Čachre s bytmi bývalého primátora Mariána Michalca

1193

Pod názvom „Čachre s bytmi“ uverejnil týždenník PLUS 7 DNÍ vo svojom vydaní zo dňa 11.8.2022 článok, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„Mesto Púchov predalo schátranú budovu novému majiteľovi. K zrekonštruovanej nehnuteľnosti sa dostala rodina exprimátora”. V článku sa ďalej píše: „Nehnuteľnosť takmer v centre Púchova sa stala jablkom sváru medzi súčasným a bývalým vedením mesta. Ešte za čias primátorovania Mariána Michalca ju totiž mesto predalo súkromníkovi. Na všeobecné prekvapenie, o pár rokov po skončení vo funkcii, sa stal exprimátor majiteľom nebytových priestorov a parkovacích miest, jeho svokra a syn zas bytov. Tie so ziskom neskôr posunuli novým majiteľom. Aktuálne vedenie mesta je presvedčené, že stavba bola predaná v rozpore s pravidlami. Od súdu žiada, aby ju vrátili. Exprimátor Michalec zas hovorí o snahe škandalizovať ho tesne pred voľbami. Na prípad podľa viceprimátora Lukáša Ranika upozornil občan. Zistil, že pozemky okolo bytovky patria bývalému primátorovi Mariánovi Michalcovi a jeho žene, ktorá momentálne vlastní aj jeden z bytov. Budova celkovo disponuje troma bytovými jednotkami. Stavbu, ktorú evidovalo ako svoj majetok mesto Púchov, predali v roku 2010. V tom čase šéfoval úradu Michalec. Na podnet obyvateľa sa začali v prípade viac „hrabať”. Zistené „zaujímavosti” vyústili až do podania trestného oznámenia a žaloby na určenie vlastníckych práv k bytovke. “Myslíme si, že je to zlodejina mestského majetku na hulváta,” tvrdí viceprimátor Ranik. Problematický bol podľa Ranika už samotný spôsob, akým sa domu zbavili. Kým v inzeráte v mestských novinách sa hovorilo o predaji len stavby, neskôr už išlo o budovu aj s pozemkom. Podľa súčasného vedenia okresného mesta speňažili nehnuteľnosť priamym predajom, na ktorý však existuje zákonný limit 40-tisíc eur. „Nehnuteľnosť však bola ohodnotená na 69,3 tisíca (poznámka PN: správne má byť 69,2) a za tú sumu aj predaná,” upozorňuje viceprimátor.”

V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok advokátovi JUDr. Antonovi Školekovi, konateľovi advokátskej kancelárie JUDr. Anton Školek & Partners, s.r.o., ktorá mesto Púchov v konaniach zastupuje. 

Pán doktor, vysvetlite, prosím, našim čitateľom v čom spočívala nezákonnosť postupu mesta a jej vtedajšieho primátora Mariána Michalca, pri predaji bytovky na Royovej ul. súp. č. 775 ?

Pán redaktor, v prvom rade treba uviesť, tak ako sa píše aj v týždenníku PLUS 7 DNÍ, že na pravdepodobnú nezákonnosť vtedajšieho postupu mesta pri predaji bytovky súp.č. 775 spolu s pozemkom o výmere 547 m², upozornil vo svojom podnete občan Mesta Púchov. Následne Mesto Púchov požiadalo katastrálny odbor Okresného úradu Púchov o poskytnutie informácie o histórii prevodov na vyššie uvedenej nehnuteľnosti. Z takto získaných listín je zrejmé, že po nadobudnutí nehnuteľnosti Ing. Bachratým sa stal vlastníkom bytu č. 3 a garáže č. 2-3 Mgr. Matej Michalec, LL.M. – syn primátora mesta Mariána Michalca (vklad povolený dňa 14.6.2018).

