Bývalí konatelia MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. žiadajú o vyplatenie 754 tisíc eur

289

Minule sme vás informovali o žiadosti Ing. Šamánka adresovanej mestu Púchov o vyplatenie 450.000 eur. Dnes je situácia ešte horšia. Žiadosť poslal aj druhý bývalý konateľ Ing. Motúz a to vo výške 264.915 eur. Obaja naviac žiadajú aj vyplatenie ročných manažérskych odmien za roky 2014 a 2015.

Najskôr sa pozrime do minulosti. Ing. Vladimír Motúz a Ing. Zdenek Šamánek (nebohý otec Ing. Andreja Šamánka) viedli dlhé roky MsBP. V roku 1995 pri založení MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU ako eseročky im mesto umožnilo majetkový vstup do spoločnosti. Mesto v tomto roku vložilo do spoločnosti 98.000 Sk (3.253 eur = 70%) a dvaja manažéri po 21.000 Sk (po 697 eur = 15%). Obaja menšinoví spoločníci okrem manažérskych funkcií vykonávali aj funkcie konateľov spoločnosti.

Mesto Púchov od roku 2002 navyšovalo svoj majetok v MsBP a to bez proporcionálnych úprav hlasovacích práv spoločníkov k majetkovým vkladom. V súčasnosti mesto v základnom imaní MsBP podiel vo výške 99,9% (1.816.007 eur). Podiel minoritných spoločníkov na základnom imaní, keďže za posledných 17 rokov do spoločnosti nevložili nič, poklesol súčet ich podielov na 0,1% (1.992 eur).

Tieto informácie sú pre verejnosť bežne dostupné aj na internete. Pred verejnosťou však ostalo skryté, že zmeny Spoločenskej zmluvy odsúhlasené na valnom zhromaždení bývalým primátorom Michalcom zabezpečili menšinovým spoločníkom mimoriadne výhodné práva. Okrem iných – pre prípad odchodu zo spoločnosti majú podľa zmluvy nárok na 10%-ný vyrovnací podiel. Nie však zo základného imania (1.817.999 eur), ale z čistého obchodného imania (v roku 2015 to bolo 4.465.163 eur).

Najvyšší kontrolný úrad pred rokom konštatoval vo svojom protokole: „Uvedeným konaním majoritný vlastník a súčasne subjekt verejnej správy (mesto Púchov) znehodnotil 19,89 % majetku mesta vloženého do obchodnej spoločnosti v prospech súkromných fyzických osôb v sume 361.608 eur“, čím porušil zákon o majetku obcí a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. NKÚ v prípade výpočtu vyrovnacích podielov minoritných spoločníkov vyčíslil znehodnotenie majetku mesta v prospech súkromných osôb v sume 865.429 eur.

Predaj obchodného podielu v MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Podľa platnej Spoločenskej zmluvy spoločník nemôže jednostranne zo spoločnosti vystúpiť. Môže však podať súdnu žalobu o zrušenie účasti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zostal. Za taký prípad sa považuje aj stav, že sa spoločník nemôže z vážnych dôvodov podieľať na podnikaní spoločnosti. Práve na toto ustanovenie sa spoločníci mesta v MsBP Ing. Motúz a Ing. Šamánek odvolávajú. Ak spoločníkovi účasť na spoločnosti zruší súd, vzniká mu právo na vyrovnací podiel.

Ing. Motúza zastupuje tá istá ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o. ako Ing. Šamánka. Výpočet vyporiadacieho podielu je však podstatne iný. Aj keď spoločníci vlastnia rovnaký podiel (0,055%) spoločnosti, každý požaduje inú čiastku. V decembri 2016 Ing. Šamánek vypočítal svoj nárok na 445.516 eur, čo zaokrúhlil na 450.000 eur. Vo februári 2017 taký istý podiel (0,055%) Ing. Motúza má hodnotu už „len“ 264.915 eur, teda o 181.601 eur menej, než Ing. Šamánka.

