JUDr. A. Školek vyhral súdny spor MŠK Púchov s HK Púchov

552

Na poslednom zasadnutí MsZ dňa 26.09.2018 odznela od JUDr. Antona Školka informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi HK Púchov a MŠK Púchov, s.r.o. o zaplatenie cca 150.000,- €. Preto sme sa právneho zástupcu MŠK Púchov opýtali o aký spor sa jedná.

Je pravdou, že na Okresnom súde v Považskej Bystrici prebieha konanie na základe žaloby, podanej HK Púchov proti žalovanému MŠK Púchov, o zaplatenie 149.888,86 € s príslušenstvom. Žaloba bola podaná dňa 27.02.2015. Žalobca v žalobe uviedol, že so žalovaným MŠK Púchov uzavrel dňa 01.06.2007 zmluvu o podnájme, na základe ktorej žalobca – HK Púchov užíval stavbu „zimný štadión“. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú od 01.06.2007 do 31.05.2015, s prípadnou opciou do 31.05.2022. HK Púchov uhradil na základe zmluvy žalovanému MŠK Púchov nájomné za 8 rokov vopred v celkovej výške 11.114.466,72 Sk, t.j. 368.932,71€.

HK Púchov odstúpil dňa 28.02.2012 od zmluvy o podnájme s odôvodnením, že predmet podnájmu – zimný štadión sa bez zavinenia HK Púchov stal pre dohodnutý účel podnájmu nespôsobilý. Vychádzal pritom zo Správy o pravidelnej revíznej prehliadke č.107/2011, v ktorej sa konštatovalo, že prevádzkou štadióna je ohrozený ľudský život i majetok organizácie, a preto nevyhovuje bezpečnej prevádzke. Z týchto dôvodov žiada HK Púchov vrátiť nevyčerpanú čiastku podnájmu v celkovej sume 149.878,86 € spolu s úrokom z omeškania, ktorý k dnešnému dňu predstavuje čiastku cca 89.000,- €, čo predstavuje spolu čiastku 238.878,- €. K tomu požaduje uhradiť aj súdny poplatok vo výške cca 9.000,- € a trovy právneho zastupovania.

Aký je výsledok sporu na Okresnom súde v Považskej Bystrici?

Dňa 01.10.2018 sa konalo pojednávanie vo veci, na ktorom mali strany sporu možnosť navrhnúť ďalšie dôkazy a boli prednesené aj záverečné reči právnych zástupcov HK Púchov a MŠK Púchov. Okresný súd žalobu HK Púchov zamietol v celom rozsahu a žalovanému MŠK Púchov priznal trovy konania vo výške 100%. Tento spor nebol v Meste Púchov medializovaný, ale pre MŠK Púchov je výsledok súdneho konania veľmi dôležitý, povedal by som až existenčný. V prípade neúspechu v spore by musel MŠK zaplatiť čiastku, prevyšujúcu 250.000,- €, čo by bolo možné iba na základe dotácie z mestského rozpočtu, teda z peňazí všetkých Púchovčanov.

Pretože spor môže ešte pokračovať v rámci odvolacieho konania, nebudem teraz uvádzať podrobnosti mojej prípadnej argumentácie v konaní, ale z výsledku sporu je zrejmé, že som vyvrátil všetky tvrdenia žalobcu, a že moje argumenty za žalovanú stranu boli odborné, presvedčujúce a vedúce k úspechu v tomto náročnom konaní. Uvediem iba to, že som preukázal, že odstúpenie od podnájomnej zmluvy bolo zo strany HK Púchov neplatné, preukázal som, že výpoveď MŠK Púchov zo zmluvy o podnájme, daná podnájomníkovi HK Púchov, bola platná. Preukázal som aj to, že servisné prehliadky, revízie a pod. má zabezpečovať podľa zmluvy a jej dodatkov HK Púchov a preukázal som aj to, že zmluvná pokuta za porušenie zmluvy zo strany HK Púchov, vo výške nevyčerpaného podnájmu, je primeraná. V tejto súvislosti sa musím poďakovať aj zamestnancom MŠK Púchov, ktorí mi poskytli množstvo listín z archívu, ktoré sa k danej veci vzťahovali.

Som rád, že som dostal priestor v týchto novinách a môžem občanov informovať o pozitívnych výsledkoch svojej práce, pretože v poslednom období sa v iných púchovských novinách účelovo uverejňujú v súvislosti so mnou iba nepravdivé a klamlivé články.

Poznámka redakcie: Podľa informácií z ekonomickej komisie JUDr. A. Školek priniesol v posledných rokoch mestu a jeho spoločnostiam úsporu alebo finančný profit z vyhraných súdnych sporov vo výške väčšej ako jeden milión eur. Niektoré súdne spory však ešte neboli ukončené právoplatným rozhodnutím súdu. K tejto téme sa vrátime v najbližších číslach Púchovských novín.