V rovnaký deň, teda 14.6.2018 sa stala vlastníčkou bytu č. 2 a garáže č. 2-1 svokra primátora Michalca – Anna Fischerová. A opäť v rovnaký deň, teda 14.6.2018 sa stali vlastníkmi piatich nebytových priestorov (č. 12-1, č. 12-2, č. 12-3, č. 12-4 č. 12-5) Mgr. Marián Michalec s manželkou Mgr. Adrianou Michalcovou, rod. Fischerovou. Dňa 21.6.2018 bola do katastra nehnuteľností zapísaná Kúpna zmluva na kupujúcich Z.K. a Ing. P.T., a to na byt č. 1 a garáž 4. 2-2.

O dva roky neskôr bola vkladom zo dňa 21.7.2020 zapísaná Darovacia zmluva na byt č.2 a garáž č. 2-1 medzi Michalcovou svokrou a Michalcovou manželkou. Tento byt bol následne, v ten istý deň (21.7. 2020), prevedený z manželky primátora na osoby B. Č. a Mgr. I. O. ako kupujúcich. Byt č. 3 a garáž č. 2-3, ktorého vlastníkom bol syn bývalého primátora Michalca, daroval dňa 11.1.2022 Michalcovej manželke (svojej matke) Mgr. Adriane Michalcovej.

Zo získaných informácii je evidentné, že bytovka spolu s pozemkom bola predaná na základe verejnej súťaže, alebo ponukového konania (v súvisiacich dokumentoch je to označené rôzne), ktoré bolo vyhlásené inzerátom, zverejneným v regionálnej tlači – „Púchovské noviny č.14”, z ktorého jasne vyplýva, že Mesto Púchov ponúkalo predaj stavby bez pozemku! Napriek tomu predalo mesto túto stavbu spolu s pozemkom! 

Protiprávny postup bývalého primátora Michalca spočíva v tom, že mesto Púchov nezverejnilo zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja na svojej úradnej tabuli, ani na internetovej stránke a ani v regionálnej tlači zákonným spôsobom. Michalec nerešpektoval zákonný zákaz, podľa ktorého nie je možné priamym predajom predať nehnuteľný majetok, ktorého všeobecná hodnota (znalecká cena) presahuje hodnotu 40.000,- €, keďže hodnota stavby bola určená na sumu 56.490,61 € a hodnota pozemku na sumu 12.750,57 €, teda spolu VŠH 69.241,18 €.

V tejto súvislosti je, vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne sú ako osoby vlastníkov niektorých bytov a nebytových priestorov vedení aj bývalý primátor mesta Púchov Mgr. Marián Michalec a jeho manželka, možné prezentovať aj dôvodné podozrenie, že prevodom stavby a pozemku na kupujúceho sa len obišiel zákonom definovaný zákaz prevodu majetku mesta na primátora a/alebo jeho blízke osoby. 

Je nutné upriamiť pozornosť čitateľov aj na tú skutočnosť, že Marián Michalec okrem vyššie uvedeného nezákonného postupu, pripravil mesto ešte o ďalší majetok tým, že pôvodný pozemok pod bytovkou mal výmeru 196 m², ale na základe Geometrického plánu č. 32/2010 sa výmera pozemku zázračne zvýšila na 547 m², a táto nová výmera bola potom predmetom prevodu.

V čase predaja vraj mesto investovalo značné finančné prostriedky do zhodnotenia pozemkov, ktoré boli predmetom predaja. Viete nám k tomu uviesť bližšie informácie? 

Tak, ako som už uviedol, zistili sme nezákonnosť pri prevode bytovky a nezákonnosť pri prevode pozemku (chýbal súhlas MsZ). Ale to, čo sme zistili ďalej, teda investíciu mesta do pozemkov, ktoré boli predmetom predaja, to už bola „silná káva” aj pre nás. A to sme si už na mnohé porušenia zákona zo strany Michalca doslova zvykli. 

