Činnosť miestnej organizácie rybárov v roku 2022

190

V roku 2022 koronavírus postupne slabol – niežeby tu nebol, ale naučili sme sa s ním žiť a preto nás už v našej činnosti neobmedzoval. Zatiaľ čo v roku 2021 členovia výboru a hospodárskeho aktívu SRZ MO osobne distribuovali vypísané doklady – povolenky rybárom, v roku 2022 sme sa vrátili k dovtedy bežnému odovzdávaniu rybárskych dokladov v kancelárii MO.

Rok 2022 bol rokom volieb. Najskôr na miestnej úrovni sme si na členskej schôdzi v priestoroch SOŠ Púchov na Kolonke, dňa 24.4.2022 zvolili členov do výboru, kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ. Ale ani tieto voľby neboli bez problémov, keďže sa niektorí členovia predchádzajúceho výboru rozhodli nekandidovať. Najviac problémov pre našu MO spôsobilo toto rozhodnutie všetkých členov, ktorí mali absolvovaný kurz hospodárov v Ivanke pri Dunaji. To by znamenalo, že by sme nemohli obsadiť funkciu hlavného hospodára, lebo ani jeden z nových kandidátov toto školenie, potrebné pre túto funkciu, nemal. A podľa odporučenia členov RADY SRZ by sme museli požiadať susedné organizácie – SRZ MO Považská Bystrica alebo SRZ MO Dubnica nad Váhom – aby nám ich hospodári vykonávali funkciu hlavného hospodára.

Na členskej schôdzi sa nakoniec podarilo túto situáciu prekonať, keď plénum členskej schôdze prehovorilo kandidovať Mariána Mierneho a Romana Rovného a okrem nich aj Kodaja Daniela, Krajčoviča Radovana a Golitka Richarda. Tým sa počet kandidátov zvýšil z ôsmich na trinástich. Kandidáti zvolení do jedenásťčlenného výboru boli na prvom ustanovujúcom výbore SRZ MO Púchov obsadení do jednotlivých funkcií nasledovne: Ing. Dalibor Piška – predseda, Roman Rovný – tajomník, Marián Mierny – hlavný hospodár, Mgr. Pavol Kadlec – pokladník a zástupca tajomníka, Ing. Ľuboš Novosad – podpredseda, Daniel Kodaj – zástupca hospodára a referent pre čistotu vôd, Juraj Smatana – zástupca hospodára a športový a kultúrny referent, Ing. Richard Golitko – správa majetku, Ing. Marek Šedý – brigádnická činnosť, Milan Mitašík – životné prostredie a Radoslav Šedý – vedúci detí a mládeže. Novozvolení členovia kontrolnej komisie pracujú v zložení: Ing. Ján Ižvolt – predseda, Jozef Trnovec a Miroslav Vraník – členovia. Za delegátov na Snem boli zvolení Ing. Dalibor Piška a Mgr. Pavol Kadlec.

Snem SRZ sa konal v dňoch 15. a 16.10.2022 v hoteli Partizán na Táloch. V programe Snemu boli voľby prezidenta, tajomníka a členov RADY SRZ a schválenie nových Stanov SRZ. Zo štyroch kandidátov na prezidenta SRZ bol 126 hlasmi z 239 zvolený Ivan Orovčík zo Starej Ľubovne, zo štyroch kandidátov na tajomníka SRZ bol zvolený 134 hlasmi z 239 Bohuš Cintula z Ružomberka. Za Trenčiansky kraj boli da RADY SRZ zvolení Jozef Lauš z Trenčína, Miroslav Brokeš z Dubnice nad Váhom, Vladimír Vecel z Považskej Bystrice a Tibor Bezuška z Prievidze. Do kontrolnej komisie Milan Dubička z Považskej Bystrice. Na záver plénum Snemu SRZ schválilo nové Stanovy SRZ.

Zarybnenie revírov prebehlo v roku 2022 nad rámec plánovaných objemov, nakoľko sa hlavnému hospodárovi podarilo zabezpečiť násady rýb aj nad plán zarybnenia, a to nielen z financovania SRZ MO Púchov, ale aj z financovania RADY SRZ, alebo dokonca z iných zdrojov, za čo patrí hlavnému hospodárovi veľké POĎAKOVANIE.

