Začiatok rekonštrukcie autobusového nástupišťa

4035

Projekt „Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov“ stavebne komplexne rieši celý areál stanice – obslužné komunikácie, autobusové nástupištia, chodníky, zeleň parkoviská, odvodnenie dažďových vôd, rekonštrukciu verejného osvetlenia, elektrickú prípojku, vonkajšie silnoprúdové rozvody a cestnú dopravnú signalizáciu. Pri modernizácii autobusového nástupišťa sa ráta aj so stavebnými úpravami priľahlých križovatiek a chodníkov ako aj s realizáciou opatrení preferencie autobusovej dopravy. Autobusy pri výjazde z autobusovej stanice budú vychádzať do riadenej stykovej križovatky na hlavnú cestu pomocou svetelného semaforu.

Súčasťou veľkého projektu modernizácie autobusovej stanice v Púchove je aj informačný systém na desiatich autobusových zastávkach v meste, ktoré budú osadené s digitálnymi infotabuľami. Obojstranné tabule budú poskytovať základné informácie o čase odchodu, konečnej zastávke, smere jazdy alebo o prípadnom meškaní spoja. Celkové oprávnené výdavky projektu boli stanovené oslovením štyroch potenciálnych dodávateľov na 1 400 703,70 eur. Výška spolufinancovania mesta je 5 percent z oprávnených výdavkov projektu, 85 percent sú zdroje Európskej únie a 10 percent platí štátny rozpočet.

Z dôvodu rekonštrukcie autobusového nástupišťa na Trenčianskej ulici pri železničnej stanici, dôjde v termíne od 16.1.2023 k zmene organizácie dopravy na ceste I/49 v časti železničnej stanice Púchov.

Autobusové spoje SAD Trenčín a budú mať dočasne umiestnené zastávky priamo na ceste I/49 pred železničnou stanicou. Autobusová zastávka MAD Púchov „Trenčianska I.“ (Železničná stanica) bude rovnako presunutá na cestu I/49 pred železničnou stanicou. Niektoré autobusové spoje MAD Púchov budú mať dočasné zmeny, ktoré sú aktualizované a zverejňované na webe spoločnosti www.mhdpuchov.sk ako aj na piktogramoch, ktoré sú umiestnené na železničnej stanici a na výveskách zastávok, ktorých sa dočasná zmena týka. Prosíme cestujúcich, aby sledovali čo najviac aktuálny stav priamo u vodičov liniek, nakoľko v prípade zahltenia dopravy na Trenčianskej ulici budú vybrané spoje MAD Púchov operatívne pretrasované na Továrenskú ulicu.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie prenosného dopravného značenia a regulácie dopravy. Vzhľadom na obmedzenie parkovacích miest počas priebehu stavebných prác odporúčame (žiadame) občanov o uprednostnenie hromadnej dopravy pred individuálnou pri ceste na železničnú stanicu a do zamestnania. Predpokladaná doba výstavby sú 4 mesiace. Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

MsÚ Púchov, ADP