Informácia k príspevkom v MŠ, ŠKD a CVČ

117

Na základe otázok rodičov k mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, školských kluboch detí a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, informujeme rodičovskú verejnosť, že v zmysle „Článku 3. odsek (4) VZN č.13/2020“ za obdobie súvisiace s ochorením COVID – 19 a príslušnými rozhodnutiami zriaďovateľa o prerušení  ich prevádzky je suma príspevku 0,00 €.

V prípade, že rodičia príspevok už uhradili tak, ako za bežné mesiace v roku, rodičom bude podľa evidencie dochádzky detí pri zúčtovaní príslušného obdobia, zistený rozdiel vrátený na účet.

Zdroj: MsÚ Púchov