Elektronické sčítanie obyvateľov smeruje do cieľovej rovinky

47

Druhá fáza elektronického sčítania obyvateľov finišuje. Elektronické sčítacie formuláre môžeme vyplniť už len do 31. marca, na samosčítanie tak máte posledné dva dni. Podľa oficiálnych údajov je spočítaných cez 79% obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, v prípade nášho mesta tento pomer predstavuje cez 84 % – teda mierne stále presahujeme župný priemer.

Zúčastniť sa sčítania obyvateľov predpisuje občanom Slovenskej republiky zákon, za jeho nedodržanie môže hroziť sankcia. Ak je to možné, pomôžte aj svojim starším príbuzným či známym pri vyplnení elektronického sčítacieho formuláru na stránke scitanie.sk.

Ako sme už opakovane informovali, sčítanie je pre každého obyvateľa povinné. Sčítať sa môžete elektronicky z pohodlia svojho domova cez svoj počítač, mobil či tablet. Sčítací formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk, alebo sa dá vyplniť prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačné systémy Android a iOS (Google Play alebo App Store). Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Mesto má v rámci monitoringu sčítania možnosť priebežne kontrolovať štatistiku sčítaných ľudí pomocou tzv. adresných bodov (ulica, súpisné číslo

a orientačné číslo). Porovnaním počtu nahlásených obyvateľov na trvalý pobyt s počtom reálne sčítaných sa dá zistiť, či sa obyvateľ sčítal, alebo nie. Keďže sčítanie obyvateľov je zákonom stanovená povinnosť, môže byť za nesplnenie tejto povinnosti udelená obyvateľovi sankcia vo výške od 25 do 250 €.

PRÍKLAD 1 (adresa je vymyslená):

Rodinný dom na adrese Školská 25/A má prihlásených na trvalý pobyt 4 obyvateľov. Podľa údajov zo sčítania sa v tomto dome sčítali traja ľudia, čiže svoju zákonnú povinnosť si nesplnil ešte jeden.

PRÍKLAD 2 (adresa je vymyslená):

V bytovom dome na Metodovej ulici 424/7 je prihlásených na trvalý pobyt 40 obyvateľov, z ktorých sa 32 už sčítalo. Svoju zákonnú povinnosť sčítať sa nesplnilo ešte 8 obyvateľov bytového domu.

Od počtu sčítaných obyvateľov dostane naše mesto finančný príspevok od štátu vo forme podielových daní. V hre je veľká suma peňazí, ktoré môže samospráva investovať do zlepšenia verejných priestorov, služieb pre obyvateľov či výstavby nových bytov, škôl alebo škôlok. Je preto v záujme každého jedného obyvateľa mesta, aby sa sčítal. Vyplnenie sčítacieho formulára zaberie iba pár minút.

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.

Počas doby sčítania mesto vedie evidenciu obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného sčítania, vytvára virtuálne asistenčné obvody, zabezpečuje činnosť kontaktného miesta/miest na území mesta, vytvára podmienky pre činnosť mobilných a stacionárnych asistentov sčítania a monitoruje činnosť mobilných asistentov.

V ďalšom kole sčítania obyvateľov budú mať občania SR k dispozícii asistentov, ktorí im pomôžu vo vyplnení elektronických sčítacích formulárov. Asistované sčítanie sa uskutoční od 1. apríla do 31. októbra, v priebehu šiestich týždňov – presný termín bude určený v závislosti od pandemickej situácie.

Počas tejto fázy budú mať naši obyvatelia možnosť navštíviť kontaktné miesta vytvorené na prízemí Mestského úradu Púchov, kde im vyplnením formulára pomôžu asistenti. Obyvateľ môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ale len v prípade, že je ťažko chorý alebo telesne postihnutý. Ten ho po dohodnutí presného termínu navštívi priamo doma. Mobilní asistenti budú povinní preukázať sa platným dokladom.

Polícia už pred časom vydala varovanie, že situáciu by mohli zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných asistentov. Apeluje na seniorov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojho obydlia a nekomunikovali s osobami, ktoré nepoznajú

a ponúkajú pomoc so sčítaním obyvateľstva. V prípade, že majú podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami, majú kontaktovať políciu na čísle 158 alebo mestskú políciu.

Skupiny obyvateľstva s osobitým prístupom

V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa zvýšená pozornosť venuje skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si z rôznych dôvodov môže vyžiadať špecifický (osobitný) prístup.

Sú to najmä: obyvatelia v zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti), ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia, majú možnosť sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení však bude počas dosčítavania pôsobiť stacionárny asistent sčítania v zariadení, ktorý zabezpečí sčítanie klientov zariadenia.

Ľudia bez domova môžu využiť rovnaký spôsob sčítania sa ako väčšinová populácia, t. j. sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste na mestskom úrade alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. Mesto zároveň zabezpečí sčítanie ľudí bez domova, ktorí majú nahlásení trvalý pobyt na adrese mestského úradu. Mesto Púchov zabezpečí tak sčítanie ľudí bez domova aj v zariadeniach dočasného ubytovania, ktoré sa nachádzajú na jej území.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa sčítajú sami alebo využijú službu asistovaného sčítania. Mesto, na území ktorej sa marginalizovaná rómska komunita nachádza, na základe vlastného uváženia požiada o spoluprácu pri sčítaní obyvateľov MRK sociálnych terénnych pracovníkov alebo mestskú políciu.

Zuzana Brindzová, MsÚ Púchov