Kniha o podnikateľovi Josefovi Schreiberovi a jeho rodine

1075

Kniha „Josef Schreiber a jeho rodina“ je o významnom moravskom podnikateľovi Josefovi Schreiberovi, jeho manželke Terézii, ich ôsmich deťoch a ďalších príbuzných. Život Josefa Schreibera a jeho rodiny je spätý s tromi miestami: Viedeň, Rapotín a Lednické Rovne. Ich životný príbeh nájdete v knihe, ktorej slovenskú časť napísala Zuzana Peer, moravsko-českú časť František Kašík a René Gabčo knihu doplnil množstvom archívnych matričných záznamov.

Knihu krstili sklárskym pieskom pravnuci J. Schreibera, Eugen a Kristina. Dvaja spoluautori ju držali, Zuzana Peer bola prítomná online.

Kniha bola symbolicky pokrstená sklárskym pieskom za prítomnosti autorov publikácie a potomkov rodiny Schreiberovej už vo februári tohto roku v Lednických Rovniach. Hlavnou autorkou a iniciátorkou vzniku publikácie je Zuzana Peer, ktorá už dlhé roky pracovala na získavaní podkladov. Publikácia zaznamenáva nielen históriu založenia svetoznámej sklárne v Lednických Rovniach v r. 1892 Josefom Schreiberom, ktorý ju vlastnil a spravoval až do svojej smrti v r. 1902. Potom skláreň zdedili jeho štyria najmladší synovia, ktorí ju najskôr prenajímali koncernu Josef Schreiber & Neffen a v r. 1909 ju koncernu predali. Bola to posledná a najväčšia skláreň koncernu J. Schreiber & Neffen a v Lednických Rovniach sa nachádza dodnes. Kniha hlavne zaznamenáva príbehy jednotlivých členov rodiny Schreiberovej, ich život pred príchodom a po príchode na Lednické panstvo. V publikácií sa nachádza množstvo doposiaľ nezverejnených dokumentov a dobových fotografií, pochádzajúcich priamo zo súkromných archívov žijúcich potomkov.

Na krste knihy sa prítomným prihovoril okrem iných aj pravnuk Josefa Schreibera ml. Eugen Schreiber.

Josef Schreiber ml. sa narodil v r. 1835 v Kožušanoch pri Olomouci, zomrel v r. 1902 v Rapotíne a od r. 1903 sú jeho telesné pozostatky uložené v mauzoleu v Lednických Rovniach. Bol podnikateľ moravského pôvodu. Učil sa vo Viedni za sklenára u strýka Josefa Schreibera st. (brata jeho otca). V r. 1857 ho viedenský strýko poveril vedením sklárne v Rapotíne. Sklárni sa darilo veľmi dobre, strýko kúpil, či prenajal ďalšie sklárne, napríklad skláreň Sv. Sidónia a Sv. Štěpán na rozhraní Moravy a Slovenska. Prizval si na pomoc synovcov Maximiliána a Eduarda Göpfeedovcov, Vincenta Schreibera a ďalších. Viedenský strýko založil koncern J. Schreiber & Neffen, ktorý v r. 1865 zo zdravotných dôvodov odovzdal svojim trom synovcom Josefovi Schreiberovi ml., Maxovi a Eduardovi Göpferdovcom. Vedením koncernu poveril najšikonejšieho – Josefa Schreibera ml. Koncernu sa darilo, v najlepších časoch vlastnil 11 sklární po celom Rakúsko-Uhorsku, množstvo skladov, brusiarni a niekoľko uhoľných baní. Obchodné zastúpenie mali vo Viedni, Paríži, Berlíne, Lipsku, Londýne, Budapešti, Miláne, Kyjeve, Odese, Alexandrii v Melbourne a inde. Koncern si v r. 1874 prenajal v Uhrovci bývalú súkenku a vybudoval tam najlepšiu skláreň v Uhorsku.

V r. 1890 Josef Schreiber ml. odkúpil panstvo v Lednických Rovniach s obrovským množstvom bukových lesov, čo bolo výborným predpokladom založenia budúceho sklárskeho priemyslu. Skláreň v Lednických Rovniach začala svoju činnosť v r. 1892 výrobou tabuľového skla na dvoch peciach a čoskoro sa stala jednou z najmodernejších v strednej Európe. Od r. 1893 sa rozbehla výroba lisovaného skla pod značkou Kaiser Crystal. Neskôr bola zavedená ručná výroba fúkaného skla – kalíškovina pod značkou Rona Crystal. Od r. 1896 to bola jediná skláreň v Európe vybavená anglickým patentom – pantografickými strojmi. Okrem toho mal veľkú zásluhu na obnovení miestneho historického parku, ktorý sa v tom čase nachádzal v dezolátnom stave. Doplnil park o prvky parkovej architektúry, na jeho okraji postavil skleník pre zásobovanie panstva zeleninou a kvetmi. Po jeho smrti v parku jeho potomkovia postavili neorenesančné mauzóleum, kde bol v r. 1903 aj pochovaný.

Jozef Schreiber ml. s manželkou Teréziou rod. Gerhardt mali 8 detí – 5 synov a 3 dcéry (Antonie, Sophie a Phillipine). Najstarší syn Josef Leo Schreiber sa narodil ako tretie dieťa v r. 1865 v Rapotíne. Vo veku 22 rokov ho otec poveril vedením sklárne v Zabkowiciach, kde vytvoril svoje celoživotné dielo. V r. 1906 prevzal aj technické vedenie Rapotínskej sklárne. V r. 1907, kedy sa konali aj veľké oslavy 50. výročia založenia koncernu J. Schreiber & Neffen, celý koncern viedol. Z vedenia koncernu odišiel v r. 1909. Po 48 rokoch podnikania v Zabkowiciach (v r. 1935) musel pre hospodársku krízu svoju skláreň zavrieť. Zomrel v r. 1950, jeho potomkovia žijú v Čechách, Poľsku, Nemecku a USA.

