Krátky manuál pre voliča

209

Voľby do vyšších územných celkov – samosprávnych krajov sa uskutočnia túto sobotu 4. novembra. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej večer.

K voľbám si prineste platný občiansky preukaz.

Po legitimovaní sa, vám volebná okrsková komisia oproti vášmu podpisu odovzdá dva hlasovacie lístky a jednu prázdnu obálku s pečiatkou obce.

Hlasovacie lístky za plentou upravíte krúžkovaním. V prípade župana zakrúžkujete
jedno meno, v prípade kandidátov na poslancov treba zakrúžkovať troch z nich, čo je stanovený počet poslancov do TSK pre volebný obvod Púchov.

Upravené lístky vložte do obálky a vhoďte do volebnej urny.