Konateľ Podniku technických služieb mesta Púchov o činnosti spoločnosti

801

PTSM Púchov, s. r. o. má na starosti zber a odvoz komunálneho odpadu, zber separovaného odpadu, jeho dotrieďovanie a lisovanie, údržbu verejnej zelene, údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, čistenie mesta, správu siedmych mestských cintorínov, údržbu verejného osvetlenia, prevádzkovanie kompostoviska, verejných toaliet, údržbu detských ihrísk, fontán. O aktuálnych problémoch spoločnosti sme sa porozprávali s jej konateľom a zároveň riaditeľom Ing. MILOŠOM SVOBODOM.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva ste predložili poslancom správu, v ktorej uvádzate najdôležitejšie akcie PTSM. Boli medzi nimi: zabezpečovanie mestských akcií na podporu turistického ruchu – Kultúrne leto, Púchovské športové dni, Majstrovstvá Európy mažoretiek a Púchovský jarmok. Navyše vaša spoločnosť zrealizovala výmenu okien na budove Základnej školy Komenského. Mohli by ste informovať našich čitateľov o podrobnostiach?
„In haus“ zákazka výmeny okien na základnej škole začala 10. augusta dodávkou prvých okien. Dvadsaťpäť našich zamestnancov pracovalo na zákazke až do 23. septembra, kedy boli práce definitívne ukončené. Celkovo bolo namontovaných 286 plastových okien s trojsklami, dvoje veľké vchodové dvere a troje bočné dvere. Pre mesto to bola výhodná akcia, pretože ušetrilo finančné prostriedky. Do budúcna však naša spoločnosť nepočíta s rozšírením podnikateľských aktivít týmto smerom.

ptsm_budova_web

Čo vykonali vaši zamestnanci v oblasti údržby verejnej zelene?
Odstránili náletové dreviny na ulici Štefánikovej a pred ZŠ Mládežnícka (staré golfové ihrisko), orezali živé ploty na Obrancov mieru, Royovej a Okružnej, pri gymnáziu a na Komenského ulici, orezali krovie v parčíku v Horných Kočkovciach. Ďalej zrezali vŕby na podjazdnú výšku na Námestí slobody, Okružnej a Gorazdovej ulici. Nevyhnutný bol aj postrek krušpánov proti vijačke krušpánovej na viacerých miestach Púchova. Prebehla tiež dosadba ruží na Štefánikovej ulici, dosadba mís na pešej zóne, vypletie a orez záhonov na Námestí slobody. Priebežné plejeme záhony a kosíme v Marczibányiho záhrade, Europarku, v lokalite Dvory, Hoenningovom námestí, cintoríne v Horných Kočkovciach, v parčíkoch v Horných Kočkovciach, na kruhových objazdoch pri Slovnafte, cintoríne Púchov, pri Dolných Kočkovciach. Kosenie trávnatých plôch verejnej zelene bolo tento rok častejšie než v minulosti kvôli daždivému počasiu. Teraz plánujeme, okrem výrubu vyschnutých stromov na cintoríne, orezy konárov a frézovanie pňov. Zároveň mesto súťaží náhradnú výsadbu 124 stromov, 81 krovín a 300 cibuľovín.

ptsm_separacna_hala_webPTSM má okrem iného aj na starosti čistenie mesta a údržbu komunikácií…
Áno, máme na starosti strojové zametanie mesta a prímestských častí, ručné čistenie oddychových zón, ale aj údržbu fontán a verejných WC a ich pravidelné čistenie, dezinfekciu a opravu. Opakovane sme riešili odstraňovanie následkov po búrkach, čistenie žľabov a ciest na Potôčkoch, Vŕšku, Zábrehu, Ilonke, Nosiciach a Hoštinej. Opravujeme komunikácie asfaltovaním a betónovaním. Čistíme a opravujeme detské ihriská. Montujeme nové lavičky a pomáhame mestu pri rekonštrukcii zastávok MAD, podľa potreby odstraňujeme poruchy na mestských budovách a zariadeniach. Vykonávame tiež údržbu verejného osvetlenia, výlepných miest, autobusových zastávok. Bežné opravy a údržbu motorových vozidiel, pracovných strojov a mechanizmov (kosačky, krovinorezy…), kontajnerov, cestných poklopov robíme vo vlastnej réžii.

