Mesto Púchov úspešné v spore o križovatku pri Starých pumpách

1256

V októbri 2019 dal Ing. Stanislav Žiačik na svojich pozemkoch pri „Starých pumpách“ (križovatka ulíc Janka Kráľa a Komenského) umiestniť betónové bloky, ktoré znemožnili automobilom prejazd po mestskej komunikácii. S postupom vlastníka pozemkov pod cestným telesom vo vlastníctve mesta vedenie mesta nesúhlasilo a toto konanie považovalo za neoprávnené a protizákonné.

Ing. Stanislav Žiačik ako majiteľ pozemkov pri „Starých pumpách“ predtým rokoval so zástupcami mesta a ponúkal odpredaj viacerých pozemkov ako celku (nielen pozemku pod mestskou cestou). Mesto Púchov nemalo o kúpu pozemkov záujem, okrem iného aj preto, že má k pozemkom pod svojou cestou právny vzťah zo zákona – tzv. zákonné vecné bremeno.

Namiesto odstránenie betónových blokov Ing. Stanislav Žiačik v zastúpení advokátkou kanceláriou zažaloval mesto Púchov pre porušenie svojich vlastníckych práv a žiadal náhradu škody. Okresný súd Považská Bystrica v júni 2021 rozhodol v prospech mesta. V júni 2022 rozhodoval Krajský súd v Trenčíne o odvolaní Ing. Stanislava Žiačika voči rozsudku okresného súdu. Mesto Púchov zastúpené kanceláriou JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. bolo opäť úspešné, pretože krajský súd zamietol odvolanie žalobcu a rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil.

V odôvodnení krajského súdu sa uvádza, že už súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalovanému ako vlastníkovi stavby, ktorá je miestnou komunikáciu, vzniklo právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemku žalobcu, nakoľko boli splnené zákonné podmienky: stavba bola ku dňu účinnosti zákona č. 66/2009 Z. z. vo vlastníctve žalovaného, vlastníctvo stavby bolo prevedené na žalovaného na základe zákona č. 135/1961 Zb. (v znení zákona č. 160/1996 Z. z.), stavba bola riadne povolená a dlhodobo slúži na verejnoprospešné účely. Nie je preto možné vzťahy medzi sporovými stranami riešiť podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (ochrana vlastníckeho práva).

Okresný súd konštatoval, že keďže žalovanému vzniklo k pozemku žalobcu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, a preto nemožno vyvodiť záver, že by žalovaný užíval pozemok žalobcu bez právneho titulu. Nie je tak možné domáhať sa odstránenia stavby a dopravného značenia, ktoré je súčasťou stavby – miestnej komunikácie. Neprichádza tiež do úvahy akýkoľvek nárok žalobcu na náhradu ušlého zisku alebo vydania bezdôvodného obohatenia.

Pokiaľ ide o alternatívny návrh žalobcu, ktorým sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému poskytnúť žalobcovi náhradný pozemok, súd prvej inštancie uviedol, že zákon len umožňuje obci, aby poskytla náhradný pozemok, a nie je to jej povinnosť. Súd posúdil aj žalobcom uplatnený nárok na zaplatenie sumy 2.825,32 eur, ale keďže žalovaný vzniesol námietku premlčania nároku (v roku 2012), žalobu i v tejto časti zamietol.

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací preskúmal vec a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné potvrdiť ako vecne správny. Mesto Púchov ako žalovaná strana sporu bolo plne úspešné, a preto má voči neúspešnému žalobcovi nárok na náhradu trov súdneho konania v celom rozsahu.

Slavomír Flimmel