Pred výpočtom 10%-ného podielu Ing. Motúz najskôr od čistého obchodného majetku MsBP odpočítal podiel vlastného imania mesta vo výške 1.816.007 eur. Tento výpočet v liste označuje jeho advokát za „ústretový a primeraný“. V prípade, že mesto nebude s cenou súhlasiť a odmietne negociačné rokovania, obráti sa na súd, aby rozhodol o zrušení jeho účasti v spoločnosti. Ako dôvod uvádza, že MsBP mu bez objektívnych dôvodov znemožňuje uplatňovať jeho právo na informácie a právo podieľať sa na obchodnom vedení spoločnosti.

Odmeny za výkon manažérskej funkcie za roky 2014 a 2015

Vo svojom druhom liste v decembri 2016 Ing. Šamánek vyzval MsBP na zaplatenie ročných odmien za výkon jeho manažérskej funkcie za roky 2014 a 2015 v celkovej výške 16.959 eur. Od 1.3.2012 Ing. Šamánek vykonával v spoločnosti funkciu konateľa a technicko-prevádzkového námestníka do 15.2.2016. Za výkon týchto funkcií mu podľa jeho žiadosti prináleží okrem mzdy aj ročná odmena. Ing. Šamánek tvrdí, že za roky 2014 a 2015 plnil všetky podmienky pre vyplatenie ročnej odmeny. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 28.4.2016 podľa mienky Ing. Šamánka bez uvedenia relevantného odôvodnenia rozhodlo o tom, že menšinovým spoločníkom nebude vyplatená ročná odmena za rok 2014 a 2015.

Podobný list napísal advokát JUDr. Štrbáň vo februári 2017 aj v mene Ing. Motúza. Ten v rokoch 2014 a 2015 pracoval v spoločnosti ako konateľ a riaditeľ podniku. Žiada za tieto roky ročné odmeny v celkovej výške 22.349 eur.

Valné zhromaždenie MsBP rozhodlo o nevyplatení ročných odmien, pretože podľa neho sa nejedná o právny záväzok, ale len o možnosť vyplatiť odmenu.

Suma-sumárum: spoločníci mesta v MsBP a jeho bývalí manažéri žiadajú od mesta za svoje podiely vyplatiť 714.915 eur a odmeny od MsBP vo výške 39.308 eur. Dohromady to je 754.223 eur. Ak prípadný súd rozhodne v prospech žiadateľov, tak na viaceré plánované investičné akcie na zveľadenie Púchova môže nové vedenie mesta zabudnúť.

2 web Lako_5872

Stanovisko súčasného predsedu Dozornej rady MsBP Ing. D. Laka:

Vážení spoluobčania. V minulom článku PN som napísal, že ku cti Ing. Motúza slúži to, že si zatiaľ podobný nárok na výplatu podielu ako Ing. Šamánek, neuplatnil. Žiaľ, mýlil som sa. Dnes máme na stole žiadosť aj od Ing. Motúza. Je síce nižšia, ale je stále vo výške 264.915 eur. Čo na to povedať? Len to, že kde je ich svedomie a česť? Dobre vedia, že ich majetkový vklad je vo výške 996 eur (0,055%), za čo by mohli požadovať výšku ich vyporiadacieho podielu v sume maximálne 2.456 eur! Áno, to je suma na ktorú by mali nárok, keby im nebol bývalý primátor Marián Michalec, pravdepodobne protiprávne, odsúhlasil podiel nie 0,055% ale rovno po 10% na čistom obchodnom imaní. A prečo je to pravdepodobne protiprávne? Ak MsZ schválilo uznesenie, ktorého zaviazalo, že pri navýšení základného imania musí adekvátne upraviť aj podiely spoločníkov na zisku a vyporiadacom podiele a Michalec to nerešpektoval, zjavne pochybil. To umožnilo žiadať Ing. Šamánkovi a Ing. Motúzovi finančné sumy, o ktorých sa bežnému človeku môže len snívať. Akú morálnu zodpovednosť majú voči našim spoluobčanom, ktorí robia na štyri smeny a z výšky zarobených peňazí si môžu dovoliť len skromný život? Ako môžu žiadať vyplatiť namiesto 2.456 eur rovno 450.000 eur a 264.915 eur?

