Fragmenty keramických nádob z obce Podskalie

172

Zbierkovým predmetom mesiaca máj 2023 je súbor fragmentov keramických nádob z lokality Podskalie, poloha „rezervoár obecného vodojemu“. Sedem malých keramických úlomkov pochádza z prieskumu lokality v roku 1978 a do archeologického fondu Vlastivedného múzea sa dostali darom v roku 2008.
Úlomky keramických nádob majú rôzne datovanie. Podľa záznamov v múzeu niektoré fragmenty vykazujú charakteristiky púchovskej kultúry. Datovanie sa pohybuje približne od staršej doby železnej – halštatu (kalenderberská kultúra) do mladšej doby železnej – laténu. Na niektorých úlomkoch možno pozorovať jemné dekoratívne zdobenie.

Obec Podskalie sa môže pochváliť aj regionálne významným archeologickým náleziskom, nachádzajúcim sa na skalnatom Podskalskom Roháči, ktorý je pýchou obce. Podskalský Roháč je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Strážovské vrchy. Strategický charakter vyvýšeného miesta vedeli doceniť aj predkovia, ktorí tam v minulosti pobývali. Ako sa dočítame na webovom portáli Archeologického ústavu SAV v Nitre, v roku 2016 a 2018 prebiehal na spomenutej lokalite archeologický výskum. V roku 2016 sa žiadny prevratný objav nepodaril, no v roku 2018 šťastena archeológom priala. Na južnej časti Veľkých skál sa im podarilo nájsť pozostatky ľudskej činnosti. Súhrnne sa nálezy nájdené na Podskalskom Roháči datovali do doby bronzovej, staršej doby železnej (halštat), mladšej doby železnej (latén), do doby rímskej, stredoveku a aj novoveku. V rámci archeologického výskumu sa tuná našla napríklad spona z neskorej doby laténskej, či šidlo/ocieľka z obdobia sťahovania národov. Čo robí archeologickú lokalitu v Podskalí zaujímavou je skutočnosť, že ešte stále nie je možné s úplnou presnosťou určiť, o aký druh náleziska ide. Hradisko? Výšinné sídlisko? Či dokonca kultový areál…? Na to, aby sa určil jednoznačný druh náleziska, absentuje objav stôp opevnenia a aj kovové artefakty nájdené v danej polohe nie sú celkom bežnými predmetmi každodennej potreby. Záhada osídlenia Podskalského Roháča je nerozlúštená a je zrejmé, že toto starobylé miesto má odborníkom, ale i širokej verejnosti ešte čo povedať.

Dominika Kukučová, Vlastivedné múzeum P. Bystrica
Foto: Jana Chudovská