Krajský parlament schválil transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

97

Pri príležitosti schvaľovania strategického dokumentu, ktorý má naštartovať zmenu ekonomickej orientácie hornej Nitry po útlme ťažby uhlia vycestoval krajský parlament priamo do baníckeho regiónu. Výjazdové rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s poradovým číslom XVII. v kúpeľnom meste Bojnice (okres Prievidza) sa uskutočnilo 12. júna 2019 v prítomnosti 28 poslancov pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. V úvodnej časti rokovania poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVI. zasadnutí Z TSK. Hlavným bodom výjazdového Zastupiteľstva TSK bol Návrh na schválenie Akčného plánu (AP) transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, preto sa poslanci tentokrát stretli priamo v hornonitrianskom regióne.

Samotný strategický dokument bol pripravený ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý dodáva spoločnosť PricewaterhouseCoopers pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a TSK, financovaný je Európskou komisiou. Celý proces spracovania Akčného plánu prebiehal participatívne so zapojením všetkých dotknutých skupín od lokálnych aktérov, cez miestnu a regionálnu samosprávu, štátnu správu, vládnu úroveň až po Európsku komisiu. Jeho súčasťou sú aj zapracované pripomienky odbornej i širokej verejnosti predložené v rámci lehoty na pripomienkovanie i verejných prerokovaní priamo v regióne. Akčný plán pozostáva z 5 hlavných kapitol a stojí na 4 pilieroch, pričom jeho súčasťou je aj zoznam indikatívnych projektov, ktorých zámery boli predložené v priebehu jeho spracovania. Neoddeliteľnou súčasťou AP je tiež návrh na uznesenie Vlády Slovenskej republiky k AP transformácie regiónu horná Nitra. Dokument definuje úlohy aktérov, ktorí budú na transformácii regiónu participovať, vrátane úloh pre TSK, a to najmä v oblasti dopravy, školstva, celoživotného vzdelávania, zdravotníctva, poskytovania sociálnych služieb a životného prostredia.

Zastupiteľstvo TSK na svojom júnovom zasadnutí prerokovalo a schválilo „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ s niekoľkými pripomienkami, a to doplniť do dokumentu v časti 7.2 Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie Opatrenie II 3.2 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov zriadenie regionálneho fondu na podporu malého a stredného podnikania, pričom nositeľom tejto úlohy bude Ministerstvo hospodárstva SR. A v časti 7.5 Legislatívne a systémové opatrenia prioritizáciu okresov Prievidza a Partizánske vo financovaní procesu pozemkových úprav, zodpovednosť za realizáciu opatrenia bude mať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Krajský parlament schválil aj ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov, medzi inými doplniť do dokumentu zámer vytvorenia komunikačnej stratégie k aktivitám v AP transformácie regiónu hornej Nitry.

Zastupiteľstvo svojím uznesením zároveň žiada vládu SR jasne zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení z AP na úrovni zodpovedných rezortných ministerstiev, vrátane finančného a časového rámca plnenia opatrení. Pričom dôraz kladie najmä na výstavbu rýchlostných komunikácií R2 a R8, modernizáciu železničnej dopravy, tvorbu nových pracovných miest a rekvalifikácií, sociálne zabezpečenie baníkov, revitalizáciu území po banskej činnosti a podporu inovácií. Rovnako žiada vládu SR spolupracovať na tvorbe energetickej koncepcie pre región s Európskou komisiou a JASPERS ako poradným orgánom Európskej komisie, a zároveň vyčleniť dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR a presunúť voľné alokácie finančných zdrojov jednotlivých operačných programov na realizáciu opatrení definovaných v AP v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 či príprave nového programového obdobia 2021 – 2027.

Zdroj: TSK