Výsledky 1. dňa zápisu do 1. ročníka mestských ZŠ

185

Prvý deň zápisu detí do 1. roč. ZŠ pre školský rok 2021/2022 prišlo k zápisu 141 detí z očakávaných 215 detí vrátane detí z obce Nimnica, z toho 5 detí bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materských školách a 2 deti sú ešte v riešení CPPPaP. Zápis prebiehal podľa predpísaných pravidiel, bolo milé stretávať v priebehu zápisu rodičov detí, ktorí boli žiakmi konkrétnej základnej školy a v rámci zápisu sa do nej vrátili  už ako rodičia a spoznávali svojich učiteľov, ktorým vkladajú do rúk opätovnú dôveru pri vzdelávaní svojich detí. Celkové vyhodnotenie zápisu bude známe až po druhom dni zápisu detí do 1. ročníka (14.4.2021) a náhradnom termíne zápisu (21.4.2021).

Zdroj: Školský úrad Púchov