Čierna skládka nad Kolonkou

67

O tom, že niektorí občania majú environmentálne cítenie ešte stále na veľmi nízkej úrovni, dokazuje čierna skládka stavebného odpadu, ktorá vznikla ako huby po daždi, doslovne z večera do rána v prírode, kúsok nad Kolonkou – pod vodárňou. A pritom tento odpad mohol skončiť bezplatne, alebo len za symbolickú sumu, odovzdaním na zbernom dvore PTSM Púchov. Nevraviac, že postup o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov rieši príslušné všeobecné záväzné nariadenie (VZN). Pripomínam, že nelegálne uskladneným odpadom je aj vyvezená zemina, konáre, pokosená tráva, kompost zo záhrady, ak sú uložené na cudzom pozemku.

Všeobecne postup pri riešení nezákonne umiestneného odpadu upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Upravuje samotnú definíciu nezákonne umiestneného odpadu, ale aj kontrolné mechanizmy, zodpovedné subjekty a sankcie, kde hrozia vysoké pokuty vo výške niekoľko stoviek a až tisícok eur. Na likvidáciu a vývoz čiernej skládky sa skladáme všetci z našich daní, ktoré môžu byť využité múdrejšie! Všetkým normálnym a ekologicky cítiacim občanom ďakujem, že pomáhajú eliminovať čierne skládky a že žiadne nevytvárajú.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