Hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu

33

VOLIČI SI MÔŽU VYBAVIŤ HLASOVACÍ PREUKAZ PRE VOĽBY DO EP E-MAILOM ALEBO LISTOM DO PONDELKA 20. MÁJA

Elektronicky a listinne možno požiadať obec, resp. mesto trvalého pobytu o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu najneskôr do pondelka 20. mája. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu obci, resp. mestu aj doručená.

Hlasovací preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a nebudú sa môcť zúčastniť na voľbách vo svojom volebnom okrsku. Voliť s ním budú môcť v ktorejkoľvek z 5 930 volebných miestností na Slovensku.

V žiadosti o hlasovací preukaz je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Voľby do EP sa uskutočnia v sobotu 8. júna, voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku.

Obec, resp. mesto zašle hlasovací preukaz do troch pracovných dní na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom si možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v piatok 7. júna v úradných hodinách obce, resp. mesta.

Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne.

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže  sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Upozorňujeme, že občiansky preukaz vydaný SR alebo iným štátom, ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je v tomto prípade relevantným dokladom na preukázanie totožnosti.

Občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Slovensku hlasovať nemôžu, na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte svojho trvalého pobytu, pričom rozhodovať budú o budúcich poslancoch za daný štát EÚ. Voliť možno totiž len v jednom členskom štáte.

MsÚ Púchov