Po zverejnení zámeru mesta predať nehnuteľnosť – stavbu, vykonalo mesto rozsiahlu investičnú akciu vo vnútrobloku F. Urbánka/Royova – a to aj na pozemkoch, na ktorých sa nachádzala predmetná stavba. Konanie primátora mesta Michalca možno definovať ako podvodné na tom skutkovom základe, že zrevitalizované pozemky vo vnútrobloku boli pričlenené novým geometrickým plánom k pozemku, ktorý patrí k stavbe (z pôvodných 196 m² vznikol pozemok s výmerou 547 m²). Toto zväčšenie pozemku pod stavbou sa uskutočnilo bez vôle mestského zastupiteľstva a pozemok následne prešiel rekonštrukciou na základe Zmluvy o dielo zo dňa 2.9.2010, teda 18 dní pred predajom celej nehnuteľnosti. Podľa projektovej dokumentácie z mája 2010 bol pozemok v rámci tejto investičnej akcie zhodnotený tak, že bola vybudovaná miestna komunikácia, parkovacie plochy, chodník a parkové úpravy. Celková hodnota tejto rekonštrukcie bola financovaná výlučne z prostriedkov mesta v čiastke 134.100,44 €.

Dňa 20.9.2010 bola uzatvorená Kúpna zmluva medzi Mestom Púchov, ako predávajúcim a Ing. Bachratým, ako kupujúcim. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy bola nehnuteľnosť – bytovka na Royovej ul. súp.č. 775 a pozemok o výmere 547 m². Vklad vlastníckeho práva bol povolený ako zrýchlený vklad dňa 8.10.2010, pričom poplatok za zrýchlený vklad vo výške 265,50 € uhradilo mesto Púchov, čo rovnako navodzuje dojem o snahe primátora Michalca urýchliť vkladové konanie, aby nedošlo k prípadnému zmareniu jeho cieľa.

Vyššie popísané konanie sa preto dôvodne javí ako plánovité uvedenie do omylu nielen poslancov mestského zastupiteľstva, ale celého mesta Púchov, ako poškodenú osobu, keď primátor mesta vedome investoval zo zdrojov mesta do zhodnotenia pozemku, ktorý sa následne predal bez toho, aby bola táto investícia premietnutá v kúpnej cene. Tým spôsobil mestu škodu a neoprávnene poskytol finančný prospech kupujúcemu Ing. Bachratému.

Je zrejmé, že už v čase schvaľovania finančných prostriedkov na túto investičnú akciu, mestským zastupiteľstvom dňa 31.3.2010, bol známy zámer predať budovu č.s. 775 a pozemok KNC parc. č. 519, pričom z postupnosti jednotlivých úkonov (zväčšenie výmery parcely a rekonštrukcia celého vnútrobloku, v ktorom sa budova nachádza) je evidentný úmysel pripraviť a zlepšiť lokalitu pre budúceho vlastníka, a to najmä v podobe vybudovania dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie, chodníky, parkoviská). Znalecký posudok túto rekonštrukciu nereflektuje, hodnota nehnuteľností je určená s prihliadnutím na ich pôvodný, schátraný a zanedbaný stav. Avšak v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (z dôvodov prebiehajúcej investície bola uzatvorená až 5 mesiacov po schválení uznesenia č.36/2010) prebiehali stavebné práce na rekonštrukcii vnútrobloku, ktorými boli dotknuté časti prevádzaného pozemku. To znamená, že sa rekonštruoval pozemok, o ktorom už bolo rozhodnuté, že sa predá tretej osobe, pričom o prevode sa vedelo minimálne od 1.3.2010, kedy bola vyhotovená objednávka na znalecký posudok 12/2010.

Vzhľadom na zrealizovanú rekonštrukciu, stúpla výrazným spôsobom hodnota samotného pozemku, ako i budovy č.s. 775. Tieto objekty však boli do ponukového konania úmyselne dávané v stave pred začatím rekonštrukčných prác, teda v hodnote, ktorá bola výrazne nižšia ako ich hodnota v čase uzatvárania samotnej kúpnej zmluvy.

