Chráničky – vyjadrenie k výzvam od advokátskej kancelárie

420

Prostredníctvom sociálnych sietí sa šíri zavádzajúci článok a výzvy advokátskej kancelárie so sídlom v Púchove, vyzývajúci vlastníkov k nesúhlasu s návrhom zmluvy o vecnom bremene (ďalej ako VB). Právnik sa v článku snaží návrh prezentovať ako nevýhodný a nabáda vlastníkov, aby ho splnomocnili zastupovaním vo veci vymáhania peňažných nárokov, na ktoré ÚDAJNE majú nárok v súvislosti s uložením chráničky na ich pozemok.

Chceme sa dôrazne ohradiť voči tejto, podľa nášho názoru nezákonnej aktivite, ktorou advokát porušuje zákon o advokácií, ale najmä zavádza osoby, ktoré by mali byť jeho potencionálnymi klientami. Sľubuje im peňažné plnenia z nárokov, ktoré nemajú právny základ a sú nedôvodné a nevymožiteľné. Výrazným spôsobom zasahuje do zmluvnej voľnosti dvoch subjektov, keď prezentuje skutočnosti, ktoré nemá potvrdené a fakticky podložené, bez poznania všetkých súvislostí neodporúča uzavrieť zmluvu s nepravdivým tvrdením o nevýhodných podmienkach. Snaží sa vzbudiť dojem, že Mesto Púchov v značnom rozsahu poškodilo vlastníkov pozemku tým, že na ich pozemku uložilo chráničku.

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že k zásahu do pozemkov došlo primárne v súvislosti s realizáciou a uložením optickej siete dvoch telekomunikačných spoločností, ktoré plne v súlade so zákonom na základe právoplatného územného rozhodnutia o líniovej stavbe, realizovali túto stavbu bez potreby súhlasu vlastníkov pozemkov. Mestskú chráničku treba chápať ako „sekundárnu“ stavbu, ktorá by sa zrejme nerealizovala, keby sa v meste nezačalo rozkopávať z dôvodu zavádzania komerčných optických sietí. Ako je uvedené vyššie, takmer celá trasa týchto optických sietí je vedená cez mestské pozemky. Ak sa teda niekto má cítiť poškodený na vlastníckych právach, je to práve mesto, ktoré však chápe význam tejto investície pre obyvateľov mesta, pretože im prináša kvalitné internetové pripojenie a prenos dát a tým zvyšuje komfort ich bývania.

Pre informáciu, len pár desiatok metrov výkopov zasahuje do pozemkov vo vlastníctve iných FO a PO. Práve týmto vlastníkom mesto poslalo žiadosť o stanovisko k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena, súčasťou ktorej bol NÁVRH tejto zmluvy a návratka, v ktorej má vlastník vyjadriť svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s návrhom zmluvy ako i s navrhovanou odplatou. Treba na tomto mieste uviesť, že veľká časť oslovených vlastníkov správne pochopila a vyhodnotila dôvod a potrebu uzatvorenia zmluvy o VB a prejavujú svoj súhlas s jej uzatvorením aj navrhovanou odplatou.

Len pre ilustráciu uvádzame, že chránička ide napr. cez pozemok pri bytovom dome, ktorý je v spoluvlastníctve 38 spoluvlastníkov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, rozsah VB je 5,5m², na spoluvlastníkov pripadá od 0,05m² do 0,57m² z celkového rozsahu VB 5,5m². V niektorých prípadoch – a je ich väčšina, ide teda o zanedbateľnú výmeru, čomu zodpovedá aj odplata za VB, kedy aj navrhované 1€ presahuje trhovú odplatu za výmeru, pripadajúcu na VB. Mesto však musí vysporiadať všetkých spoluvlastníkov bez ohľadu na výšku ich spoluvlastníckych podielov.

Advokátska kancelária právne zastupovanie ponúka zadarmo, bez nutnosti zaplatiť im zo strany klientov odmenu. V súčasnosti však nič nie je zadarmo a už vôbec nie právne zastupovanie advokátom. Konanie advokáta považujeme za krajne neetické, zamerané na dosiahnutie jeho peňažného prospechu bez ohľadu na skutočné záujmy klientov. Tvrdenie, že všetky trovy právneho zastúpenia mu zaplatí Mesto Púchov sa naplní za predpokladu, že vlastník zastúpený advokátskou kanceláriou podá voči mestu žalobu na začatie konanie na súd, a len v prípade, že bude na súde úspešný, teda súd jeho žalobe na sto percent vyhovie, môže mu súd priznať trovy právneho zastúpenia, teda až potom môže nastať situácia, ktorú popisuje advokát v článku. Do tejto rovnice však vstupuje množstvo neznámych premenných.

