Júlové zasadnutie krajského parlamentu bolo venované prevažne majetkovým bodom

87

V poradí VI. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 3. júla 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 31 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola už tradične aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na V. zasadnutí Z TSK. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo viacero návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi inými napríklad:

– Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemkov v k. ú. Trenčianske Jastrabie v správe Správy ciest TSK, v prospech obce Trenčianske Jastrabie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom v súbehu s cestou III/1860, na ktorých má obec zámer vybudovať nový a zrekonštruovať existujúce chodníky, a tiež z dôvodu bezpečnosti chodcov i plynulosti cestnej premávky presunúť autobusovú zastávku.

– Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemkov v k. ú. Uhrovec v správe Správy ciest TSK, v prospech obce Uhrovec ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, na ktorých obec vybudovala a rekonštruuje chodníky, a tiež verejného priestranstva na Námestí Ľ. Štúra v obci Uhrovec, ktoré je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a bude potrebná jeho rekonštrukcia.

– Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemkov v k. ú. Beckov v správe Správy ciest TSK, v prospech obce Beckov. Tá na pozemkoch v súbehu s cestou II/507 plánuje zrekonštruovať chodníky.

– Zverenie nehnuteľného majetku kraja – stavby „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj zrealizoval za pomoci NFP z IROP, do správy SC TSK. Ide o rekonštrukciu cesty č. III/1223 hranica ČR/SR – Zemianske Podhradie.

– Nadobudnutie spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Púchov kúpou od súkromných vlastníkov. TSK je vlastníkom cesty II/507, prechádzajúcej aj katastrálnym územím mesta Púchov, kde plánuje na tejto ceste vybudovať okružnú križovatku a zlepšiť tak dopravnú situáciu v napojení ulíc Svätoplukova, Streženická cesta a Riečna v časti Streženice na cestu II/507 v správe Správy ciest TSK. Vďaka vybudovaniu okružnej križovatky by sa mala vyriešiť dlhodobo komplikovaná situácia na tomto úseku cesty, zvýšiť bezpečnosť aj znížiť nehodovosť. Vzhľadom na množstvo ramien a nutnosť zachovania obojsmernej premávky na jednotlivých ramenách križovatky, je najvhodnejší variant výstavby s vonkajším priemerom 45 metrov. To si však vyžaduje vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou – odkúpením spoluvlastníckych podielov od súčasných vlastníkov.

Stredná priemyselná škola Myjava bude mať vlastnú výdajnú jedáleň

Návrh na jej zriadenie schválil krajský parlament na svojom tohtoročnom marcovom zasadnutí. Následne župa, ako zriaďovateľ školy, požiadala o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe rozhodnutia ministerstva Zastupiteľstvo TSK schválilo Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zriaďuje výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej priemyselnej školy Myjava. Ale tiež dodatok k zriaďovacej listine školy, do ktorej bola výdajná školská jedáleň doplnená v článku III. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností ako súčasť organizácie.

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom rozširuje spektrum poskytovaných služieb aj odbornej činnosti

Reaguje tak na potreby obyvateľov kraja, ale aj na rozvoj sociálnych služieb so zameraním na komunitné služby. Vďaka tomu je predpoklad úspory finančných prostriedkov vynaložených na pobytové sociálne služby. Krajskí poslanci schválili dodatok k zriaďovacej listine zariadenia, v rámci ktorého sa dopĺňa ďalšia odborná činnosť – zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatňovaní. Centrum sociálnych služieb zároveň rozširuje spektrum poskytovaných služieb o ďalšie druhy – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a odľahčovacia služba. Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bude občanom poskytovaná bezplatne v rámci trvania projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Obidve sociálne služby pomôžu občanovi zotrvať vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a zmiernia dopady jeho zdravotného postihnutia.

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., má nového člena dozornej rady

Súčasných členov dozornej rady zvolilo Zastupiteľstvo TSK koncom septembra 2021. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti o uvoľnenie z pozície člena rady požiadal Richard Takáč. Od 6. júla 2023 ho nahradí Zuzana Máčeková.

V rámci diskusie sa poslanci venovali aj téme zdravotníctva, a to odovzdaniu petície za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n. o., Partizánske do siete nemocníc II. kategórie na Ministerstve zdravotníctva SR a avizovanému zrušeniu detských pohotovostí. Do svojich lavíc poslanci najbližšie zasadnú 25. septembra 2023.

TSK