Herbár Pavla Daniža z Prosného – zbierka mesiaca október

34

Zbierkovým predmetom mesiaca október je herbár pre stredné školy, ktorý v školskom roku 1933/1934 vyhotovil študent Pavel Daniž. Tento herbár obsahuje 161 herbárových hárkov, na ktorých je spolu 173 druhov rastlín zbieraných v období rokov 1930 – 1935. Herbár je jednou z najstarších botanických zbierok vo fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Rastliny v školskom herbári Pavla Daniža sú uložené v lepenkových doskách zviazaných šnúrkami. Herbár bol používaný ako metodická a pomocná príručka v období 30. a 40. rokov 20. storočia na slovenských stredných školách, predovšetkým v učiteľských ústavoch. Vylisované rastliny lepili študenti na hárky, ktoré roztriedili podľa botanického systému.

V herbári sa nachádzajú najmä zbery zo Spišského Podhradia (Spišskej Kapituly – miesto Pavlových štúdií), z Považskej Bystrice a okolia (Udiča, Prosné –  Pavlovo rodisko) a sliezskej obce Bravantice v Českej republike. Mená rastlín v herbári sú uvedené rukopisom autora v slovenčine, v niektorých prípadoch uvádza aj vedecké meno. Približne tretina zberov nebola pôvodne determinovaná, prípadne bola určená chybne. Bola preto potrebná ich revízia, ktorú v roku 2011 vykonala botanička vlastivedného múzea.

Rastliny zahrnuté v herbári sú bežné lúčne a vlhkomilné druhy, liečivé rastliny, poľné buriny, kultúrne (pestované) plodiny a niekoľko okrasných a vzácnych druhov. Zaujímavosťou je prítomnosť takých druhov, ktoré sa v minulosti vyskytovali hojne, v súčasnosti sú však vzácne (napr. kúkoľ poľný, drapuľa roľná a plešivec dvojdomý). Tieto zmeny v zložení rastlinstva sú spôsobené predovšetkým zmenou spôsobu hospodárenia človeka v krajine, ktoré od 50. rokov 20. storočia prekonalo rýchlejšie a závažnejšie zmeny ako kedykoľvek predtým v histórii.

Školský herbár Pavla Daniža je jedinečným dokladom nielen o dobrej úrovni prírodovedných vedomostí stredoškolského študenta v 30. rokoch 20. storočia, ale aj cenným záznamom o zložení flóry spred takmer 90 rokov.

RNDr. Daniela Dúbravková, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici