Pracovné letné prázdniny v školských zariadeniach

139

Začiatok školského roka 2022/2023 bude vo všetkých školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov neobyčajný, a to práve z dôvodu obnovy viacerých školských priestorov. Pravidelne vás bude Mesto Púchov informovať o investíciách, opravách, rekonštrukciách či úspešných projektoch v školských zariadeniach v meste, ktoré neustále napredujú. Počas uplynulých letných prázdnin sa nezaháľalo ani v Materskej škole Lienka (Ul. 1. mája), Materskej škole Chmelinec či v Základnej škole s materskou školou Slovanská.

ZŠ s MŠ SLOVANSKÁ

Pracovné letné prázdniny prebehli aj v ZŠ Slovanská, kde sa realizovalo maľovanie interiéru po 20 rokoch v bloku A. Žiaci ZŠ tak od nového školského roka 2022/2023 zasadnú do novo vymaľovanej jazykovej učebne, prechádzať budú chodbami oživenými farbami v bloku A ako aj vstupom a nevynechala sa ani chodba do bloku B, v celkovej sume 4 700 eur, pokrytej z finančných prostriedkov mesta. Vstupné chodby do oboch blokov základnej školy budú vybavené novými 8 lavičkami, ktoré škola získala darom.

Zároveň boli vykonané aj elektroinštalačné práce v hodnote 1 905 eur, v rámci ktorých sa vymenilo osvetlenie na chodbách v bloku A a tiež hlavný rozvádzač. Na rad prišla aj nutná renovácia podlahy na ekonomickom oddelení vo výške 5 430 eur, ale aj zborovne, pracovného prostredia samotných pedagógov, kde sa po viac ako 20 rokoch vymaľovalo, vymenili sa podlaha i osvetlenie a doplnené boli nové kusy nábytku, ktoré ako spotrebný materiál podľahli rozšírenej plesni v priestore.

V ŠKD je pre deti pripravená nová interaktívna tabuľa. Z prostriedkov ZRŠ boli do ŠKD zakúpené aj nové koberce a čistiace koberce do oboch blokov základnej školy, v sume 450 eur. Keďže je v súčasnosti už nevyhnutné internetové pripojenie pre každodennú výučbu a pravidelné informovanie rodičov, zlepšilo sa aj internetové pripojenie novou kabelážou do zborovne a inštaláciou WiFi vysielačov v zborovni a v kabinete HUV.

V minulom týždni bol pristavený aj kontajner v súčinnosti s PTSM na odvoz vyradeného starého nábytku, keďže aj v MŠ Slovanská sa v uplynulom čase vymenilo 40 nevyhovujúcich lehátok na spanie pre škôlkarov. Školský dvor bol obohatený vďaka darovaniu basketbalového koša na nádvorie ZŠ. V minulých dňoch boli naplánované ešte asfaltovacie práce v prístupovej časti pri ŠJ a taktiež čistenie a oprava rýn a zvodov, v spolupráci s PTSM.

MŠ LIENKA

Počas letných prázdnin sa pracovne nezaháľalo ani v jednom školskom zariadení v meste, výnimkou teda nie je ani MŠ Lienka (1. mája 1348/28), kde priestory chodieb na dvoch podlažiach pôvodnej časti škôlky, prešli po 43 rokoch od otvorenia MŠ výmenou podláh, zároveň sa pokladali PVC podlahy v príručných kuchynkách na oboch podlažiach, ktorých zabezpečenie bolo hradené z finančných prostriedkov mesta – OŠaSV MsÚ Púchov – v celkovej hodnote 6 434,35 eur. Z finančných prostriedkov MŠ v hodnote 2 203,41 eur boli následne položené PVC podlahy v šatniach a do 2. triedy MŠ Lienka sa pre deti zakúpil nový koberec na hranie.

Novinky pre deti sú aj na detskom dvore, zakúpené z 2% daní v sume 3 500 eur – didaktické hracie tabule s prírodnou tematikou od firmy Mentor, na ktorých inštalácii sa aktívne podieľali aj rodičia detí, pričom doskočisko bude ešte upravené pieskom. Naviac sa deti počas horúcich dní môžu osviežiť aj novou vodnou hmlou, ktorá na detský dvor pribudla už začiatkom letných prázdnin.

ÚSPEŠNÍ V PROJEKTE PREDŠKOLÁCI II.: MŠ CHMELINEC

Mesto Púchov sa v termíne do 30. mája 2022 zapojilo do rozvojového projektu s názvom PREDŠKOLÁCI II., so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov určených na poskytnutie predprimárneho vzdelávania, na vybavenie novovzniknutej triedy, ktorá sa v týchto dňoch pripravuje v priestoroch Materskej školy Chmelinec, ako jednej zo 183 podporených materských škôl na celom Slovensku. Projekt bol limitovaný svojou realizáciou – v termíne prác od 16. júna do 31. augusta 2022, podporený z MŠVVaŠ SR, časť finančných prostriedkov tvorí podpora z UNICEF, finančný príspevok zo strany mesta je vo výške 10 000 eur na stavebné úpravy.

V rámci stavebných úprav priestorov budú osadené nové okná ako aj nové sociálne zariadenia, okrem toho dôjde aj k úprave vodoinštalácie a elektroinštalácie. Demontované budú staré svietidlá a nová časť prejde i zateplením, rovnako precitne priestor aj vďaka čerstvému náteru stien a výmene radiátorov… Projekt tak zahŕňa ako interiérové vybavenie, tak i učebné pomôcky, didaktické hračky na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí, ležadlá, posteľnú výbavu, podlahovú krytinu, koberec, detské stoly a stoličky, ktoré budú k dispozícii pre ďalších 12 detí, čím sa rozšíri aj samotná kapacita škôlky pre ďalšiu skupinu škôlkarov.

Laura Krošláková