Informácie pre voličov k spojeným voľbám 29.10. 2022

224

Slovensko po prvý raz zažije spojené voľby. Voliči budú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti v sobotu 29. októbra 2022 voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na nové štvorročné volebné obdobie budú vyberať starostov, primátorov, županov a poslancov mestských, miestnych, obecných a župných zastupiteľstiev.

Tieto voľby budú odlišné oproti predchádzajúcim voľbám v štyroch dôležitých bodoch:

1. v jeden deň sa budú voliť naraz zástupcovia do orgánov samosprávnych krajov a rovnako do orgánov samosprávy obcí, to znamená, že okrskové volebné komisie budú spracovávať a počítať hlasy nasledovne:

I. pre voľbu predsedu samosprávneho kraja, t.j. TSK a pre poslancov do krajského zastupiteľstva a

II. ako druhé v poradí sa spracovávajú a počítajú hlasy pre voľby do orgánov samospráv, t.j. na primátora mesta a na poslancov MsZ.

2. ďalšia zmena nastala v čase: Voľby sa budú konať od 7:00 do 20:00 h., to znamená, že volebné miestnosti sa otvárajú o 7: 00 hod. a zatvárajú sa o dve hodiny skôr ako sme boli v predchádzajúcich voľbách zvyknutý, čiže o 20:00 hod. Po tomto čase už občan nemá právo vstupovať do volebnej miestnosti.

3. zmena bude vo forme vypisovania zápisníc, ktoré sa už nevypisujú perom, ale každý volebný okrsok má povinnosť vyhotoviť zápisnicu elektronicky, následne zapisovateľ OVK s predsedom OVK elektronickú zápisnicu vytlačia 2x a dajú podpísať ostatným členom OVK. Volebná miestnosť bude vybavená príslušnou technikou – počítačom, tlačiarňou a prístupom na internet.

4. zmena: špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 – zriadená špeciálna volebná komisia

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je

• osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19,

• osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky:

• Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania môže oprávnený volič podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.

• Mesto už zverejnilo kontakt na zapisovateľa MVK na úradnej tabuli mesta a na svojom webovom sídle.

• Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

• Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

• Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

SYSTÉM A SPÔSOB HLASOVANIA V SPOJENÝCH VOĽBÁCH 2022

Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, budú farebne odlíšené modrou a bielou farbou. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.

I. Dva s modrými pruhmi po bokoch pre účely voľby na post predsedu samosprávneho kraja /TSK/ a poslancov TSK. Púchov spadá do volebného obvodu č. 8 a v tomto volebnom obvode sa volia najviac 3 poslanci. Počet kandidátov na post predsedu TSK je 6 a na poslancov do TSK za náš volebný obvod č. 8 /okres Púchov/ je 28 kandidátov. Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

II. Pre komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič vloží dva biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a zvlášť pre voľby primátora mesta.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Zoznamy voličov budú dva, zvlášť pre komunálne voľby a zvlášť pre voľby do VÚC. Po odvolení volič hodí obálku do určenej schránky na hlasovanie, tzv. volebnej urny, teda buď bielej alebo modrej.

UPOZORNENIE PRE VOLIČOV !!!

• Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

• Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

UTVORENÉ VOLEBNÉ OKRSKY A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Na uskutočnenie volieb bolo v Púchove vytvorených 9 volebných obvodov a 18 volebných okrskov a volebných miestností.

Upozorňujeme voličov na zmeny volebných miestností vo volebných okrskoch č. 11 a 18 !!!

PRE HLASOVANIE V SPOJENÝCH VOĽBÁCH JE POTREBNÉ VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI PREUKÁZAŤ SVOJU TOTOŽNOSŤ A HLASUJE SA KRÚŽKOVANÍM

Volič môže voliť len v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb. Po príchode do volebnej miestnosti občan / volič preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

I. Na hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu TSK a pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

II. Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov – NÁDOBA NA ODPAD. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Púchov