Preteky v tomto roku prebehli v naplánovaných termínoch – jarné preteky sa uskutočnili na revíri 3–4161–1–1 Štrkoviská Odhánky dňa 15.5.2022 a boli spomienkou na nášho dlhoročného aktívneho člena Jozefa Kalmu. Pred pretekmi dospelých sa tom istom revíri uskutočnili aj detské preteky, a to dňa 8.5.2022. Jesenné preteky „Memoriál Petra Cipka“ sa uskutočnili 2.10.2022 na hornom rybníku VN Ihrište (3–5070–1–1) a 15. a 16.10.2022 sa na rovnakom revíri uskutočnili aj druhé a tretie preteky určené len pre členov SRZ MO Púchov. V dňoch 21. a 22.8.2022 SRZ MO Púchov zorganizovala 24 – hodinové preteky „Púchovský kapor“ na hornom rybníku VN Ihrište. Na rovnakom revíri dňa 8.10.2022 Púchovský klub prívlače v spolupráci s SRZ MO Púchov pripravil a uskutočnil preteky v prívlači „Púchovský pstruh“. Okrem toho sa uskutočnilo aj tretie kolo druhej ligy v love rýb udicou v prívlači na revíry Váh č. 10 (3–4580–2–1).

Všetkým členom pôvodného výboru ďakujem za ich odvedenú prácu a členom nového výboru želám veľa zdravia, trpezlivosti a elánu do práce v rybárskom zväze v tomto volebnom období. Rovnako prajem všetkým rybárom hodne zdravia, mnoho krásnych chvíľ strávených pri vode pri výkone rybárskeho práva a plno krásnych a aj trofejných úlovkov.   

Dalibor Piška, predseda MO SRZ Púchov

Zloženie členskej základne MO SRZ Púchov v roku 2022

V roku 2022 tvorilo našu členskú základňu 1244 aktívnych členov, 82 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 22 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa § 5, bod 8 Stanov SRZ.

Dospelí a mládež: Púchov a okolie – 617, Lednické Rovne – 195, Beluša + Pružina – 226, Dolné Kočkovce – 35

Spolu dospelí a mládež: 1073 z toho 44 mládež, 32 žien a 198 dôchodcov a 47 ZŤPS členov.

V roku 2021 boli vydané povolenia na rybolov v tomto zložení:

Miestne povolenie kaprové 834 ks a 132 ks pre deti

Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 17 ks

Miestne povolenie kaprové zľavnené 113 ks

Zväzové povolenie kaprové 381 ks a 31 ks pre deti

Miestne povolenie pstruhové 278 ks

Zväzové povolenie lipňové 16 ks

K štatistike pridávame aj informáciu o našich členoch, ktorí navždy opustili naše rady v rokoch 2021 – 2022: Baláž Miloš – člen SRZ od roku 2000 – zomrel vo veku 49 rokov, Vaško Karol – člen SRZ od roku 1991 – zomrel vo veku 50 rokov, Jelčic Maroš – člen SRZ od roku 2004 – zomrel vo veku 50 rokov, Poliak Ernest – člen SRZ od roku 1993 – zomrel vo veku 89 rokov, Pagáč Milan – člen SRZ od roku 1993 – zomrel vo veku 65 rokov, Zágora Jozef – člen SRZ od roku 1972 zomrel vo veku 74 rokov, Gábik Jozef – člen SRZ od roku 1997 – zomrel vo veku 62 rokov.

Do apríla 2022 činnosť organizácie riadil 9 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. Po voľbách, ktoré sa konali 24.4.2022, činnosť organizácie začal riadiť nový 11 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia.

Výbor SRZ MO Púchov v roku 2022 zasadal 15 krát. Pozornosť bola zameraná predovšetkým na prípravu a vydávanie povolení na rybolov, prípravu členskej schôdze, získavanie darcov 2% daní pre našu organizáciu a prípravu rybárskych pretekov. Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, školeniam a skúškam nových členov a mnohým ďalším činnostiam, ktoré priamo súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom SRZ MO Púchov.

V roku 2022 školenie nových členov prebehlo prezenčnou formou. Noví členovia boli zo svojich znalostí preskúšaní formou testu. Testovanie nových členov prebehlo v kancelárii SRZ MO Púchov. Z 53 žiadostí o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu výbor SRZ MO Púchov po vyhodnotení testov schválil 40 žiadostí o vstup do našej organizácie.

Roman Rovný, tajomník SRZ MO Púchov