Blíži sa zimná sezóna. Ako je podnik pripravený na možné tohtoročné výdatné sneženie?
Práve pripravujeme súťaže na nákup kameninovej drte a posypovej soli. Takisto chystáme vozový park, aby nás zima neprekvapila nepripravených. Zimná pohotovosť začína 15. novembra a trvá do 15. marca. 21 pracovníkov sa strieda v týždenných intervaloch. Zimná údržba komunikácií je zabezpečovaná tromi traktormi Zetor s radlicami, malotraktorom s čelnou radlicou, veľkým sypačom Renault a dvoma malými sypačmi. Mesto vyčleňuje na zimnú údržbu komunikácií približne 66 tisíc eur. Keďže sa nám v poslednom období darí šetriť finančné prostriedky, uvažujeme nad kúpou nového vozidla s využitím ako pre zimnú tak aj na letnú údržbu, prípadne nad rozšírením vianočnej výzdoby pre Púchov.


ptsm_kamery_webS čím sa ešte môžete pochváliť našim čitateľom?

K 31. augustu sme ukončili spoluprácu s firmou SEPROT, ktorá nám zabezpečovala ochranu objektov a stála nás veľa peňazí. Jednorazovou investíciou vo výške necelých 5 000 eur
na zakúpenie monitorovacieho systému kamier a počítača s monitorom – dokážeme teraz zabezpečiť túto ochranu vlastnými silami, našimi troma vrátnikmi. Ušetríme tým nemalé finančné prostriedky. Nové technológie chceme využiť aj pri správe našich cintorínov. Zatiaľ prebieha pasportizácia hrobov na hlavnom mestskom cintoríne. Ide o fyzickú inventarizáciu hrobových miest, zameranie a ich zanesenie do máp, tentoraz aj v digitálnej forme. V krátkej dobe bude možné vyhľadávať hroby svojich príbuzných na nainštalovanej mape na cintoríne, ktorá bude zároveň v digitálnej podobe s databázou zomrelých a s fotografiami ich náhrobkov.

Na záver sme si nechali otázky o najdôležitejšej činnosti PTSM – zbere, separácii a vývoze komunálneho odpadu. Čo je nové v tejto oblasti vášho podnikania?
Mesto Púchov vyprodukuje ročne približne 5,5 tisíc ton odpadu. Stojí nás to takmer 900 tisíc eur ročne, teda približne 50 eur na jedného obyvateľa. Keďže mesto od svojich obyvateľov vyberá na poplatkoch za smeti len 30 eur na osobu, zvyšok musí dotovať. Mojou hlavnou úlohou je, aby som racionálnymi opatreniami dosiahol zníženie nákladov za vývoz odpadu, aby príspevok mesta na dotovanie odpadového hospodárstva bol čo najnižší. Z tohto dôvodu sme vypovedali zmluvu z roku 2014 so spoločnosťou Wood Energy, s. r. o. (Podvysoká) a pripravujeme verejnú súťaž na zazmluvnenie novej skládky odpadu. Zároveň sme pre lepšiu kontrolu do najvyťaženejších vozidiel nainštalovali GPS monitorovací systém. Dúfame, že náklady na vývoz odpadu v ďalšom období podstatne klesnú.

Posledné číslo Púchovských novín prinieslo v jednom z článkov informáciu, ako zlé rozhodnutie bývalých konateľov v Mestskom bytovom podniku stálo toto mesto 261 000 eur. Podobne tak tomu bolo aj v Podniku technických služieb mesta Púchov.

Len čo sa týka vývozu komunálneho odpadu – každý deň sa na skládku pri Čadci jazdilo štyri až päť krát, pričom jedna cesta tam a späť merala viac ako 100 kilometrov. V roku 2015 sme s komunálnym odpadom išli na Semetéš 1 105 krát. Najazdili sme so smeťami viac ako 140 000 kilometrov. Spotreba nafty bola 50 000 litrov, nehovorím o financiách na opravy a údržbu áut. Čo nedokážem pochopiť, že napriek tomu, že v Podniku technických služieb mesta Púchov máme novú váhu od roku 2012, komunálny ani separovaný odpad sme nevážili. Spoľahli sme sa na váženky od odberateľov odpadu a samozrejme aj platili faktúry, ktoré nám títo odberatelia vystavili bez možnosti porovnania. Či to bola nevedomosť alebo zámer, nechám na posúdení občanov Púchova. Mojím nástupom do podniku sa už každé prichádzajúce aj odchádzajúce auto váži. Za pozornosť stojí zazmluvnená cena za uloženie jednej tony odpadu, ktorú máme napriek každoročne narastajúcim nákladom vyjednanú výrazne výhodnejšie v porovnaní s rokom 2014, keď bývalé vedenie bolo presvedčené, že bude pokračovať vo svojej „podnikateľskej“ činnosti.
Zhováral sa Slavomír Flimmel