Na mestskom zastupiteľstve som upozornil všetkých občanov, že vyprodukovaný zisk za minulé roky uložený na účtoch MsBP vo výške približne 1.500.000 eur sú aj ich peniaze. Tie peniaze MsBP nevyrobil na iných obchodných aktivitách, len na výrobe tepla. A kto platí za teplo? Občania a podnikatelia nášho mesta! Valné zhromaždenie v hlasovacom zložení Marián Michalec, Ing. Šamánek a Ing. Motúz zodpovedali za nastavenie cien tepla voči občanom ako aj za ich vyúčtovanie. Tie peniaze, ktoré sú na účtoch MsBP pochádzajú z platieb, ktoré zaplatili občania a podnikatelia mesta! Prečo bývalé valné zhromaždenie nerozhodlo tak, ako rozhodlo za pôsobenia nového primátora Rastislava Heneka, ktorý presadil, že zisk, ktorý sa vytvoril v roku 2016 sa v prevažnej väčšine vrátil občanom? Všetky spoločenstvá a podnikatelia dostali na účty v mesiaci december nemalé peniaze. Ďakujeme pán primátor Henek, že myslíte na obyčajných ľudí! Rovnaký krok mohol navrhnúť a schváliť na valných zhromaždeniach aj bývalý primátor Michalec. Nikdy tak nespravil! Prečo? Odpoveď si občania dajte sami.

Šéfredaktor PN píše, že Ing. Šamánek a Ing. Motúz požadujú okrem vyplatenia státisícových súm aj odmeny za rok 2014 a 2015 vo výške 16.959 eur a 22.349 eur, ktoré im valné zhromaždenie v zastúpení mesta navrhol nevyplatiť súčasný primátor Rastislav Henek. Konal veľmi správne. Konal tak, aby ochránil peniaze občanov.

A ako mali nastavené podmienky pre vyplatenie zisku? (Upozornenie: pri čítaní nasledovných viet nejde o žart!) Naplánovali stratu, pritom každý rok vytvárali zisk, takže naplánovanie straty bolo účelové! Napríklad v roku 2014 si naplánovali stratu vo výške mínus 193.637 eur. Skutočnosť bola vo výške plus 6.498 eur. Pre výpočet výšky odmien spočítali výšku naplánovanej straty a zisk do jednej položky a vykázali sumu plus 200.135 eur!

Okrem Ing. Šamánka a Ing. Motúza bol na takomto zozname aj ich ekonóm Ing. Ižvolt, ktorý mal dostať odmeny v sume 14.732 eur! Čo na takéto „hospodárenie“ hovoria zamestnanci MsBP a MsBP servis, ktorým roky tvrdili, že im nemôžu zvýšiť mzdy podľa ich požiadaviek, lebo spoločnosti na to nemajú prostriedky? Zamestnanci, ktorí vždy tvrdo pracovali pri opravách, údržbe, riadení výroby, dodávke a vyúčtovaní tepla a za mesiac zarobili okolo 500 eur?

Dozorná rada MsBP, ktorej som predseda, žiada, aby súčasný konateľ MsBP Ing. V. Karas urýchlene reagoval na naše podnety. Okrem iných by som uviedol napríklad kontrolu faktúr za roky 2013 a 2014, ktoré sme v rámci výkonu dozornej rady kontrolovali a upozornili na niektoré podozrivé faktúry. Našli sme došlé faktúry za niekoľko tisíc eur, ktoré nijak nesúvisia s predmetom činnosti a ani so samotnou činnosťou MsBP. Pri otázke adresovanej Ing. Šamánkovi a Ing. Motúzovi, prečo dali zaplatiť  uvedené faktúry vo výške niekoľko tisíc eur, nám nevedeli odpovedať! Súčasný konateľ musí konať, káže mu to zákon a musí podať trestné oznámenia na neznámeho páchateľa za prečin porušenia správy cudzieho majetku.

V poslednom čísle PN som napísal, že som zvedavý, kto sa bude smiať nakoniec. Či to budú občania mesta alebo Ing. Šamánek, Ing. Motúz a spol. Uvidíme. Primátor mesta Rastislav Henek, súčasné vedenie MsBP, ako aj právni zástupcovia mesta, určite spravia všetko preto, aby to boli občania Púchova.

27.2.2017

Text a foto: Slavomír Flimmel