Čo to znamenajú REPRE výdavky z pohľadu mesta Púchov?

224

Náklady na reprezentáciu mesta alebo v texte uvádzané aj ako „repre“ sú opodstatnenou položkou v každom mestskom rozpočte, ktoré sa stará o kultúrny, spoločenský a športový život v meste. Vynaložené finančné prostriedky (repre výdavky) odzrkadľujú množstvo a rôznorodosť udalostí, ktoré organizuje a zabezpečuje mesto pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Mesto uhrádza výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia. Čo si pod označením „repre“ treba predstaviť? Pre lepšiu predstavu uvedieme príklady REPRE výdavkov z každej skupiny.

a) Výdavky na kultúrne, spoločenské, športové a komunitné podujatia konané v meste (pohostenie, ubytovanie, strava a občerstvenie pre zúčastnených…)

Mesto Púchov organizuje niekoľko pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí, ako napríklad Folklórny Púchov, Púchovské kultúrne leto, Stavanie mája, Vatra oslobodenia, lampiónový sprievod, Mestský bál, Martin na bielom koni, Veľkonočný jarmok, Mikulášsky jarmok, adventné nedele, Silvester a samozrejme tradičný Púchovský jarmok, ktorý je z hľadiska výdavkov najnáročnejší. Zúčastňujú sa ho delegácie družobných miest, pre ktorých je potrebné zabezpečiť viacdňové ubytovanie a pohostenie, varia sa polievky, na ktoré je potrebné zakúpiť suroviny, občerstvenie je pripravené pre starostov z celého okresu a samozrejme pre všetkých, ktorí s organizáciou jarmoku pomáhajú. Do tomboly mesto tiež prispieva, má pripravené balíčky a sladkosti pre deti a tak náklady na jarmok a jeho sprievodné akcie predstavujú zásadný podiel na celkových ročných REPRE výdavkov.

Okrem vyššie uvedených akcii je to množstvo podujatí, ktoré sa organizujú v priebehu roka či už pri príležitosti sviatkov alebo udalostí (MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Deň Zeme, Deň rodiny, Deň študentstva, koniec a začiatok školského roka, uvítanie detí do života, odovzdávanie maturitných vysvedčení, vianočné besiedky…) pri príležitostí jubileí a výročí (50. výročie MŠ, 75.výročie oslobodenia mesta…). Veľmi aktívni v spoločenskom živote sú naši seniori a zdravotne znevýhodnení občania, ktorí a pre ktorých sa organizuje veľké množstvo podujatí, či už je to obľúbený Čaj pre seniorov, stretnutie Jubilantov a seniorov s primátorom, jubilejné sobáše, akcie Denného centra – športové dni, vianočné a mikulášske posedenia, výročné schôdze, akcie Únie nevidiacich a slabozrakých a mnoho ďalších.

b) Výdavky na činnosť orgánov mesta

Sem patria výdavky spojené s konaním mestského zastupiteľstva (občerstvenie pre poslancov a ostatných zúčastnených) a komisií pôsobiacich pri MsZ. Na meste je prijímaných množstvo oficiálnych návštev, delegácii a verejných predstaviteľov, konajú sa pracovné stretnutia a rokovania a to nielen na úrovni primátora ale aj na úrovni oddelení a ostatných vedúcich zamestnancov. Mesto často zastrešuje regionálne aj celoslovenské podujatia napr. prehliadky ZPOZ, oceňovanie darcov krvi, celoslovenské stretnutia matrikárov, stretnutia starostov obci okresu, spoločných úradov, riaditeľov školských zariadení, stretnutia členov ZMOSu či Únie miest.

c) Výdavky na reklamu a propagáciu mesta

Reklamné a propagačné predmety (diáre, perá, tašky, kľúčenky…), knižné publikácie, audiovizuálne diela, propagačné materiály, kalendáre sú bežnou marketingovou súčasťou každej organizácie a mesto nie je výnimkou.

d) Vecné dary a kvety

Mnohé z podujatí a akcií uvedených v predchádzajúci odsekoch sú spojené s oceňovaním, poďakovaním alebo prejavením úcty a na to slúžia kvety a kytice alebo drobné upomienkové predmety, či cukrovinky. Rôzne súťaže, koncerty, predstavenia, vystúpenia, vernisáže to všetko sú zase príležitosti, kde sa odovzdávajú ceny, diplomy, plakety, medaile, darčekové koše, sladkosti… Samozrejme sem spadajú aj pohreby a kvetinové dary.

Ide skutočne o široké spektrum udalostí, na ktoré sa REPRE výdavky vynakladajú. Je potrebné zdôrazniť, že vždy ide o propagáciu alebo reprezentáciu mesta alebo jeho organizácii, nikdy nie o propagáciu osoby primátora alebo poslancov, ako sa to niekedy mylne a zavádzajúco interpretuje. REPRE výdavky nie je možné použiť svojvoľne a bez viazanosti na konkrétny účel, ale iba v súlade s internou smernicou, ktorú mesto má prijatú a ktorej dodržiavanie je kontrolované. Za celkové čerpanie týchto výdavkov zodpovedajú príslušní zamestnanci mestského úradu, ktorí sledujú stav týchto výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom mesta.

Všetky tieto náklady prispievajú k dôstojnej reprezentácii mesta a jej obyvateľov. Pokiaľ chceme zachovať tradície, podporovať naše deti v športe, umožniť obyvateľom kultúrne žiť a prispievať k skrášľovaniu mesta i jeho okolia, rozvíjať spoločenský a kultúrny život v meste, je potrebné na to vynakladať aj adekvátne finančné prostriedky. Práve výška týchto výdavkov odzrkadľuje množstvo a rozmanitosť podujatí, ktoré mesto zabezpečuje, organizuje a ponúka svojim občanom, aby sa im v meste dobre a príjemne žilo.

JUDr. Iveta Brindzová, prednostka MsÚ
Foto: Slavomír Flimmel