CSS Chmelinec oslávilo 30 rokov od založenia

555

29. januára 1986 bol v Púchove otvorený Penzión pre dôchodcov. K nemu o šesť rokov neskôr pribudol Domov dôchodcov. Zlúčením oboch zariadení a ďalšími zmenami sa zo zariadenia pre sebestačných seniorov stalo dnešné Centrum sociálnych služieb Chmelinec (CSS).

Oslavy 30. výročia založenia zariadenia, ktorá sa konala v piatok 27. 10., sa zúčastnili okrem klientov, bývalých a súčastných zamestnancov aj predstavitelia mesta Púchov a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zriaďovateľa zastupoval predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, vedúca oddelenia sociálnej pomoci TSK PhDr. E. Nekorancová a vedúca finančného odboru Ing. R. Ozimová. Pozvanie na oslavu prijal aj primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, súčasná a bývalá riaditeľka CVČ Včielka PaedDr. A. Strýčková a Mgr. E. Kováčová ako aj zástupcovia viacerých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V kultúrnom programe zaspievali a zatancovali deti z Materskej školy Mládežnícka a mažoretky z CVČ. Seniorov reprezentovala hrou na klávesy p. Helena Brezničanová a záver kultúrneho programu patril folklórnej skupine Nimničanka.

Riaditeľka CSS Ing. Anna Horváthová privítala hostí a vo svojom prejave okrem iného uviedla:
„Od roku 1986 bolo v týchto dvoch budovách ubytovaných dovedna už 912 klientov. Niektorí sú tu takmer od začiatku. Najdlhšie sú tu ubytované dámy p. Jozefína Kozmová a p. Božena Valášková, ktoré sú klientkami od februára 1993. V rovnakom roku nastúpili aj p. Marián Mareček a p. Helena Faktorová. Najstaršou klientkou je p. Mária Mušová, o necelé dva mesiace bude mať 99 rokov a keďže sa pani Mušová teší relatívne dobrému zdravotnému stavu verím, že na rok bude prijímať gratulantov pri príležitosti dožitia sa 100 rokov jej života. Život podlieha večným zmenám, v dôsledku čoho sme sa s  mnohými obyvateľmi museli bohužiaľ aj rozlúčiť. Okrem tých, ktorí odišli na večnosť (641 klientov) zo zariadenia z rôznych dôvodov odišlo 129 klientov. V zariadení sa počas uplynulých rokov vystriedalo niekoľko riaditeľov a celkovo tu bolo zamestnaných 314 pracovníkov. Z tohto počtu už 239 odišlo a momentálne tu pracuje 75 zamestnancov.“

V súčasnosti pri realizácii pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní, disponuje CSS Chmelinec dvoma dielňami, telocvičňou, terapeutickými bábikami ale aj reminiscenčnou miestnosťou zameranou na spomienky z minulosti.
Začiatkom tohto roku CSS Chmelinec nadviazalo spoluprácu s CVČ Včielka. V rámci projektu podporeného nadáciou VÚB, pod názvom „Včielky spájajú generácie“ prebiehali od februára do septembra 2016 rôznorodé aktivity spojené so včelárstvom. Cieľom projektu bolo rozvinúť spoluprácu medzi mladou generáciou a seniormi prostredníctvom včielok. Projekt sa snažil poskytnúť seniorom na sklonku ich života možnosť sebarealizácie a odovzdania skúsenosti mladým. Mladí na oplátku priniesli do života seniorov pocit  užitočnosti a potrebnosti.

Primátor mesta Mgr. Rastislav Henek v príhovore prisľúbil CSS, že dobrá spolupráca zariadenia s mestom bude pokračovať. Mesto Púchov plánuje projekt streetworkových zariadení, ktoré chce umiestniť na svojom pozemku v blízkosti CSS. Stroje a športové náradia budú môcť využívať seniori na cvičenie a posilňovanie svojej fyzickej kondície.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška prisľúbil zariadeniu, že ani po tohtoročnej výmene okien na budove pôvodného penziónu zriaďovateľ na púchovské CSS nezabudne. Poďakoval zamestnancom zariadenia za ich záslužnú prácu a na rok 2017 prisľúbil navýšiť finančné prostriedky tak, aby mohli mať za ňu aj primeranú odmenu. Po prejave predseda TSK slávnostným prestrihnutím pásky uviedol do prevádzky novú relaxačnú miestnosť Snoezelen, ktorá je určená na upokojenie a relaxáciu.

Oficiálnu časť programu uzavrel dojímavým poďakovaním za klientov zariadenia 93-ročný Vladimír Kováčik: „…Nestačí babičky a deduškov iba obriadiť, obliecť, dať im najesť a poskytnúť lekársku starostlivosť. Treba dobré slovo, vytvoriť pocit domova. Mnohí ho totiž poznali až tu. Naše sestričky to dokážu… Život tu v domove dôchodcov nám pripadá ako krásna krajina za oknom uháňajúceho vlaku. Tak sa míňa život… Tá láska, čo rozkvitla s mladosťou, sa nám už nevráti. Ale je krásne, keď spomienky na ňu, rozjasnia súmrak staroby.“ Na záver poprial riaditeľke a celému personálu dobré zdravie.
S. Flimmel
Foto: Z. Návojová

css-chmelinec_riad_primator_web css-chmelinec_hostia_web css-chmelinec_deti_web css-chmelinec_byvaly-riad_web