Mesto chce využiť príležitosť a ide intenzívne investovať

190

Na začiatku minulého roka som sa stretávala s občanmi, ktorí mi dávali rovnakú otázku, že majú pocit ako by sa v našom meste menej investovalo. Samozrejme boli aj jedinci, ktorí hlavne na sociálnych sieťach adresovali vedeniu mesta ako aj mojej osobe ťažko interpretovateľné a neraz aj zlomyseľné odkazy. Ja som sa snažila našim spoluobčanom vysvetliť, že na projektoch veľmi aktívne pracujeme, chceme spoločne s ekonomickou komisiou zmeniť prístup, ako aj samotnú filozofiu investovania v našom meste. Do toho prišla pandémia a naše plány sme museli posunúť a prehodnotiť. Paradoxne, radikálne úsporné opatrenia, ktoré sme zaviedli v mestských štruktúrach a mestských spoločnostiach, vygenerovali väčšie úspory ako sme predpokladali. Tým nám ešte zvýšili plánovaný objem investičných akcií. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, s ktorými sme v minulom roku dokázali pracovať s podstatne nižšími nákladmi, pretože bez ich zodpovedného prístupu by sme mali v minulom roku finančné problémy, keďže mestu prišla z podielových daní o 250.642 eur nižšia suma aká bola pre rok 2020 pôvodne prognózovaná.

V čom spočívala zmena prístupu a filozofie k investíciám? V spolupráci s ekonomickou komisiou sme spoločne začali vyberať a zároveň spájať podobné investície do jedného výberového alebo verejného obstarávania. Prekopali sme všetky plánované investície z hľadiska pripravenosti a aktualizácie projektových dokumentácií, stavebných povolení a pod. Dnes môžem skonštatovať, že sa nám to podarilo. Prvým výsledkom bolo asfaltovanie pozemných komunikácií v našom meste koncom minulého roka, ktorého rozsah sme oproti pôvodnému plánu za rovnaké peniaze skoro zdvojnásobili.

Druhým výsledkom bol zámer investícií pre rok 2021, ktorý poslanci odsúhlasili na ostatnom mestskom zastupiteľstve v minulom roku v objeme takmer 1,2 milióna eur. Áno, aj napriek pandemickej kríze ide mesto investovať vo veľkom rozsahu. Investície sme pripravovali dlhšiu dobu, našetrili sme financie a výsledok sa dostavil. Milión dvesto tisíc eur nie je malá suma. Je to na pomery mesta veľká suma ak uvediem fakt, že v tomto prípade použijeme len vlastné peniaze bez úverových zdrojov.

Poďakovanie patrí ekonomickej komisii, najmä Danielovi Lakovi ako predsedovi a Lukášovi Ranikovi, ktorí každú jednu investíciu konzultovali s poslancami za konkrétny volebný obvod. Tomu predchádzala výzva adresovaná poslancom, aby aktualizovali alebo nahlásili investičné akcie. Tie na základe podnetov občanov a výborov miestnych častí následne sumarizovali a vybrali tie, ktoré sa dajú v jednom balíku vysúťažiť aj s investíciami iných volebných obvodov, prihliadajúc na úroveň a náročnosť technickej dokumentácie najmä z časového hľadiska. Takto vznikol zoznam investičných akcií, ktoré by sa mali v plnom rozsahu realizovať v tomto roku. Investície sú rozdelené na dve časti. Prvá časť je finančne pokrytá z rezervného fondu minulých období a druhá je financovaná z úspor za rok 2020. Keďže sa bude súťažiť viacero podobných akcií naraz v jednej súťaži, predpokladám, že z celkovej sumy 1,2 milióna eur ušetríme ďalšie finančné prostriedky. Tie budeme vedieť použiť na investičné projekty, ktoré ostali v poradí, alebo na opravy a údržbu mestského majetku. Spomenula by som napríklad plánovanú výmenu okien a opravu striech na materskej škole Požiarna či rekonštrukciu sauny na plavárni.

Máme pred sebou aj ďalšie investičné akcie. Verím, že sa tento rok podarí odštartovať realizáciu výstavby nájomných bytov v Kolonke, pre ktorú budeme už v najbližších týždňoch žiadať úver a dotáciu zo ŠFRB a ministerstva dopravy a výstavby. Nájomné byty pomôžu najmä mladým rodinám a rodinám v sociálnej núdzi. Pokračovať plánujeme aj v projekte rekonštrukcie a nadstavby SOV na Námestí slobody, kde okrem rekonštrukcie súčasných priestorov dôjde aj k dispozičným zmenám a vytvoreniu nových priestorov pre našich folkloristov, divadelníkov, seniorské organizácie a pod. Nad súčasnými priestormi sú naplánované dve poschodia nových bytov. Spôsob financovania je s ekonomickou komisiou predrokovaný a momentálne sme vo fáze prípravy podkladov pre verejnú súťaž a verejné obstarávanie.

Samozrejme máme ďalšie investičné zámery, musíme riešiť parkovanie v meste, optimalizovať dopravu, budovať energetické zdroje, ktoré budú šetriť poplatky mesta a mestských firiem za energie, vybudovať nový systém zberu a triedenia odpadu, zlepšiť systém využívania mestskej autobusovej dopravy a veľa ďalších zámerov. To sa nám podarí len vtedy, keď budeme všetci spolupracovať, hľadať nové efektívne riešenia a využívať finančné zdroje z EÚ. Veľmi sa teším z toho, že budujeme mesto, teší ma, že mám okolo seba ľudí, ktorí sa neboja čeliť novým výzvam. Teším sa z toho, že naša spoločná práca prináša lepšie podmienky pre život v našom meste. Najviac si však prajem, aby sme všetci zdraví prekonali súčasnú pandemickú krízu.

Katarína Heneková, primátorka mesta