Aké úkony vykonalo terajšie vedenie mesta, smerujúce k odstráneniu tohoto protiprávneho stavu?

Na úvod musím uviesť, že mesto má v prípade, ak sa dozvie hodnoverným spôsobom, že iný spáchal zločin alebo niektorý z trestných činov, povinnosť konať a taký skutok oznámiť bez odkladu orgánom činným v trestnom konaní. V zmysle tohoto ustanovenia Trestného zákona Mesto Púchov, v zastúpení našou advokátskou kanceláriou, podalo na Národnú kriminálnu agentúru Policajného zboru (NAKA) Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona a pokračovací zločin podvodu podľa § 221 Trestného zákona spáchaného organizovanou skupinou a obzvlášť závažný zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Trestnej činnosti sa podozrivý mal dopustiť v podstate na tom skutkovom základe, že v snahe zabezpečiť neoprávnené majetkové výhody sebe a sebe blízkej osobe uzatvoril v mene mesta Púchov, ako primátor mesta, kúpnu zmluvu na vyššie popísané nehnuteľnosti – budovu so zhodnoteným pozemkom osobe Ing. Adriánovi Bachratému, ktorý vo svojom mene nehnuteľnosť stavebne prerobil na polyfunkčný dom s troma bytmi a piatimi nebytovými priestormi (za nami neznáme finančné prostriedky) s tým, že následne kupujúci Ing. Adrián Bachratý previedol viacerými zastieracími prevodmi stavebne prerobenú a zhodnotenú nehnuteľnosť na osobu bývalého primátora mesta Mgr. Mariána Michalca, jeho manželku, jeho svokru a jeho syna.

Na základe vyššie uvedených skutkových tvrdení sa spolu s priloženými dôkazmi bez akýchkoľvek pochybností preukazuje, že Mgr. Michalec konal ako primátor mesta, s príslušnými kompetenciami. Vedome a v rozpore so zákonom konal ako verejný činiteľ s úmyslom spôsobiť inému škodu, alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech a vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonom.

Máme dôvodné podozrenie, že primátor mesta najskôr ako prvé porušil svoju povinnosť pri správe majetku mesta a predal nehnuteľnosti – stavbu s pozemkom fyzickej osobe v absolútnom rozpore so zákonom. Následne podvodnými prevodmi (kúpnymi a darovacími zmluvami) z kupujúceho Ing. Bachratého sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti nielen blízke osoby primátora mesta (svokra, manželka, syn), ale aj on sám (nebytové priestory). Existuje tiež závažné podozrenie, že tieto prevody boli iba fiktívne, resp. kúpne ceny neboli reálne vyplatené, a osoba Ing. Bachratého ako prvého kupujúceho od mesta Púchov bola len nastrčenou osobou za tým účelom, aby sa následne stal vlastníkom primátor mesta, resp. jeho blízke osoby, čo je v absolútnom rozpore so zákonom o majetku obce. Zároveň treba zdôrazniť, že pozemok pod stavbou bol zrejme účelovo zväčšený a stavebne zhodnotený využitím majetku mesta tesne pred jeho predajom. Účelom tejto transakcie bolo, aby sa v konečnom dôsledku primátor mesta a jeho blízke osoby stali vlastníkmi aj tohto pozemku, a to po vykonaných stavebných úpravách s výrazne trhovým zhodnotením. 

Z vyššie uvedeného je možné predpokladať, že konanie primátora mesta smerovalo k tomu, že primárne porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku a následne podvodom nadobudol vlastnícke právo s jednoznačným cieľom zatajiť zistenie pôvodu a procesu nadobudnutia uvedenej nehnuteľnosti. Zároveň poukazujeme na to, že uvedenú nehnuteľnosť sa snaží speňažiť aj ďalším predajom (byt č. 3).

