. Na jeho návrh bol program rokovania doplnený o dva body: návrh na odvolanie hlavného kontrolóra a zmeny v dozorných radách mestských spoločností.

Odvolanie hlavného kontrolóra Mgr. Miroslava Jurčiho
Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra Mgr. Miroslava Jurčiho predniesol predseda ekonomickej komisie D. Lako. Hlavný kontrolór túto funkciu zastáva od roku 2012. Bol zvolený na šesť rokov, ale primátor, prednostka MsÚ a viacerí poslanci dlhodobo vyjadrujú svoju nespokojnosť s jeho činnosťou, resp. nečinnosťou. JUDr. A. Školek informoval poslancov, že M. Jurči porušuje pracovnú disciplínu – podľa evidencie dochádzky za pol roka absentoval na pracovisku veľké množstvo hodín – v súčte 23 pracovných dní. Navyše vo februári 2017 neprišiel dva dni na pracovisko vôbec, čím sa dopustil porušenia pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom. JUDr. Školek osobne oznámil hlavnému kontrolórovi, že porušil zákon o obecnom zriadení, zákonník práce a zákon o výkone práce vo verejnom záujme. M. Jurči sa odmietol sám vzdať svojej funkcie, preto JUDr. Školek navrhol jeho odvolanie zastupiteľstvom. Po krátkej diskusii poslanci hlavného kontrolóra odvolali. Štrnásti poslanci hlasovali za odvolanie, traja poslanci sa hlasovania zdržali (Andreánská, Bílik, Šulcová), proti odvolaniu hlasoval jediný poslanec (Kubičár).

Správa primátora o stave mesta Púchov za rok 2016
V ďalšom bode rokovania predniesol primátor Rastislav Henek Správu o stave mesta Púchov za rok 2016. Jej znenie prinesieme v budúcom vydaní Púchovských novín. V diskusii poslanci Lako, Bučko, Ranik, Melišík a Bršiak vyjadrili so správou svoj súhlas. Poslanec Kubičár sa sťažoval na zlú atmosféru a traumatizovanie, ktoré je dôsledkom obviňovania bývalého vedenia mesta z netransparentnosti a rozkrádania, ktorého bol členom. Vraj správa primátora neodzrkadľuje život mesta a vytkol primátorovi, že pod jeho vedením je mesto rozdeľované. Primátor Henek sa hneď ohradil: „Za nás hovoria výsledky. Prečítajte si ešte raz správu, ale z pozície bežného občana. Kde sme urobili chybu? Čo sme urobili zle? To, že nám ostáva 1,5 milióna eur? To, že sme nezdvihli ani jedny dane, ani jedny poplatky? To, že sa snažíme ľuďom prinášať komfort, dávame bezplatnú dopravu? To je zlé? To je to rozdeľovanie? Mesto rozdeľuje jediný človek…“ Poslankyňa Šulcová označila správu za chválospev. Vraj sa názory občanov so správou diametrálne líšia. Poslankyňa Andreánská obvinila vedenie mesta, že robí hon na čarodejnice. Kritizovala, že mesto je špinavé a chodníky neodhrnuté, čo vraj za bývalého vedenia nikdy nebolo. Voči jej slovám sa viacerí poslanci ohradili. Poslanci správu prijali šestnástimi hlasmi, dvaja poslanci sa zdržali hlasovania (Andreánska, Kubičár).

Zmena zásad odmeňovania volených orgánov mesta
Poslanec Pavel Melišík vypracoval dodatok k Zásadám odmeňovania volených orgánov mesta Púchov, ktorým navrhoval zvýšenie odmien poslancov a členov komisií. Vychádzal z podobných predpisov okolitých miest a žiadal, aby poslanci mali mesačný paušál 250 eur a naviac odmeny za každé zasadnutie zastupiteľstva, rady a komisií. Poslanec Daniel Lako navrhol zmenu tohto návrhu: zníženie poslaneckého paušálu na 190 eur a zrušenie ostatných odmien poslancov. Odmeny za účasť v komisiách navrhol vo výške 15 eur za zasadnutie len pre neposlancov. V diskusii sa poslankyňa Šulcová posťažovala, že mesto nenašlo 300.000 eur na vybavenie ZŠ Komenského, ktoré žiadala na tento rok, ale na odmeny poslancov peniaze nájde. Poslanec Melišík ju upozornil, že bývalé vedenie zadĺžilo mesto tak, že v súčasnosti platíme len za úroky 175.000 eur ročne. Na navýšenie odmien bude vraj v rozpočte treba pridať len približne 20.000 eur. Poslankyňa Andreánská sa vyjadrila proti zvyšovaniu poslaneckých odmien, naopak poslanec Kubičár povedal, že „190 eur za tú prácu nie je veľa peňazí“. Poslanci Sadloň a Žiačik pripomenuli kritikom odmien, že sa ich môžu vzdať, keď ich nechcú. Poslanci Bršiak a Ranik návrh na zmenu odmeňovania tak, ako navrhol poslanec Lako, podporili. Nakoniec tento návrh hlasovaním prešiel: za 14, proti 3 (Andreánská, Riško, Šulcová), zdržal sa 1 (Kubičár).

Všeobecne záväzné nariadenia mesta a úprava rozpočtu
V ďalších bodoch rokovania poslanci prerokovali a schválili dve všeobecne záväzné nariadenia mesta: VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2017 a VZN č. 2/2017 o Mestskej polícii Púchov. Schvaľovanie Organizačného a prevádzkového poriadku Mestskej polície Púchov poslanci odložili na neskoršie.

Zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu mesta a spolufinancovanie projektov ZŠ a MŠ v Púchove. Schválilo tiež poskytnutie dotácie spoločnosti Púchovská kultúra,
s. r. o. Púchov v sume 350.950 eur na financovanie verejnoprospešných kultúrnych, vzdelávacích, športových a záujmových činností, na vydávanie Púchovských novín, vysielanie Púchovskej televízie a na prevádzkovú činnosť Kultúrno-vzdelávacieho centra na Námestí slobody, Župného domu, Kultúrneho domu Hoština a starej školy Nosice.

Personálne zmeny v dozorných radách mestských spoločností
Poslanci odvolali Luciu Pružinskú z členstva v dozornej rade Podniku technických služieb mesta, s. r. o. a menovali miesto nej poslanca Cyrila Crkoňa. Odvolali tiež Danielu  Šicovú z členstva v dozornej rade MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. a menovali miesto nej poslanca Pavla Melišíka. Ďalej menovali poslancov Petra Žiačika a Milana Trníka za členov dozornej rady Autobusová doprava Púchov, a. s.

Body rokovania predaj, kúpa a nájom prešli zastupiteľstvom hladko bez väčších diskusií. Medzi poslancami zaiskrilo trochu pri prerokovávaní správ o činnosti mestských spoločností a bodoch rôzne a diskusia. Mestský právnik JUDr. Anton Školek vymenoval spory, v ktorých háji záujmy mesta. Takmer na konci rokovania predniesol zvláštny návrh poslanec Miroslav Kubičár, ale poslanci sa ním odmietli zaoberať (podrobnejšie sa mu venujeme v nasledujúcom článku).
Text a foto: Slavomír Flimmel

MsZ_februar3_web MsZ_februar4_web MsZ_februar2_web