Hasiči varujú pred jarným vypaľovaním trávnatých porastov

87

S príchodom jarných dní sa každoročne vytvárajú podmienky kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia. Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočných škôd, ktoré by pri zvýšenej opatrnosti nemuseli byť.

Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Najčastejšou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a nedbanlivosť ľudí a podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri zakladaní ohňa vo voľnej prírode. Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú lúku alebo les. Z tohto dôvodu by ste mali prispieť k tomu, aby sa znížilo riziko požiaru a

– pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta, či zápalka sú častou príčinou

vzniku požiaru,

– nezakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

a nevypaľovať porasty kríkov bylín a drevín,

– v prírode možno klásť oheň len na určených miestach,

– nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – v jarnom

období, v období dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia a za veterného počasia,

– patričnú pozornosť venovať pri odchode dôslednému uhaseniu ohňa,

– nedovoľte deťom hry so zápalkami a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,

– ak spozorujete požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť a ak to nie je vo Vašich

silách okamžite privolajte hasičskú jednotku.

Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život. Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 EUR.

Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že svojou opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo HaZZ zboru v Považskej Bystrici