Hmyz ako súčasť potravín a pokrmov v Slovenskej republike

957

Európska komisia považuje potraviny, ktoré sa podľa dostupných informácií nepoužívali v podstatnej miere na ľudskú konzumáciu pred dátumom 15. máj 1997 v niektorej z členských krajín Európskej Únie, za „nové potraviny“.

Dňa 1. 1. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách. Hmyz určený na ľudský konzum spadá do rozsahu nariadenia EÚ č. 2015/2283, teda medzi „nové potraviny“, čo je podľa článku 3 ods. 2 písm. a) „akákoľvek potravina, ktorá nebola v Únii pred 15. májom 1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu, a to bez ohľadu na dátumy pristúpenia členských štátov k Únii, konkrétne potraviny pozostávajúce, izolované alebo vyrobené zo zvierat alebo ich častí s výnimkou zvierat získaných tradičnými chovnými metódami používanými v potravinárskej výrobe pred 15. májom 1997 a potravín z týchto zvierat, ktoré majú históriu bezpečného používania v Únii.“

Európska komisia zriadi zoznam nových potravín

Podľa článku 6 nariadenia EÚ č. 2015/2283 Európska komisia zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci Únie (tzv. vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2015/2283). Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia EÚ č. 2015/2283 na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do tohto únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. Článok 9 nariadenia EÚ č. 2015/2283 rieši spôsob aktualizácie únijného zoznamu.

Hmyz v krajinách Európskej únie nebol tradične konzumovaný ľuďmi a preto podlieha posúdeniu a schváleniu Európskou komisiou podľa nariadenia EÚ č. 2015/2283, na základe predloženia žiadosti žiadateľom priamo Európskej komisii. Tzn., že všetky konkrétne druhy hmyzu pred ich umiestnením na trh EÚ ako potraviny budú posudzované, či sa jedná o „novú potravinu“ a ako „nová potravina“ budú musieť byť zapísané do únijného zoznamu v súlade s postupmi uvedenými v nariadení EÚ č. 2015/2283.

Na Slovensku sa pokrmy s hmyzom vo verejnom stravovaní nevyskytujú

V únijnom zozname nových potravín nie je zatiaľ uvedený žiadny druh hmyzu – ako povolená nová potravina v EÚ. V procese posudzovania na úrovni EÚ sú však momentálne aj žiadosti o schválenie nových potravín týkajúce sa hmyzu (napr. larvy (Alphitobius Diaperinus), sušené múčne červy (Tenebrio molitor), sušené cvrčky (Gryllodes sigillatus)).

V Slovenskej republike v nadväznosti na uvedené legislatívne požiadavky bude povolené používanie jednotlivých druhov hmyzu ako súčasti potravín alebo pokrmov podávaných v zariadeniach spoločného stravovania až po ich schválení na úrovni EÚ a zapísaní do únijného zoznamu nových potravín, v ktorom budú uvedené aj podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať (t.j. kategórie potravín, najvyššie prípustné množstvá, prípadne aj špecifické požiadavky na označovanie takýchto potravín). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doteraz neobdržal žiadosť vyrábať potraviny alebo podávať v zariadeniach spoločného stravovania pokrmy s hmyzom, červami a podobne.

MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky