Červeno-biele kontajnery ASEKOL slúžia na elektroodpad

58

Spoločnosť ASEKOL v uplynulých dňoch umiestnila v meste Púchov sedem červeno-bielych košov na zber elektroodpadu a batérií. Za ich umiestenie a zber neznášajú žiadne finančné náklady mesto a ani občania.

Bezplatné poskytnutie kontajnerov obyvateľom Púchova má však niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj umiestnenie kontajnerov v husto obývaných oblastiach mesta (oblastiach komplexnej bytovej zástavby) s dobrým prístupom zo strany občanov, ale aj zvozových vozidiel, z dôvodu aby boli kontajnery čo najviac vyťažené. V prípade, že bude dochádzať k plnému vyťažovaniu kontajnerov zo strany občanov, mesto vstúpi do rokovania so spoločnosťou, ohľadom rozšírenia počtu lokalít s elktrokošmi.

ASEKOL je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov. Spoločnosť ASEKOL je na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oprávnená na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a elektrozariadeniami a elektroodpadom.

Mapa rozmiestnenia červeno-bielych kontajnerov:

Každý červeno-biely kontajner na elektroodpad obsahuje senzor na snímanie naplnenosti. Za základe údajov zo senzorov spoločnosť ASEKOL priebežne sleduje naplnenosť kontajnera a dokáže rýchlo reagovať v prípade potreby výsypu.

VHODNÉ sú nerozbitné elektrospotrebiče do 50 cm vysoké či široké, videokamery či analógové a digitálne fotoaparáty, videoprehrávače, DVD prehrávače, magnetofóny, reproduktory, slúchadlá, ovládače.

NEVHODNÉ sú spotrebiče s obrazovkami, autobatérie, práčky, chladničky a iné väčšie elektrospotrebiče. Tie patria na zberný dvor!

Zdroj: MsÚ Púchov, asekol.sk