Základnou povinnosťou advokáta je urobiť všetko pre to, aby sa nároky jeho klientov vymohli mimosúdnou cestou, súdne konanie by mala byť posledná možnosť, keď zlyhajú akékoľvek snahy uzatvoriť dohodu. Preto sa pýtame: „Chcete sa ako vlastník dotknutého pozemku o svoje nároky súdiť? Ak áno, viete, aká je ich výška vyjadrená v eurách? Ste si vedomý skutočnosti, že na to, aby sa súdne konanie začalo, je potrebné zaplatiť súdny poplatok, ktorý sa odvíja od výšky žalovanej sumy? Viete, že keď je sporná výška finančnej náhrady týkajúca sa nehnuteľnosti, určí jej výšku znalec, ktorého musíte najskôr zaplatiť? Viete, že keď súdny spor prehráte, alebo nebudete úplne úspešný, platíte trovy konania mestu Vy ako strana v súdnom spore neúspešná? Viete, že potom musíte zaplatiť aj odmenu svojmu advokátovi (ak sa predtým nedohodnete inak)? A viete, koľko trvá priemerne súdne konanie na Slovensku?“ Odpovedzte si na všetky tieto otázky a rozhodnite sa, či máte motiváciu sa súdiť! Pretože mesto jednoznačne deklaruje, že sa súdiť nechce! Preferuje dohodu pred dlhým a nákladným súdnym konaním, ktoré neprinesie žiadny výrazný prospech ani jednej strane, samozrejme s výnimkou právnikov, ktorí za svoju prácu určite budú chcieť mať zaplatené. Ak mesto nenájde konsenzus s oslovenými vlastníkmi, bude zrejme nútené riešiť vec aj súdnou cestou.

Verím, že sledujete dianie v meste a viete, že mesto bežne schvaľuje na MsZ rôzne zmluvy a dohody o zriadení vecného bremena pre svojich občanov v prípade, že toto vecné bremeno potrebujú k povoleniu svojej stavby. Budovanie chráničky nebolo realizované pre mestský úrad, ale pre občanov mesta a malo byť využité v prospech celej komunity. Zaslaním návrhu zmluvy nedošlo k poškodeniu žiadnych práv.

Touto cestou chceme požiadať a apelovať na všetkých dotknutých vlastníkov, ale i na obyvateľov mesta, aby nepodľahli klamlivým a nekalým obchodným praktikám, cez ktoré sa snaží autor článku vzbudiť dojem, že Mesto Púchov koná nezákonne a poškodzuje práva vlastníkov pozemkov a triezvo vyhodnotili celú situáciu.

Len pre úplnosť uvádzame niektoré ustanovenie zákona č. 586/2003 o advokácii, ktoré súvisia s obsahom článku a záver nechávame na posúdení čitateľa.

§ 29b

(1) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy.

(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže pri informovaní verejnosti o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy uvádzať len vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej kancelárie.

(3) Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu, reklama advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie a nesmie byť
a) v rozpore s predpismi komory,
b) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca,
c) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu.

§ 29c

(1) Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb vystupuje na verejnosti alebo poskytuje vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihovať svoju osobu, vlastnú činnosť ani činnosť združenia, ktorého je účastníkom, alebo činnosť obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie, ktorej je spoločníkom.

JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ

Na čo chcelo mesto využiť novú optickú sieť?

Už sme skoro zabudli na rozkopané chodníky a ulice, keď dve telekomunikačné spoločnosti budovali v meste optickú sieť. Mnohí z občanov využili technický pokrok a pripojili sa internetom alebo televíziou ku kvalitným a aj lacnejším službám, pretože raz darmo, konkurencia stáča ceny tam, kde predtým bol len monopolný dodávateľ.

Mesto si pri povoľovaní stavby dalo podmienku, že do výkopov zadarmo uložia telekomunikačné spoločnosti o jednu plastovú trubku (chráničku) naviac. Prečo nie, ak to mesto nič nestojí a bude mať vlastné optické prepojenie objektov v meste. A na čo mesto chcelo využiť takúto sieť?