Panstvo s kaštieľom a parkom v Lednických Rovniach zdedili štyria mladší synovia Max, Eduard, Alfréd a Rupert. Najviac sa do povedomia ľudí dostal Eduard Schreiber, ktorý sa narodil v r. 1876 vo Viedni. Eduard bol veľmi nadaný a šikovný. Vynikal na vyššej poľnohospodárskej škole, kde sa naučil fotografovať a stavať modely strojov, najmä parných lokomotív. Keď získal prvý zložitý fotografický prístroj na sklenené platne, sústavne dokumentoval polia, lesy, technické novinky. Koncom prvého desaťročia dvadsiateho storočia začal filmovať. Dokumentoval gazdovstvá a život na nich, v r. 1906 – 1910 vytvoril približne 100 dokumentárnych filmov, ktoré predvádzal rodine a zamestnancom gazdovstiev i sklární. Eduard Schreiber natočil prvý hraný film na Slovensku s názvom „Únos“ (1908/09). Osobitný film venoval svojmu automobilu, ktorý si kúpil v roku 1905. Eduard Schreiber po r. 1945 žil v Schönaichu pri Württembergu. V cudzom prostredí sa necítil dobre, bol bez prostriedkov a odkázaný na pomoc úradov – napriek tomu sa nikdy nesťažoval na život v exile. Zomrel v domácej opatere v r. 1962 na starobu.

Maximilian Schreiber sa narodil v r. 1879 v Rapotíne. Po smrti otca prevzal správu statku v Lednických Rovniach. Po ôsmich rokoch pôsobenia na statku v r. 1911 bratom svoju štvrtinu panstva odpredal. Miloval automobilizmus a veľa cestoval po svete. V r. 1914 spáchal samovraždu.

Alfred Schreiber sa narodil v r. 1881 v Rapotíne. Po vojenskej službe pôsobil v rodinnej firme vo Viedni, Uhrovci a nakoniec sa usadil v Lednických Rovniach. Do r. 1911 pracoval v sklárni, potom sa venoval už len správe lesov a statku. Na jar pracovalo v ich lesoch aj 400 robotníkov. Bol vášnivým poľovníkom. Keď v r. 1914 narukoval do vojny, pre znalosť chovu a liečby koní sa dostal do konskej nemocnice v Olomouci. Zomrel v r. 1967 v Gundelfingene.

Rupert Schreiber sa narodil v r. 1883 v Rapotíne. Pracoval ako technický vedúci v sklárni Lednické Rovne do r. 1911, potom sa venoval len hospodárstvu. V r. 1914 narukoval do 1. sv. vojny a dostal sa do ruského zajatia. Po vojne sa spolu dvomi bratmi staral o lesné hospodárstvo, ktoré malo veľkosť viac ako 4.000 hektárov pôdy. Napísal spomienky na svoj život a rodinu Schreiberovcov, zomrel v r. 1974 v Schönaichu.

Žiaľ, koniec Schreiberovej rodiny u nás bol neradostný. Po skončení 2. svetovej vojny v r. 1946 Schreiberovcom skonfiškovali celý majetok bez náhrady – lednické panstvo „znárodnili“ a kaštieľ adaptovali na základnú školu. Väčšinu rodiny vyhnali ako kriminálnikov do Nemecka. Ani po páde socializmu v r. 1989 im majetok nevrátili, reštitučné konania ich potomkov trvajú už viac ako 30 rokov a zatiaľ sú bez úspechu. V knihe sa autori venovali aj ďalším významným sklárskym rodinám, ktorých mnohé generácie žili na území Slovenska a Čiech. Mali podobný osud. Svojou znalosťou a pracovitosťou získali slušný majetok a po skončení 2. svetovej vojny upadli do nemilosti nového režimu. Zbavili ich majetku, viacerých odsúdili do väzenia ako kapitalistických nepriateľov národa alebo ich vyhnali z vlasti.

Autorka knihy Zuzana Peer (rod. Červeňanová) pochádza z rodiny Pecušíkovej, ktorí žili niekoľko generácií v Púchove ako čižmári a výrobcovia obuvi. Ich dom a dielňa stála kedysi na námestí neďaleko katolíckeho kostola. Autorka vyrastala v Lednických Rovniach, jej rodičia pracovali v miestnych sklárňach. Od r. 2008 žije v USA, ale jej mama dodnes žije v Púchove. Podľa vlastných slov Zuzany Peer jej pri písaní knihy ochotne pomáhali občania Rapotína, Lednických Rovní, knižnice, múzeá – aj vďaka tomu sa práca na knižke vydarila.

Na rodinu Josefa Schreibera spomínajú v dobrom mnohí obyvatelia Lednických Rovní a širokého okolia. Kniha „Josef Schreiber a jeho rodina“ prispeje k tomu, aby sa na život a dielo tejto významnej sklárskej rodiny nezabudlo.

Dňa 11.5. o 16.00 hod. sa v sobášnej sieni obce Lednické Rovne koná beseda s autormi knihy „Josef Schreiber a jeho rodina“. Záujemcovia o knihu si ju môžu zakúpiť buď na tejto besede, alebo na ObÚ Lednické Rovne.

Spracoval Slavomír Flimmel
Zdroj: Trenčianske múzeum, lednickerovne.sk, rapotin.cz
Foto: ObÚ Lednické Rovne