Rekonštrukcie v meste pokračujú

280

Na júnovom zasadnutí púchovského mestského zastupiteľstva rozdelením rezervného fondu poslanci schválili množstvo investičných akcií. Na tie, ktoré sú realizované Oddelením dopravy a služieb Mestského úradu Púchov, sme sa opýtali vedúcej oddelenia Ing. Mgr. Aleny Vavrovej.

vavrova_alena_webKtoré z investičných akcií sa v súčasnosti realizujú a ktoré sa už podarilo zrealizovať?
Ako ste si zrejme všimli, v meste a jeho mestských častiach naozaj vládne čulý stavebný ruch. Po zdĺhavom procese verejného obstarávania, ktorému predchádza asi najkomplikovanejšia a najviac časovo náročná etapa prípravy podkladov do samotného verejného obstarávania, ktorá spočíva najmä v dôkladnej technickej špecifikácii jednotlivých predmetov činnosti ako aj osobitných požiadaviek na plnenie zmluvy, sa nám podarilo vysúťažiť dodávateľov. Na rozšírenie spevnených plôch, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov uspeli najvýhodnejšími ponukami spoločnosti STRABAG, GFCH, a L-TRADE. Tieto postupne realizujú schválené akcie. Spoločnosť STRABAG realizuje rekonštrukciu časti chodníka povedľa MŠ Chmelinec, vyspravenie vstupov do bytových domov na Námestí slobody 1408, rekonštrukciu chodníka poza bytový dom č. 1622, rozšírenie odstavných plôch pri ZŠ a MŠ Mládežnícka a rekonštrukciu ulice I. Krasku. Spoločnosť GFCH spol. s. r. o. realizuje rozšírenie odstavných plôch na uliciach Mojmírova, Pribinova a Obrancov mieru a v mestskej časti Nosice pred MŠ a budovou starej školy a taktiež realizujú rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie na ulici Spojová – Železničná v časti Horné Kočkovce.
Veľmi sa tešíme aj z obnovy povrchu miestnej komunikácie v miestnej časti Záskalie. Túto nám realizuje spoločnosť L-Trade zo Zvolena. Úprava tejto komunikácie bola naozaj potrebná, nakoľko občania danej miestnej časti si „užili svoje“, keď pri projekte odkanalizovania územia, ktorá bola v investorstve Považskej vodárenskej spoločnosti, zostala komunikácia v neprejazdnom stave. Oddelenie výstavby pod vedením Ing. Arch. Šicovej pracuje na zmene stavby pred dokončením pre doplnenie dotláčacej stanice k zrealizovanému predĺženiu verejného vodovodu a k už zrealizovaným vodovodným prípojkám, čo znamená, že obyvatelia tejto lokality budú mať zabezpečené zásobovanie pitnou vodou.

zaskalie_cesta2_webToto sú akcie, ktoré sa v súčasnosti realizujú. Boli už niektoré rekonštrukčné akcie od schválenia v júnovom zastupiteľstve aj zrealizované?
Tých zrealizovaných akcií je hneď niekoľko. Jednou z väčších akcií bola rekonštrukcia rímsy mosta na Továrenskej ulici realizovaná firmou ZBORAN s. r. o a mohli ste si všimnúť, že v meste ako aj miestnych častiach pribudli aj nové autobusové prístrešky (v Horných Kočkovciach, Nosiciach, Hoštinej a v Púchove na ulici Hollého a Komenského) – spoločnosť mmcité2 s. r. o. Postupne sme doplnili aj požadované hracie prvky a dopadové plochy na detské ihriská. Doplnené boli rôzne hracie prvky ako vláčik s tunelom, detské pieskoviská, betónový stôl na stolný tenis, vahadlová dvojhojdačka, šplhacia zostava, domček so šmýkačkou, pružinová hojdačka a fitnes prvok na uliciach Námestie Slobody, Požiarna a Moravská. Dodávateľom týchto prvkov bola spoločnosť Uniatest Trade, s. r. o.
Za ten krátky čas od schválenia sa nám podarilo vysúťažiť dodávateľa AD značenie s. r. o. na dopravné značky zvislé a spomaľovacie pruhy, ktoré sú už dodané a budú postupne osádzané tak, ako boli schválené dopravným inžinierom a odporučené komisiou dopravy, služieb a bytovej politiky. Obyvatelia Púchova možno zaregistrovali aj obnovu vodorovného dopravného značenia na parkoviskách, ale aj miestnych komunikáciách a prechodoch pre chodcov v meste. Tú realizuje spoločnosť SAROUTE, s. r. o.
Ďalej sa nám podarilo vysúťažiť a doplniť stoličky do domu smútku v Horných Kočkovciach, kde ich bolo naozaj nedostatok. Obstaraný a dodaný už máme aj mestský mobiliár (spol. APIS SK, s. r. o.) tzn. niekoľko košov a lavičiek, ktoré taktiež budú postupne vymieňané a nahrádzané novými, prípadne doplnené na miesta podľa požiadaviek.
-sf-