Investičné akcie oddelenia výstavby MsÚ Púchov

260

REKONŠTRUKCIA CESTY KOMENSKÉHO S ÚPRAVOU KRAJNICE A ODVODNENÍM

Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.

Rekonštrukcia ulice pozostávala zo spevnenia krajníc a nového krytu vozovky. Zrekonštruovali sa aj vjazdy do priľahlých domov spolu s odvodnením a spevnenými plochami.

PROJEKTANT: Projart s.r.o. REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.

ÚPRAVA KRIŽOVATKY (KOMENSKÉHO / J. KRÁĽA)

Realizácia: začiatok 03/22 koniec začiatkom 05/22.

Rekonštrukcia ulice pozostávala z úpravy krytu vozovky a nových vsakov na ulici. Doplnený bol aj chodník spolu s prechodom pre chodcov a jeho osvetlením.

PROJEKTANT: S&K PROJECT, s.r.o. REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.

REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE IHRIŠTE

Realizácia: začiatok 04/22 koniec začiatkom 05/22.

Rekonštrukcia krytu vozovky prístupovej komunikácie bola zrealizovaná pomocou drenážneho asfaltu. Tá predstavuje obojsmernú cestu so šírkou 3m, ukončenou obratiskom zo štrkového lôžka – povrchového vsaku.

PROJEKTANT: DAQE Slovakia, s.r.o. REALIZÁCIA: STRABAG s.r.o.

Filip Makay, vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel