Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu

62

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie.

Na rozdiel od volieb do Národnej rady SR majú v eurovoľbách právo kandidovať a voliť aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Právo voliť na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ. Občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

– Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

– Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

– V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať mesto svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu už len osobne – na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 07.06.2024) v úradných hodinách. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Podávanie žiadostí na prenosnú volebnú schránku

Občania, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti a majú záujem využiť svoje hlasovacie právo, aby sa nahlásili na mestskom úrade do piatka 07.06.2024 počas úradných hodín. Členovia volebných komisií ich v deň volieb navštívia s prenosnou volebnou schránkou.

Požiadať o voľbu pomocou prenosnej volebnej schránky je možné počas volebného dňa 08.06.2024 priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný v zozname voličov alebo telefonicky na tel. č. +421 42 465 08 22. Volič, ktorý sa v deň konania volieb nezdržiava v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu a požiadal o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do bežnej prenosnej volebnej schránky hlasuje na základe hlasovacieho preukazu.

Pre voľby do EP bolo v meste Púchov zriadených 18 volebných okrskov:

1. ZŠ J. A Komenského

2., 3., 4. ZŠ Mládežnícka

5., 6. Klub mladých CVČ

7. ZŠ J. A. Komenského

8., 9., 10. ZŠ Gorazdova

11. Volejbalová športová hala, MŠK

12. ZŠ Slovanská

13. Spojená škola (bývalá budova FPT)

14. Zväzarm Nové Nosice

15. Budova občianskeho výboru (stará škola) Nosice

16. Budova občianskeho výboru Vieska-Bezdedov

17. Budova občianskeho výboru Ihrište

18. Kultúrny dom Hoštiná

Voličom s trvalým pobytom Púchov (Púchov, Štefánikova 821/21) oznamujeme, že miestom konania volieb je pre nich volebný okrsok č. 8 (ZŠ Gorazdova).

Zuzana Brindzová
Oddelenie organizačného a vnútornej správy
Mestský úrad Púchov

Ilustr. foto: Slavomír Flimmel