Informácia o investičných akciách mesta v roku 2017

574

Oddelenie investícií, životného prostredia a stavebného úradu v roku 2017 zabezpečovalo 25 investičných akcií a prípravu 6 projektových dokumentácií.

Prioritou minulého roku boli hlavne obnovy školských budov a areálov

– zateplenie a výmena okien ZŚ Gorazdova, ktorú realizovala spoločnosť MIPE Invest s.r.o. Varín vo výške 611.415€,

– oplotenie areálu ZŠ Gorazdova dodávateľom Hollstav s.r.o. Kysucké Nové Mesto v sume 20.000€,

– úpravy pamätníka pred školou v sume 4.085€,

– základy pod hasičskú vežu, dodávateľ Králik Sk, s.r.o. Štiavnik v sume 4.778€,

– výmena okien ZŠ Slovanská vysúťaženým dodávateľom bol PeFe servis František Uličný, Víťaz 310 so sumou 146.000€, nové okná Senior klub pri ZŠ Slovanská v sume 5.486€ dodala spoločnosť MIPE Invest s.r.o.Varín,

– stavebné úpravy spojovacích chodieb ZŠ Slovanská, ktoré realizovala spoločnosť RoLo, s.r.o. Streženice v sume 17.612€,

– výmena okien telocvične a družiny ZŠ Komenského, kde bol dodávateľ MIPE Invest s.r.o., investícia predstavovala sumu 115.000€,

– plot okolo viacúčelového ihriska ZŠ Komenského, dodávateľ Hollstav s.r.o. Kysucké Nové Mesto v sume 9.810€.

Oddelenie výstavby zabezpečovalo v roku 2017 aj rekonštrukciu ciest a chodníkov

– ukončenie Dopravnej infraštruktúry Dvory spoločnosťou STRABAG, s.r.o. v sume 133.243€, kde boli prvýkrát v meste použité polozapustené kontajnery na komunálny odpad,

– rekonštrukcia Hurbanovej ulice v miestnej časti Horné Kočkovce, dodaná spoločnosťou DOSA Slovakia s.r.o., Bytča v sume 147.847€,

– odvodnenie Vŕšku prostredníctvom vybudovania čiastočného zatrubnenia odvodňovacieho systému, čím bol odstránený havarijný zosuv prístupovej komunikácie, dodávateľ D. Ondrišík Lazy pod Makytou v sume 41.579€,

– realizáciou automatickej dotláčacej stanice v Záskalí spoločnosťou DISA plus, s.r.o. Trenčín v sume 31.320€ bolo možné uskutočniť kolaudáciu rozšírenia verejného vodovodu. V súčasnosti pripravujeme tento objekt na legislatívne odovzdanie do správy PVS, a.s., Považská Bystrica.

Obnova hasičských zbrojníc a objektov občianskej vybavenosti najmä v mestských častiach

– nové verejné WC s kanalizačnou a elektrickou prípojkou pri hasičskej zbrojnici v Nosiciach, dodávateľ Hollstav s.r.o. Kysucké Nové Mesto v sume 35.085€,

– výmena okien objektu občianskeho výboru Nosice (stará škola) v sume 3.916€, ktorú realizovala spoločnosť FM plus Púchov,

– výmena vrát, strešných žľabov a elektroinštalácia hasičskej zbrojnice Nosice v sume 10.112€,

– nové verejné WC s kanalizačnou a elektrickou prípojkou pri hasičskej zbrojnici v Nosiciach, dodávateľ Hollstav s.r.o. Kysucké Nové Mesto v sume 35.085€,

– rekonštrukciu prístavby a interiéru DK Ihrište zrealizovala v sume 69.902€ spoločnosť D. Ondrišík Lazy pod Makytou,

– rekonštrukcia fasády a stavebné úpravy objektu občianskeho výboru Vieska Bezdedov bola zrealizovaná v hodnote 6.434€ sp. Králik Sk, s.r.o. Štiavnik

– výmena okien DK Hoštiná sp. Williman , s.r.o., Považská Bystrica v sume 12.191€,

– rekonštrukcia vrát hasičskej zbrojnice Púchov, dodávateľ JM Plast, Púchov v sume 10.536€.

V roku 2017 sa podarilo pripraviť nové projektové dokumentácie na základe požiadaviek poslancov

– PD Chodník v Nových Nosiciach,

– projekty odstránenia havarijných stavov komunikácií Astrová a Svätoplukova – Keblie,

– projekty rekonštrukcií ulíc Kukučínova a Školská v Horných Kočkovciach,

– projektová dokumentácia Rozšírenia kapacít MŠ na Ulici 1.mája, na základe ktorej by bolo možné získať prostriedky z EF,

– dokumentácie vyššie uvedenej Požiarnej zbrojnice v Púchove a objektu OV v Horných Kočkovciach,

– projekt riešenia vykurovania DK Hoštiná.

Ing. Miroslav Svorada, vedúci oddelenia výstavby, investícií, ŽP a stavebného úradu
Foto: Slavomír Flimmel