Kamerový systém mestskej polície pomáha objasňovať priestupky

1144

V decembri 2017 bol monitorovací kamerový systém mestskej polície rozšírený z 13 na 17 kamier. O obnovenom kontrolnom systéme sme hovorili s náčelníkom mestskej polície Máriom Martinkom.

Kde všade sú rozmiestnené kamery mestskej polície?

Pôvodný monitorovací kamerový systém funguje v meste Púchov od roku 2006, kedy bolo v priebehu rokov 2006 a 2007 nainštalovaných prvých 5 monitorovacích kamier. Tieto boli umiestnené na miestach: križovatka ulíc F. Urbánka a Royova, Moravská ulica, Moyzesova ulica a 2 kamery na Námestí slobody.

V roku 2016 bol zrealizovaný projekt, kde  pribudlo do  kamerového systému ďalších 8 kamier umiestnených na uliciach Okružná, Nimnická cesta, Námestie Slobody, Komenského, križovatka Komenského a Štefánikova, križovatka „Rožák“, 1. mája a kruhový objazd pri čerpacej stanici Shell. Následne v roku 2017 bol monitorovací kamerový systém rozšírený o ďalšie 4 nové kamery, ktoré boli inštalované na uliciach Štefánikova, 1. mája, Nábrežie slobody a Trenčianska.

Súbežne s realizáciou tohto projektu došlo k výmene piatich najstarších technologicky zastaralých kamier, nekompatibilných s novým digitálnym systémom. Na ich miesta boli nainštalované nové moderné digitálne kamery, čím došlo k digitalizácii celého kamerového monitorovacieho systému.

Pripravuje polícia ďalšie rozšírenie monitorovacieho systému?

V týchto dňoch sa pripravuje montáž jednej kamery na križovatke Dvory II, ktorej realizácia a zapojenie do monitorovacieho systému je predpokladaná v najbližšom čase. V budúcnosti plánujeme systém rozšíriť o ďalšie monitorovacie digitálne kamery. Počet a miesta umiestnenia týchto kamier nie je možné určiť presne, nakoľko táto skutočnosť sa odvíja hlavne od finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

Podľa projektu, vypracovaného k „Žiadosti o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018“ na rozšírenie monitorovacieho systému v meste Púchov – II. etapa, by v prípade kladného vybavenia uvedenej žiadosti a poskytnutia dotácie zo strany štátu, už v tomto roku došlo k rozšíreniu monitorovacieho kamerového systému o ďalšie kamery na území mesta Púchov.

Akú situáciu pomohol kamerový systém v poslednom čase vyriešiť?

V sobotu 17. 2. 2018 krátko pred 4. hod. si stála služba MsP Púchov, ktorá vykonávala monitoring mestského kamerového systému, všimla na Ul. Hollého päť osôb, ktoré boli evidentne pod vplyvom alkoholu a správali sa podozrivo. Na základe uvedeného ich začala monitorovať viacerými kamerami až na Ul. 1. mája, kde dve osoby z tejto pätice začali poškodzovať smetné koše tým že do nich kopali a prevracali ich. Následne boli na miesto vyslané dve hliadky MsP Púchov, ktoré osoby predviedli na oddelenie MsP. Na základe kamerového systému stotožnili priestupcov a za priestupok proti verejnému poriadku v zmysle zákona o priestupkoch uložili dvom priestupcom blokovú pokutu.

Mohli by ste spomenúť aj ďalšie problémy, ktoré polícia riešila vďaka policajným kamerám?

Dňa 8. 2. 2018 prišiel na pracovisko stálej služby MsP Púchov policajt okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Považská Bystrica s požiadavkou, že má nahlásenú dopravnú nehodu. Išlo o poškodenie vozidla neznámym páchateľom na parkovisku na Ul. Hollého, ku ktorej malo dôjsť v presne nezistenom čase dňa 6. 2. 2018. Operátor kamerového systému z archívu prekontroloval kamerový záznam z inkriminovaného dňa, pričom na základe záznamov z viacerých kamier stotožnil vozidlo, ktoré poškodilo iné vozidlo na uvedenom parkovisku a vodič z miesta nehody odišiel. Z kamerového systému bolo zistené aj evidenčné číslo uvedeného vozidla.

Čo doporučujete vodičom, aby urobili v prípade krádeže alebo poškodenia svojho vozidla, ktoré je v dosahu mestských kamier?

Občanom, ktorým bola spôsobená takáto škoda odporúčam, aby udalosť nahlásili na príslušný útvar polície, ktorá si následne vyžiada záznam z nášho kamerového systému za predpokladu, že sa miesto tejto udalosti nachádza v dosahu kamier.

Taktiež by som chcel upozorniť vodičov, ktorí spôsobili nejakú škodovú udalosť v súvislosti s používaním ich vozidla, aby zotrvali na mieste a neodchádzali bez spísania protokolu o škodovej udalosti. V prípade, ak odídu z miesta takejto udalosti, sa už nejedná o škodovú udalosť ale o dopravnú nehodu, za ktorú im hrozí sankcia.

Zhováral sa Slavomír Flimmel