Ďalší projekt na ZŠ J. A. Komenského

450

Ďalším  projektom v oblasti výučby nemeckého jazyka  je projekt „Učíme sa pre život a prax“. Je pripravený najmä pre žiakov deviateho ročníka,  ktorých čaká štúdium na stredných školách. Cieľom je pripraviť žiakov tak, aby zvládali využitím nadobudnutých jazykových poznatkov svoju prípravu na ďalšie povolanie, aby sa ľahšie zaradili do pracovného života a mali väčšie šance uplatniť sa vo firmách, kde je dôležitá znalosť nemeckého jazyka.
Opäť prepojíme nemecký jazyk s vyučovaním iných predmetov a upevníme medzipredmetové vzťahy. Projekt realizujeme pre žiakov, aby sa v budúcnosti po ukončení vzdelávania lepšie vedeli zaradiť do praktického života a vedeli zúročiť svoje vedomosti pri hľadaní zamestnania.

Eva Trnková, koordinátor projektu