 V meste nemáme mestský rozhlas a preto mesto chcelo vo vchode každého bytového domu a objektoch kde dochádza ku koncentrácii ľudí, inštalovať veľký monitor na ktorom by bežali aktuálne správy a upozornenia z mesta, ponuka kultúrnych a športových podujatí. Mesto chcelo napríklad ponúknuť občanom aktuálny stav voľných miest pri kultúrnom podujatí, prípadne zľavy pri dopredaji voľných vstupeniek a pod. Alebo informovať tých ktorí nestihli ísť na futbal, hokej, aktuálny stav stretnutia. Informácie o počasí, vonkajšej teplote, predpovedi počasia na nasledujúci deň a mnoho iných užitočných informácii by určite ocenili tí, ktorí by ich pri vstupe do bytového domu alebo objektu hneď získali.

To nie je všetko čo by sa týkalo využitia mestskej optickej siete. Prepojenie staníc ktoré v bytových domoch odovzdávajú obyvateľom teplo, by mal Mestský bytový podnik ihneď k dispozícii, regulácia optimalizácie spotreby tepla a vstupnej teploty do domu a okamžité nahlásenie poruchy na dispečing by boli veľmi významným benefitom pre obyvateľov nielen v kvalite dodaného tepla ale aj vo finančných úsporách za optimalizáciu odoberaného tepla.

A ešte to nie je všetko. Na takúto optickú sieť by sa dali pripojiť aj kamery ktoré buduje Mestská polícia. To, že by bol prenos obrazu cez optiku, to by znamenalo obraz vo veľkom rozlíšení, bez výpadkov a hlavne budovanie kamerového systému v meste by bolo kapacitne zabezpečené.

Tento zámer jednohlasne odsúhlasili poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva na svojich zasadnutiach konaných v dňoch 28.2.2018, 24.4.2018 a 13.8.2018. Takže aj bývalý poslanec Hvizdák ako vtedajší viceprimátor hlasoval ZA. Je pozoruhodné, že v súčasnosti vo svojich zdieľaných statusoch napáda tento zámer ako aj samotnú realizáciu uloženia chráničiek. Možno stratil pamäť, ako to už v nedávnej minulosti dokázal, keď sa ospravedlnil za svoje nezmyselné tvrdenia zamerané proti mestu.

V éteri je jedna otázka na ktorú sa občania nášho mesta budú pýtať. Prečo chcelo mesto budovať svoju optickú sieť v chráničkách, keď rovnakú už v minulosti malo ? Malo, ale žiaľ nemá. Chráničky sa v roku 2010 predali. To, že sa predala hlboko pod cenu a netransparentne, na to upozornila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v roku 2015, na čo NKÚ podal trestné oznámenie priamo na Generálnu prokuratúru SR, na tých ktorí chráničky predali. Len pár čísel. Vtedajšie vedenie MSBP spravilo výberové konanie na desať ročný prenájom chráničiek s následným prednostným odpredajom. Súťaž vyhrala spoločnosť Slovanet s najlepšou ponukou za 550.000,- eur. A za čo predalo vedenie MSBP spolu s vtedajším primátorom Michalcom chráničky spoločnosti SWAN? Za 66.000,- eur!!! Nie, nie je to preklep, naozaj došlo k predaju len za 66.000,- eur, namiesto 550.000,- eur. Ešte zarážajúcejšie boli kroky vyšetrovateľa a prokuratúry v Trenčíne, keď sa uvedený prípad uzavrel s tým, že nebol dokázaný úmysel. To, že to bol výsmech spravodlivosti je jasné nielen NKÚ ale všetkým našim občanom. Spravodlivosť dobehne každého. S príchodom nového vedenia Štátnej polície a zvolením nového Generálneho prokurátora sa celý prípad otvorí a vinníci ktorí pravdepodobne okradli občanov mesta o státisíce euro, budú spravodlivo potrestaní.

Takže, chráničky má mesto uložené zadarmo vo výkopoch ktoré realizovali dve telekomunikačné spoločnosti. Nemôže ich využívať a asi ešte veľmi dlho využívať nebude. Prečo? Pretože je v meste malá skupinka ľudí ktorá robí všetko pre to aby radnici prakticky vo všetkých pozitívnych krokoch robila problémy. A budú to robiť dovtedy, kým už spomínaná spravodlivosť nezatvorí svoje železné brány.

Daniel Lako, poslanec MsZ