Koľko vyseparujeme, toľko budeme platiť za odpad

129

V roku 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/20115 Z.z.). Táto právna úprava zlúčila dva predchádzajúce zákony: zákon o odpadoch a zákon o obaloch do jednej právnej normy. Asi najvýznamnejším prínosom nového zákona pre mestá a obce bolo zavedenie financovania triedeného zberu vyhradených výrobkov prostredníctvom takzvanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Medzi vyhradené výrobky patria obaly a neobalové materiály, elektroodpad, použité batérie a akumulátory, pneumatiky a staré vozidlá. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená, že výrobcovia sú povinní postarať sa o svoje výrobky počas celého ich životného cyklu, teda aj po skončení ich životnosti, kedy sa stávajú odpadom. Ide o významný ekonomický nástroj, kedy sa bremeno financovania triedeného zberu prenáša z obcí a miest na samotných výrobcov. Zároveň je cieľom znížiť množstvo odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov a zvýšiť podiel zhodnocovaných odpadov. Z pohľadu obcí je teda logická snaha, aby sa zo zmesového komunálneho odpadu (ZKO) vytriedilo čo najviac využiteľných zložiek.

Mestá sú povinné mať zavedený triedený zber pre papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky) a kovové obaly. Ide teda o obalové a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a teda ich zber nie je financovaný z rozpočtov miest a obcí, ale prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov a výnosov z predaja vytriedených zložiek. Naopak, ZKO je financovaný z rozpočtu miest prostredníctvom poplatku za komunálne odpady. Čím viac zložiek zostáva v zmesovom odpade (najmä ťažkého skla, kovov, objemných kartónových krabíc), tým viac mesto platí za zvoz a uloženie tohto odpadu na skládke odpadov. A teda logicky aj viac vypýta od občanov na poplatkoch. Ak napr. vytriedime jednu tonu hliníkových plechoviek, výnos z predaja predstavuje 650 eur. Ale ak rovnaké množstvo vyvezieme na skládku, za zber a uloženie zaplatíme 137 eur. Ekonomická strata predstavuje 787 eur a to len z jednej tony takéhoto odpadu. Podobne je to aj pri ostatných zložkách. To však platilo v roku 2018. Od 1.1.2019 vstupuje do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov. Je to ďalší ekonomický nástroj s cieľom zníženia množstva skládkovaných odpadov.

Filozofia tohto zákona je jasná. Ekonomické znevýhodnenie skládkovania alebo inak povedané zvýšenie motivácie k triedeniu komunálneho odpadu. Tento zákon razantne zvyšuje poplatok za skládkovanie odpadov v závislosti od množstva vytriedených odpadov v predchádzajúcom roku. Kým sa výška poplatku v roku 2018 pohybovala pri ZKO vo výške 5,04 eura za tonu odpadu, od roku 2019 tomu bude inak. O tom, aký vysoký poplatok budú každoročne občania platiť, bude teda závisieť od úrovne triedenia. Obciam a mestám s vytriedeným odpadom do 10 percent stúpne v roku 2019 poplatok z 5,04 eura na 17 eur, v roku 2020 na 26 eur a v ďalších rokoch na 33 eur za tonu odpadu uloženého na skládku. Jednotlivé sadzby v závislosti od množstva vytriedených odpadov udáva príloha č. 1 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. Čím bude menšia úroveň triedenia, tým bude vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku. Úroveň triedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok musí obec zverejniť do 28. februára príslušného kalendárneho roka na svojom webovom sídle, príp. na svojej úradnej tabuli a poskytnúť tento údaj prevádzkovateľovi príslušnej skládky odpadov za účelom zaradenia do príslušnej sadzby. Aby zmien nebolo málo, od 1.1.2019 vstupuje do platnosti aj novela samotného zákona o odpadoch pod číslom 312/2018 Z. z. Okrem iných zmien sú obce a mestá od roku 2019 povinné zaviesť a vykonávať triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3 a k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. (od 1.7.2019 do 30.6.2020 musia obce a mestá triediť najmenej 40 percent komunálneho odpadu, od 1.7.2020 do 30.6.2021najmenej 50 percent a od 1.7.2021 do 30.6.2021až 60 percent z celkového objemu komunálneho odpadu).

Cieľom zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu je dosiahnuť pre ustanovené obdobia uvedené úrovne triedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a neobalových výrobkov v komunálnom odpade. Potenciál vzniku týchto odpadov má každoročne zverejniť ministerstvo na svojej webovej stránke. Za neplnenie týchto povinností hrozia sankcie od príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo výške od 800 do 80 000 eur.

Čo dodať na záver? O tom, koľko budeme platiť za odpady závisí od nás samotných občanov. Správajme sa ako dobrí hospodári. Nevyhadzujme a hlavne neplaťme za niečo, za čo môžu zaplatiť nám. Zvýšením množstva vytriedených zložiek klesne množstvo zmesového odpadu a tým aj náklady na zber a uloženie týchto odpadov na skládku.

Ing. Ladislav Halas, PTSM Púchov