Fakulta priemyselných technológií oslávila 20 rokov

273

FTP Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax.

Aula fakulty sa prvý decembrový deň naplnila čestnými hosťami, zamestnancami a študentmi školy, ktorí si na úvod vypočuli príhovor dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavru, PhD., v ktorom okrem iného povedal: „Fakulta priemyselných technológií v Púchove vznikla v roku 1996 pod Žilinskou univerzitou v Žiline a v roku 1997, keď vznikla Trenčianska univerzita, bola k nej ako jedna z fakúlt pričlenená. Fakulta za 20 rokov svojej existencie vychovala 1848 absolventov, z toho 671 bakalárov, 1083 absolventov inžinierskeho štúdia a 94 absolventov doktorandského štúdia. Na FPT sa habitovalo 18 docentov, inaugurovalo 8 profesorov a titul Dr.h.c. navrhla fakulta štyrom významným odborníkom z praxe a školstva, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj fakulty. FPT je zameraná na výchovu odborníkov v oblastiach techniky významných materiálov – kovov, polymérnych materiálov, silikátových materiálov a textilu, v kombinácii so zameraním na výpočtové modelovanie a simuláciu, enviromentálne inžinierstvo a priemyselný dizajn. Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi bol vždy jej prioritou… V roku 2016 bolo na fakulte otvorené Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov s moderným a unikátnym prístrojovým vybavením. Neodmysliteľnou súčasťou výskumnej infraštruktúry sú tiež novodobudované laboratória pre numerickú analýzu a simuláciu technologických procesov. Kvalitu Fakulty priemyselných technológií v Púchove potvrdzuje aj hodnotenie nezávislej agentúry ARRA, v ktorom sa FPT každoročne umiestňuje v rade 24 hodnotených technických fakúlt Slovenskej republiky v prvej desiatke.“

ftp_oslava_20-rokov_rosina

Prítomným sa prihovoril aj Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina, predseda Dozornej rady Matador Holding, a. s.: „Zmeny spoločenských a politických pomerov, zvlášť po vzniku samostatného Slovenska priniesli aj do priemyslu oživenie a rozvoj. Ukázala sa potreba vzdelávania. Matador a podniky v regióne usilovali o kvalifikovanú pracovnú silu cestou učňovských, stredných a vysokých škôl. Spolupráca s VŠE prostredníctvom detašovaného pracoviska ukázala cestu vysokoškolského vzdelávania. Na základe skúseností iniciovali sme v roku 1976 založenie Fakulty s technologickým zameraním v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Tam fakulta získala skúsenosti, s ktorými vstúpila do novej Trenčianskej univerzity v roku 1997. Teší ma osobne úspech fakulty a som pyšný na každého absolventa, bakalára, inžiniera, doktoranta a želám fakulte úspech.“

Po krátkom kultúrnom programe fakulta odovzdala prítomným hosťom ocenenia k 20. výročiu vzniku fakulty. Nasledovala módna prehliadka študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo. Po nej prišiel na rad slávnostný prípitok a prehliadka nového prístrojového vybavenia fakulty.

Fakulta priemyselných technológií je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax. Pripravuje absolventov pre potreby praxe v rámci perspektívnych študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva so špecializáciou na priemyselne významné materiály a kompozity, dizajn, environmentálne inžinierstvo, numerickú analýzu a simuláciu technologických procesov. Fakulta disponuje špičkovým technickým vybavením a kvalitným laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií, ateliéry a päť moderných učební informačných technológií. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu odbornej literatúry so študovňou. Absolventi fakulty patria medzi 6 percent najlepšie zarábajúcich absolventov všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Zdroj: www.fpt.tnuni.sk, -sf-