Mesto Púchov v záujme odstránenia protiprávneho stavu podalo na Okresný súd v Považskej Bystrici Žalobu o určenie vlastníckeho práva, o určenie neexistencie záložného práva a o nariadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd vo veci koná a dňa 24.6.2022 vydal uznesenie pod Sp.zn.3C/35/2022, ktorým zakázal žalovanej Mgr. Adriane Michalcovej prevádzať byt č. 3, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach a na pozemku a nebytový priestor č.3. Zároveň žalovanej Mgr. Adriane Michalcovej a žalovanému Mgr. Mariánovi Michalcovi zakázal uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom bude prevod alebo zaťaženie nebytových priestorov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 spolu so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach a na pozemkoch. Toto neodkladné opatrenie bude trvať až do právoplatného skončenia veci vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica sp.zn. 3C/35/2022.

Žalovaný Mgr. Marián Michalec a spol. podali proti uvedenému uzneseniu odvolanie. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne. Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne uznesením rozhodla, že sudkyňa JUDr. Ľ.B. je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu citujem:

„Sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Ľ.B. dňa 27.7.2022 oznámila podľa § 50 ods.1 CSP predsedníčke krajského súdu skutočnosti, pre ktoré je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp.zn. 27Co/79/2022”. Z obsahu spisu vyplýva, “že v procesnom postavení žalovaného 6/ vystupuje v spore Mgr. Marián Michalec, bývalý primátor Mesta Púchov. Sudkyňa, členka senátu vo veci 27Co/79/2022 ďalej uviedla, že žalovaného osobne pozná a má k nemu výslovne negatívny vzťah. V čase jej pôsobenia vo funkcii sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica a súčasného jej pôsobenia ako členky pedagogického zboru Trenčianskej univerzity AD, Fakulta priemyselných technológii v Púchove, v ktorom pôsobil Mgr. Marián Michalec ako primátor v meste Púchov, tento vykazoval v súvislosti s jej osobou správanie a postupy, ktoré sudkyňa vnímala ako ťažko difamačné (utŕhanie na cti, tupenie, ohováranie, hanobenie, krivé obvinenie, znevažovanie, zneuctenie – poznámka PN), majúce za cieľ privodiť jej ujmu v rôznych sférach jej života, výrazne zasahujúce do sféry jej osobnostných práv, dôsledky ktorých sa neprejavili len v jej osobnej sfére, ale prostredníctvom nej aj vo sfére jej rodiny, tiež v tom čase jej maloletých detí, ktoré podľa jej názoru súviseli s jej rozhodovacou činnosťou. Tento postoj žalovaného 6/ voči osobe sudkyne bol v danom čase a v danom regióne všeobecne známou skutočnosťou. Jej ťažko negatívne vnímanie menovanej osoby (žalovaného 6) je nemenné a podľa názoru sudkyne zakladá dôvod na jej vylúčenie z prejednávania a rozhodovanie danej veci”. Toľko z Uznesenia Krajského súdu v Trenčíne.

Pán doktor, zhrnuli ste informácie z vašich podaní na súd, trestné oznámenie na NAKA, oboznámili ste nás s uznesením krajského súdu. Zaujímal by nás aj váš osobný pohľad na prebiehajúce konania. 

Pán redaktor, k prebiehajúcemu konaniu o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti sa vyjadrovať nebudem. Prejednanie a rozhodovanie vo veci je výlučne v kompetencii súdov. V žalobe sme ale rozhodným a nespochybniteľným spôsobom poukázali na rozsiahlu judikatúru a ustálenú rozhodovaciu prax súdov v obdobných veciach, preto verím, že našej žalobe bude vyhovené. Utvrdzuje ma v tom aj Uznesenie Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorým zakázal žalovaným v rade 5/ a 6/ s nehnuteľnosťami nakladať. V tomto rozhovore som uviedol iba fakty z prebiehajúcich súdnych konaní a k osobe Mariána Michalca sa vzhľadom na súčasnú predvolebnú kampaň vyjadrovať nebudem.

Otázky kládol: Slavomír Flimmel, foto: plus7dni.pluska.sk