Kto má nárok na zníženie alebo oslobodenie od poplatku za odpad?

3933

ZNÍŽENIE POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatník, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S platí poplatok vo výške 20,44 eura na kalendárny rok. Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku v predchádzajúcom zdaňovacom období a nedošlo k zmene, preukaz je platný, opätovne nemusí žiadať o jeho zníženie. Ak je občan uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roka, môže požiadať o zníženie na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaní preukazu.

Potrebné doklady na zníženie poplatku za odpad:
a) žiadosť,
b) fotokópia rozhodnutia o priznaní preukazu ZŤP,
c) fotokópia preukazu ZŤP.

OSLOBODENIE OD POPLATKU za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Nárok na odpustenie poplatku má poplatník, ktorý sa v zdaňovacom období zdržiaval alebo zdržuje viac ako 90 dní v zahraničí.

Potrebné doklady na oslobodenie od poplatku za odpad:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo
b) pracovná zmluva (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, je poplatník povinný predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia) alebo
c) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie) alebo
g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo
h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo
ch) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí.

Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku. Oslobodenie od poplatku si môže poplatník uplatniť do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

Seniorom uplatní mesto Púchov úľavu z poplatku za odpad automaticky

SENIORI NAD 70 ROKOV

Samostatne žijúcim dôchodcom nad 70 rokov mesto Púchov poskytuje finančnú úľavu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný automaticky podľa údajov v evidencii obyvateľstva. Jedinou podmienkou, ktorú pracovníci mestského úradu preverujú je, či má prijímateľ vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu a mestským spoločnostiam. Výška podpory mesta je v sume 14,60 €.

SENIORI NAD 62 ROKOV

Poplatník starší ako 62 rokov rovnako nemusí žiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Mesto ako správca dane zníži poplatok na základe údajov z evidencie obyvateľstva. Znížený poplatok je vo výške 26,28 € na kalendárny rok.

Zdroj: Mesto Púchov